Bảng cân đối tài khoản

Xem 1-20 trên 474 kết quả Bảng cân đối tài khoản
 • Tài khoản kế toán là phân loại, ghi chép các NVPS theo từng đối tượng kế toán trên cơ sở số liệu của chứng từ kế toán để phản ánh, kiểm tra, giám sát một cách thường xuyên, liên tục.

  pdf81p phuongthanh1 26-10-2009 472 298   Download

 • Bảng cân đối kế toán hay bảng tổng kết tài sản là một tóm tắt định lượng (bằng số) tình trạng tài chính của một doanh nghiệp ở một thời điểm nhất định mà chúng bao bao gồm các tài sản, các khoản nợ và giá trị ròng (vốn chủ sở hữu)…

  pdf14p tinhphuong60 15-06-2010 462 284   Download

 • Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư, giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp bán trong kỳ

  doc5p 240684 19-11-2009 976 245   Download

 • Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.1 13,706,072,850 12,961,401,109 1. Tiền 111 13,706,072,850 12,961,401,109 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 24,216,089,030 24,521,727,700

  pdf39p haichau 24-06-2009 1106 236   Download

 • Bài giảng học về Nguyên lý kế toán có kết cấu gồm 7 chương trình bày về: sổ kế toán, kỹ thuật ghi sổ kế toán, chứng từ kế toán và kiểm kê, tính giá các đối tượng kế toán, tài khoản và ghi sổ kép,...

  pdf72p tuanminhktqn 28-12-2011 565 233   Download

 • Thuyết minh báo cáo tài chính của công ty in bao bì - quảng cáo Nhã Phong

  pdf3p phuongthanh1 26-10-2009 1218 222   Download

 • BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT. Tại ngày 30 tháng 6 năm 2008 - Nguyên giá. 222. 1,353,971,022,575, tài sản cố định thuê tài chính, chi phí xây dựng cơ bản dỏ dang, giá trị hao mòn lũy kế, các khoản đầu tư tài chính dài hạn, dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn.

  pdf19p haichau 24-06-2009 947 194   Download

 • Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 12/31/2006 1/1/2006 Chứng khóan đầu tư ngắn hạn 19.182.330.839 0 Đầu tư ngắn hạn khác 0 0 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 0 0 Cộng 19.182.330.839 0 9.2 . Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 12/31/2006 1/1/2006 Đầu tư vào công ty con 0 0

  pdf18p hongle 24-06-2009 656 160   Download

 • Thuyết minh báo cáo tài chính

  pdf8p phuongthanh1 26-10-2009 176 138   Download

 • Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm toàn bộ tài sản cố định của doanh nghiệp theo nguyên giá

  doc12p 240684 19-11-2009 552 136   Download

 • Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí phục vụ sản xuất, kinh doanh chung phát sinh ở phân xưởng, bộ phận, đội, công trường...

  doc6p 240684 19-11-2009 609 129   Download

 • BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ LIÊN HIỆP VẬN CHUYỂN (GEMADEPT)Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007.

  pdf3p haichau 24-06-2009 589 127   Download

 • Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tại quỹ của doanh nghiệp, bao gồm: Tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý

  doc9p 240684 19-11-2009 501 117   Download

 • Tài khoản này dùng để phản ánh kết quả kinh doanh (lợi nhuận, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của doanh nghiệp.

  doc4p 240684 19-11-2009 1070 104   Download

 • Tài khoản này chỉ dùng để phản ánh chi phí nguyên liệu, vật liệu sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ của các ngành công nghiệp

  doc3p 240684 19-11-2009 509 96   Download

 • Mẫu Bảng kê khai tổng hợp nghĩa vụ ngân sách

  pdf2p phuongthanh1 26-10-2009 612 91   Download

 • Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tiền mà doanh nghiệp nhận ký quỹ, ký cược của các đơn vị, cá nhân bên ngoài với thời hạn từ một năm trở lên để đảm bảo cho các dịch vụ liên quan đến sản xuất, kinh doanh được thực hiện đúng hợp đồng kinh tế đã ký kết như nhận tiền ký quỹ, ký cược để đảm bảo cho việc thực hiện hợp đồng kinh tế, hợp đồng đại lý,…Các trường hợp nhận ký quỹ, ký cược dài hạn bằng hiện vật không phản ánh ở...

  doc2p chikorita 03-12-2009 535 90   Download

 • CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền và các khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn n Các khoản phải thu Phải thu của khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội bộ ng Các khoản phải thu khác Dự phòng các khoản phải thu khó đòi Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Tài sản ngắn...

  pdf0p muaythai6 15-11-2011 386 85   Download

 • Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí thực hiện các dự án đầu tư XDCB (bao gồm chi phí mua sắm mới TSCĐ, xây dựng mới hoặc sửa chữa

  doc8p 240684 19-11-2009 330 82   Download

 • Trình bày nội dung, cơ sở số liệu và phương pháp lập chỉ tiêu “ Hàng tồn kho”trên Bảng cân đối kế toán giữa niên độ ( Dạng tóm lược)? Cho ví dụ minh họa và lập chỉ tiêu trên tại một doanh nghiệp cho Bảng cân đối kế toán ngày 30/9/N? Câu 2: Một doanh nghiệp sản xuất sản phẩm A, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ ( đvt: 1.000đ).

  doc3p hangimc 21-08-2012 255 78   Download

Đồng bộ tài khoản