» 

Bản Kiểm điểm

 • Mẫu bản kiểm điểm đảng viên

  Tài liệu tham khảo Mẫu bản kiểm điểm đảng viên

  doc 3p thoactd 08-10-2010 6675 423

 • BẢN KIỂM ĐIỂM CỦA BAN CHẤP HÀNH

  Tài liệu tham khảo về biểu mẫu, văn bản - BẢN KIỂM ĐIỂM CỦA BAN CHẤP HÀNH.

  doc 2p leethanhbinhf 13-12-2010 1175 95

 • Mẫu bản kiểm điểm đảng viên năm 2013

  Bản kiểm điểm đảng viên năm 2013, đây là mẫu kiểm điểm đảng viên năm 2013 các bạn có thể tham khảo và hoàn thành tốt bản kiểm điểm đảng viên của mình hơn. Mời các bạn tham khảo!

  pdf 3p changcosao 22-02-2014 84 3

 • Mẫu bản kiểm điểm quá trình công tác năm học 2012-2013

  Bản kiểm điểm quá trình công tác năm học 2012-2013, tại trung tâm học tập cộng đồng. Để đánh giá được quá trình thực hiện nhiệm vụ của đảng viên công tác mời các bạn tham khảo để có thể tự đánh giá tốt được quá trình đảng viên của mình.

  pdf 4p changcosao 22-02-2014 70 2

 • Mẫu bản kiểm điểm đánh giá chất lượng Đảng viên năm 2013

  Bản kiểm điểm đánh giá chất lượng Đảng viên năm 2013, là một đảng viên để đánh giá về nhiệm vụ và quá trình thực hiện các trách nhiệm của mình. Mời các bạn tham khảo!

  pdf 4p changcosao 22-02-2014 35 2

 • Mẫu bản kiểm điểm cá nhân của chi bộ đài truyền thanh

  Bản kiểm điểm cá nhân của chi bộ đài truyền thanh. Đánh về tư tưởng chính trị và phẩm chất đạo đức lối sống, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao , tổ chức kỹ luật và kết quả phát huy ưu điểm khắc phục sữa yếu kém, khuyết điểm theo nghị quyết trung ương 4.

  pdf 4p changcosao 22-02-2014 17 1

 • Mẫu bản kiểm điểm cá nhân của Chi bộ trường THCS Phú Bài

  Bản kiểm điểm cá nhân của Chi bộ trường THCS Phú Bài, tự đánh giá, tự kiểm điểm cá nhân mình thông qua mẫu kiểm điểm này mời các bạn tham khảo!

  pdf 2p changcosao 22-02-2014 28 1

 • Mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm trường THPT Vinh Lộc

  Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm của chi bộ trường THPT Vinh, Lộc gồm có nội dung bản kiểm điểm về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ được giao và tổ chức kỷ luật. Mời các bạn tham khảo!

  pdf 5p changcosao 22-02-2014 23 1

 • Mẫu bản kiểm điểm cá nhân của Chi Bộ Trường THCS Thị trấn

  Bản kiểm điểm cá nhân của Chi Bộ Trường THCS Thị trấn, đánh giá về tư tưởng chính trị, về phẩm chất đạo đức lối sống và thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, tổ chức kỷ luật.

  pdf 5p changcosao 22-02-2014 25 1

 • Mẫu bản kiểm điểm tự phê bình của trường THCS Pá Lông

  Bản kiểm điểm tự phê bình của trường THCS Pá Lông, Theo Nghị quyết Trung ương 4 - khoá XI, một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Dành cho các đảng viên đảng cộng sản Việt Nam tham khảo.

  pdf 8p changcosao 22-02-2014 9 1

 • BẢN KIỂM ĐIỂM BCH CHI ĐOÀN

  Tài liệu tham khảo về biểu mẫu văn bản, hướng dẫn cách thực hiện một bản kiểm điểm cho ban chấp hành chi đoàn qua từng nhiệm kì.

  doc 1p azzurri 09-02-2011 1170 99

 • Hội nghị kiểm điểm đảng viên năm 2013

  Hội nghị kiểm điểm đảng viên năm 2013, đây là bản kiểm điểm đảng viên về việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Mời các bạn tham khảo!

  pdf 3p changcosao 22-02-2014 19 1

 • Mẫu kiểm điểm Nghị quyết TW4-BẢN KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BINH

  - Căn cứ Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị và tài liệu của Bộ Chính trị, Kế hoạch số …-KH/TU ngày …… của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. - Thực hiện Kế hoạch số 19- KH/HU ngày .......... của Ban Thường vụ Huyện uỷ về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) ". Tôi xin tự kiểm theo tinh thần...

  doc 4p hukinhmon 01-11-2012 4504 775

 • Bản kiểm điểm cá nhân theo tinh thần NQ TW4 khoá XI

  Căn cứ kế hoạch số 08-KH/TW ngày 12 tháng 3 của bộ chính trị, Hướng dẫn số 02/HD/TU ngày 24/04/2012 của BTV thành uỷ, hướng dẫn số 54-HD/HU ngày 15 tháng 6 năm 2012 của BTV Huyện ủy về tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI.

  doc 5p ngohoi1808 24-12-2012 1982 233

 • Mẫu bản tự kiểm điểm năm 2011

  Bản tự kiểm điểm năm 2011, bản đánh giá nhận xét kiểm điểm công tác năm 2011 đối với cá nhân trong năm về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống và thực hiện nhiệm vụ được giao, tổ chức kỷ luật. Mời các bạn tham khảo!

  pdf 6p changcosao 22-02-2014 51 4

 • Mẫu báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể trường THCS Pá Lông

  Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Chi bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. Được thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, gồm có chỉ thị, kế hoạch và hướng dẫn của các Ban đảng Trung ương mời các bạn tham khảo!

  pdf 6p changcosao 22-02-2014 20 3

 • Mẫu bản tự kiểm điểm

  Bản tự kiểm điểm của chi bộ trường THPT Chu Văn An, đây là một bản tự kiểm điểm mẫu dành cho các bạn đảng viên tham khảo và hoàn thành tốt bản tự kiểm điểm của mình.

  pdf 3p changcosao 22-02-2014 50 2

 • Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên của Chi bộ Trường THCS Thuận Hóa

  Bản tự kiểm điểm đảng viên của Chi bộ Trường THCS Thuận Hóa, căn cứ vào các tiêu chuẩn Đảng viên và quá trình tu dưỡng rèn luyện phấn đấu thực hiện nhiệm vụ đảng viên các bạn có thể tham khảo bản tự kiểm này để hoàn thành bản tự kiểm điểm đảng viên bản thân mình.

  pdf 7p changcosao 22-02-2014 23 2

 • Mẫu bản tự kiểm điểm của Chi bộ THCS Đồng Tâm

  Bản tự kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên của chi bộ THCS Đồng Tâm, có thể giúp các đảng viên tự đánh giá chất lượng đảng viên của mình về những tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống. Mời các bạn tham khảo!

  pdf 4p changcosao 22-02-2014 14 1

 • Mẫu bản tự kiểm điểm của chi đội THCS Đại Ân 2

  Bản tự kiểm điểm của chi đội trường THCS Đại Ân 2, đánh giá chất lượng giảng viên năm 2011 về việc giảng dạy và chuyên trác công tác phổ cập. Mời các bạn tham khảo để nắm rõ hơn về bản tự kiểm điểm này.

  pdf 5p changcosao 22-02-2014 8 1

 • + Xem thêm 2975 Bản Kiểm điểm khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản