Bài tập câu diều kiện

Xem 1-20 trên 988 kết quả Bài tập câu diều kiện
 • cau dieu kien, cau dCâu điều kiện Các trợ động từ hình thái như will, would, can, could thường xuất hiện trong các câu điều kiện. Các câu điều kiện thường chứa từ if (nếu). Có hai loại câu điều kiện là điều kiện có thực và điều kiện không cóieu kien loai 2

  doc8p daxuhi 08-03-2013 355 161   Download

 • Gạch chân đáp án đúng..1) If that hat costs much, I (would have bought/will buy/bought/would buy) a small one...2) If you (drive/drove/had driven/driven) more carefully, you wouldn’t have had so many..accidents...3) If I (make/makes/made/had made) that mistake again, my teacher will get angry with..me...4) If I spoke English, my job (was/were/will be/would be) a lot easier...5) If he (goes/went/had gone/would go) to London yesterday, he (met/would meet/had..

  doc8p hoatc1 24-01-2013 842 246   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài 2 : câu điều kiện', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p portsmouth246 09-07-2011 34 14   Download

 • Một vài bài tập tham khảo về câu điều kiện dành cho những bạn yêu thích học môn tiếng Anh.

  doc7p doquygia 03-06-2010 4093 1334   Download

 • Gồm một số bài tập trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh phần câu điều kiện được sắp xếp theo trình tự các mức độ giúp cho độc giả nâng cao kiến thức phần này.

  doc15p dinhluyen_2704 17-03-2011 1479 996   Download

 • Tài liệu ôn tập ngữ pháp tiếng Anh tham khảo gồm các dạng câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp về câu điều kiện. Tài liệu hay và bổ ích dành cho những bạn yêu thích học môn tiếng anh, củng cố kiến thức văn phạm anh văn.

  doc5p dinhluyen2704 10-09-2010 1363 899   Download

 • Tài liệu tham khảo chuyên môn tiếng anh, ngữ pháp tiếng anh - Bài tập tiếng Anh - Conditional sentences and relative clauses.

  doc5p cuong3122 05-03-2011 892 490   Download

 • Các trợ động từ hình thái như will, would, can, could thường xuất hiện trong các câu điều kiện..Các câu điều kiện thường chứa từ if (nếu). Có hai loại câu điều kiện là điều kiện có thực và điều.kiện không có thực.

  doc35p mybestfriend24 09-10-2011 401 236   Download

 • Tham khảo tài liệu 'các dạng bài tập về câu điều kiện', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc4p lilytran_hp_9x 06-06-2011 394 167   Download

 • Cấu trúc câu điều kiện loại 0 dùng để diễn đạt những sự thật tổng quan, những dữ kiện khoa học luôn luôn xảy ra với một điều kiện nhất định. Ta còn có thể gọi...

  doc1p toan184 24-04-2011 341 102   Download

 • Một câu điều kiện có hai mệnh đề : mệnh đề chỉ điều kiện (tức mệnh đề phụ) còn được gọi là mệnh đề có if (If-clause) và mệnh đề chỉ kết quả còn được gọi là mệnh đề chính (main clause). - If he works harder, he will succeed in his examination.

  pdf7p everton246 28-06-2011 117 71   Download

 • Giúp giáo viên và học sinh có điều kiện tìm hiểu sâu hơn về cấu tạo nguyên tử, tạo tiền đề cho quá trình tìm hiểu, nghiên cứu cấu tạo chất. Bài SKKN Phương pháp giải bài tập cấu tạo phân tử, mời quý vị tham khảo.

  pdf12p somido123 26-02-2014 12 6   Download

 • Câu điều kiện gồm có hai phần: Một phần nêu lên điều kiện và một phần còn lại nêu lên kết quả hay được gọi là mệnh đề chỉ điều kiện và mệnh đề chỉ kết quả. Ví dụ: If it rains, I will stay at home. You will pass the exam if you work hard...

  pdf6p noiaybinhyen123 26-09-2013 19 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài tập chuyên đề về câu điều kiện', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p portsmouth2511 25-07-2011 160 75   Download

 • 1.Đảo ngữ câu điều kiện loại 1: Should + S + Vo, S + Will +Vo.If he has free time, he’ll play tennis.. Should he have free time, he’ll play tennis.2. Đảo ngữ câu điều kiện loại 2: Were + S + to + Vo, S + Would + Vo.If I learnt Russian, I would read a Russian book.. Were I to learn Russian, I would read a Russian book.3. Đảo ngữ câu điều kiện loại 3: Had + S + V3/Ved, S + Would have + V3/Ved.If he had trained hard, he would have won the match.. Had he...

  doc8p hoatc1 24-01-2013 81 51   Download

 • I/Gạch chân đáp án đúng..1) If that hat costs much, I (would have bought/will buy/bought/would buy) a small one...2) If you (drive/drove/had driven/driven) more carefully, you wouldn’t have had so many accidents...3) If I (make/makes/made/had made) that mistake again, my teacher will get angry with me. ..4) If I spoke English, my job (was/were/will be/would be) a lot easier.

  doc5p vothanhha_91 14-03-2013 126 50   Download

 • tài liệu tham khảo tiếng anh dành cho sinh viên luyện thi cao đẳng đại học

  pdf0p anhhoanghoanghoatham 31-03-2013 98 50   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chuyên đề luyện thi câu điều kiện', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p westham188 10-09-2011 90 31   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài luyện ngữ pháp 2 – phần câu điều kiện', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p barcelona2511 14-08-2011 58 10   Download

 • Sáng kiến kinh nghiệm về phương pháp giải bài tập cấu tạo nguyên tử giúp giáo viên và học sinh có điều kiện tìm hiểu sâu hơn về cấu tạo nguyên tử, tạo tiền đề cho quá trình tìm hiểu và nghiên cứu cấu tạo chất

  pdf0p nguyenlehuy06 07-04-2014 11 2   Download

Đồng bộ tài khoản