Ban hành và công bố sáu chuẩn mực

Xem 1-20 trên 66 kết quả Ban hành và công bố sáu chuẩn mực
 • Quyết định 03/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố sáu chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 6)

  doc90p sontinh 18-08-2009 134 24   Download

 • Quyết định 234/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố sáu (06) Chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 3)

  doc50p sontinh 18-08-2009 296 68   Download

 • Quyết định 12/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 4)

  doc75p sontinh 18-08-2009 143 25   Download

 • Hiện nay việc ban hành và công bố các chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh và các công ty kiểm toán hoạt động tại Việt Nam là vô cùng quan trọng. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Ebook Hệ thống các chuẩn mực kế toán kiểm toán mới của Việt Nam: Phần 1".

  236p codon_08 02-03-2016 48 19   Download

 • - Căn cứ Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố sáu (06) Chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 2); - Căn cứ Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 1141TC/QĐ/CĐKT ngày 1/11/1995 và các Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp của Bộ Tài chính; Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) Chuẩn mực kế toán trên áp dụng cho các doanh...

  pdf86p lotus_123 09-12-2012 61 15   Download

 • Quyết định 143/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố sáu chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 3)

  doc62p mynuong 19-08-2009 36 9   Download

 • Quyết định số: 12/2005/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 4); căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003; căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;...

  pdf81p anh0510 24-03-2016 11 0   Download

 • Quyết định của Bộ trưởng Bộ tài chính Về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 2)

  doc51p ngonhuoctran 01-07-2010 147 40   Download

 • Quyết định về việc ban hành và công bố sáu chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 6)

  doc70p trieulinh88 14-04-2010 81 10   Download

 • Quyết định của bộ trưởng bột tài chính số 219/2000/QĐ-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 về việc ban hành và công bố sau chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 2)

  doc32p trieulinh88 14-04-2010 107 10   Download

 • Quyết định số 03/2005/QĐ-BTC về việc ban hành và công bố sáu chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 6) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf48p lawktkt2 25-10-2009 60 8   Download

 • Quyết định của bộ trưởng bộ tài chính về việc ban hành và công bố sáu chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 5)

  doc65p trieulinh88 14-04-2010 90 8   Download

 • Quyết định 195/2003/QĐ-BTC về việc ban hành và công bố sáu chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 5) do Bộ Tài chính ban hành

  pdf63p lawktkt3 25-10-2009 63 7   Download

 • QUY Ế T Đ Ị NH CỦA BỘ TRƯ ỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ143/2001/QĐ- BTC NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC BAN HÀNH VÀ CÔNG BỐ SÁU CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM (ĐỢT 3)

  doc60p trieulinh88 14-04-2010 78 7   Download

 • Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003; - Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; - Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; - Để đáp ứng yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, tài chính, nâng cao chất lượng thông tin kế toán cung c...

  doc78p vietduongac 21-10-2012 65 7   Download

 • Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003; - Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; - Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; - Để đáp ứng yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, tài chính, nâng cao chất lượng thông tin kế toán cung c...

  doc54p vietduongac 21-10-2012 40 7   Download

 • Quyết định số 143/2001/QĐ-BTC về việc ban hành và công bố sáu chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 3) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf63p lawdvpl2 10-11-2009 38 5   Download

 • Quyết định 195/2003/QĐ-BTC về việc ban hành và công bố sáu chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 5) do Bộ Tài chính ban hành

  pdf60p lawdt5 02-12-2009 52 2   Download

 • Thông tư số: 20/2006/TT-BTC về việc hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; căn cứ Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 4);...

  pdf70p anh0510 24-03-2016 26 2   Download

 • Quyết định số 143/2001/QĐ-BTC về việc ban hành và công bố sáu chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 3) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf59p lawdt8 02-12-2009 44 1   Download

Đồng bộ tài khoản