» 

Bài Tập Chủ Nghĩa Mac Lenin

 • ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN MÔN: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN HỌC

  Nội dung chủ nghĩa Mác-Lênin bao gồm hệ thống tri thức phong phú bao quát nhiều lĩnh vực với những giá trị lịch sử, thời đại và khoa học to lớn; nhưng triết học, kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học là những bộ phận lý luận quan trọng nhất. Triết học là hệ thống tri thức chung nhất về thế giới, về vị trí, vai trò của con người trong thế giới ấy

  ppt 16p batman_1 09-01-2013 157 25

 • Bài 1 CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN & TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG và KIM CHỈ NAM CHO HÀNH ĐỘNG CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  Tham khảo tài liệu 'bài 1 chủ nghĩa mác-lênin & tư tưởng hồ chí minh nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của đảng cộng sản việt nam', khoa học xã hội, tư tưởng hcm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt 25p phucphamcong 09-04-2011 443 106

 • Đề cương ôn tập những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin- Nguyễn Văn Tú

  Chủ nghĩa Mác – Lênin “là hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa học của C.Mác, Ph.Ăngghen và sư phát triển của V.I.Lênin; được hình thành và phát triển trên cơ sở kế thừa những giá trị tư tưởng nhân loại và tổng kết thực tiễn thời đại

  pdf 9p nguyenanhtutc93 08-12-2013 84 17

 • Đề cương chi tiết học phần Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin 1

  Cung cấp những hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin nhằm giúp cho sinh viên: Xác lập cơ sở lý luận để có thể tiếp cận nội dung môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh và môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.

  doc 11p misstong 08-02-2014 41 9

 • BÀI TẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN

  Trình bày quan điểm của triết học Mác –Lênin về giai cấp, đặc trưng giai cấp, nguồn gôc của giai cấp , kết cấu của giai cấp về đấu tranh giai cấp và vai trò của đấu tranh giai cấp đối với sự phát triển của xã hội có giai cấp đối kháng.

  doc 7p bongdemhuyendieu 15-03-2011 1247 208

 • Phương cách làm bài thi môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

  Bất kỳ ngành khoa học nào, thực sự là khoa học khi nó trả lời được ba câu hỏi, đó là: môn học nghiên cứu cái gì? (tức là xác định đối tượng của môn học); cần phải nghiên cứu, học tập như thế nào (tức là phương pháp của môn học) và hệ thống các kết quả từ việc áp dụng phương pháp vào nghiên cứu đối tượng (hệ thống các quy luật, phạm trù). Chương Mở đầu của môn...

  pdf 330p namde02 15-03-2013 252 101

 • Bài tập lớn môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac Lênin học phần II: Quan điểm của Mac Lênin về chủ nghĩa tư bản độc quyền_Vận dụng về vấn đề nghiên cứu trên phân tích công ty TOYOTA

  Theo chủ nghĩa Mác-Lênin , sau giai đo n c nh tranh t do thì ạ ạ ự chủ nghĩa tư bản phát triển lên giai đoạn cao hơn là giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền và tiếp đó là chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Thực chất đây là những lấc thang mới trong trong quá trình phát triển và điều chỉnh của chủ nghĩa tư bản cả về lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Sau đây để hiểu...

  doc 26p thanhthanh176 01-07-2012 406 95

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin: Phạm Thị Hằng

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin giúp học viên nắm được những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về quá trình hình thành, phát triển của chủ nghĩa Mác -Lênin, khái lược về chủ nghĩa Mác - Lênin, đối tượng; mục đích và yêu cầu về phương pháp học tập, nghiên cứu những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin.

  pdf 77p missminh32 09-04-2014 27 4

 • Báo cáo khoa học:Chủ nghĩa Mác Lênin mô hình tân cổ điển mới chủ nghĩa tư bản

  Tham khảo bài viết 'báo cáo khoa học:chủ nghĩa mác lênin mô hình tân cổ điển mới chủ nghĩa tư bản', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 7p truongnghen 24-01-2013 20 3

 • 70 CÂU TRẮC NGHIỆM MAC – LENIN CÓ ĐÁP ÁN

  Môn khoa học nào sau đây không thuộc Chủ nghĩa Mác Lênin? a. Triết học Mác-Lênin. b. Kinh tế chính trị Mác-Lênin . c. Lịch sử Đảng CộngSản Việt Nam . d. Chủ nghĩa Xã Hội Khoa Học. 2. Chủ nghĩa Mác – Lênin là gì? Chọn câu trả lời sai. a.Chủ nghĩa Mác – Lênin “là hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa học của C.Mác, Ăngghen và sự phát triển của V.I. Lênin; b. là thế giới quan, phương...

  pdf 12p locplsoft 15-04-2011 4723 1067

 • Sách hướng dẫn học tập: Chủ nghĩa xã hội khoa học

  Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa xã hội khoa học. Trên cơ sở đó tiếp tục củng cố, hoàn thiện thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, quán triệt đường lối, quan điểm xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng công sản việt nam. Nội dung cuốn sách được biên soạn theo trình tự nêu rõ mục đích, yêu cầu, trọng tâm của giáo trình...

  pdf 0p huemanvdoc 23-11-2009 779 350

 • Câu hỏi ôn tập Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

  Câu 1 (4 điểm): Phân tích nội dung định nghĩa vật chất của Lênin. ý nghĩa của định nghĩa đối với sự phát triển của chủ nghĩa duy vật và nhận thức khoa học. Câu 2 (4 điểm): Trình bày mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và y thức. Từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận đối với hoạt động thực tiễn của bản thân.

  doc 129p tranhieunganxxx 06-10-2011 759 274

 • Trắc nghiệm môn Chủ nghĩa khoa học Mác - Lênin

  1.Môn khoa h c nào sau đây không thu ọ ộc Chủ nghĩa Mác Lênin? a. Triết học Mác-Lênin. b. Kinh tế chính trị Mác-Lênin . c. Lịch sử Đảng CộngSản Việt Nam . d. Chủ nghĩa Xã Hội Khoa Học. 2. Chủ nghĩa Mác – Lênin là gì? Chọn câu trả lời sai. a.Chủ nghĩa Mác – Lênin “là hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa học của C.Mác, Ăngghen và sự phát triển của V.I. Lênin; b. là thế giới quan,...

  doc 11p daodangson01041991 19-12-2010 1193 245

 • Đề tài triết học " QUAN NIỆM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VỀ VAI TRÒ CỦA QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN TRONG LỊCH SỬ "

  Trong bài viết này, tác giả đã phân tích nhằm góp phần làm rõ thêm quan niệm của chủ nghĩa Mác - Lênin về vai trò to lớn của quần chúng nhân dân trong lịch sử. Vai trò đó thể hiện tập trung ở các điểm sau: 1/ Quần chúng nhân dân là lực lượng sản xuất cơ bản của xã hội; 2/ Quần chúng nhân dân là động lực cơ bản của mọi cuộc cách mạng xã hội; 3/ Quần chúng nhân dân là lực lượng...

  pdf 11p bengoan258 11-12-2011 310 123

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 1: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam

  Tham khảo tài liệu 'tư tưởng hồ chí minh: bài 1: chủ nghĩa mác-lênin, tư tưởng hồ chí minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của đảng và của cách mạng việt nam', khoa học xã hội, tư tưởng hcm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 17p abcdef_36 09-10-2011 219 81

 • Ôn tập môn chính trị

  Bài 1: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam Câu hỏi 1: Chủ nghĩa Mác-Lênin là gì? Trả lời: a. C.Mác và Ph.Ăngghen Trong quá trình phát triển của lịch sử xã hội loài người, quần chúng lao động luôn luôn ước mơ, mong muốn được sống trong một xã hội bình đẳng, công bằng, có cuộc sống ấm no và...

  pdf 54p bienchieumua07 27-09-2011 107 50

 • TẬP BÀI GIẢNG MÔN “LỊCH SỬ CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN” CHUYÊN NGÀNH TRIẾT HỌC

  Bản thân C.Mác (1818-1883) chưa nêu một định nghĩa nào về chủ nghĩa của mình. Sau khi C.Mác mất, Ph. Ăngghen (1820-1895) đề xuất chủ nghĩa 4 Mác ch nên mang tên ng i sáng l p ra nó. Kho ng năm 1913, V.I.Lêniỉ ườ ậ ả n (1870-1924) định nghĩa: “chủ nghĩa C.Mác là hệ thống các quan điểm về học thuyết của Mác”1. Cũng như C.Mác, bản thân V.I.Lênin chưa nêu một định nghĩa nào về chủ nghĩa...

  doc 291p namhinhan 12-12-2012 85 25

 • Bài tập cá nhân môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-LeNin

  Nguyên nhân sâu xa của những cuộc cách mạng xã hội là do sự phát triển của lực lượng sản xuất. Theo quy luật chung của sự phát triển xã hội khi lực lượng sản xuất không ngừng phát triển mâu thuẫn với quan hệ sản xuất đã lỗi thời, kìm hãm nó, tất yếu phải thay quan hệ sản xuất lỡi thời bằng một quan hệ sản xuất mới tiên tiến hơn. Tuy rằng, mâu thuẫn giữa lực lượng sản...

  doc 3p sulimiu 18-12-2012 57 6

 • Bài giảng Những NLCB của CN Mác - Lênin: Chương mở đầu -TS. Nguyễn Văn Ngọc

  Chương mở đầu Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, trong chương học này người học sẽ đi vào tìm hiểu nội dung trình bày: Khái lược về chủ nghĩa Mác – Lênin; đối tượng, mục đích và yêu cầu về phương pháp học tập môn học Mác-Lênin.

  pdf 14p nguyenhoangnguyen1212 23-04-2014 7 1

 • Bài giảng Những NLCB của CN Mác- Lênin: Chương mở đầu - Ths. Vương Thanh Tú

  Chương mở đầu Những nguyên lý cở bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, cùng đi vài tim hiểu nội dung khái lược về chủ nghĩa Mác-Lênin; đối tượng, mục đích và yêu cầu về phương pháp học tập, nghiên cứu môn học.

  pdf 7p nguyenhoangnguyen1212 23-04-2014 7 1

 • + Xem thêm 162 Bài Tập Chủ Nghĩa Mac Lenin khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản