» 

Bảng Cân đối Tài Khoản

 • Bảng cân đối tài khoản

  Mẫu Bảng cân đối tài khoản

  pdf 3p phuongthanh1 26-10-2009 2150 259

 • Biểu mẫu " Bảng cân đối tài khoản"

  Biểu mẫu " Bảng cân đối tài khoản" dành cho sinh viên chuyên ngành kế toán.

  pdf 1p bachdiemmy 15-12-2009 1385 87

 • Bảng cân đối tài khoản.

  Tài liệu tham khảo mẫu Bảng cân đối tài khoản, mẫu số B01-H ( ban hành theo quy định số 999-TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ Tài Chính

  doc 2p lop07fi3 05-10-2010 424 81

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 4 - Lập bảng cân đối tài khoản

  Sau khi nghiên cứu nội dung bài giảng Hệ thống thông tin kế toán Chương 4 Lập bảng cân đối tài khoản, người học có thể: Tạo cấu trúc bảng cân đối tài khoản và bảng tổng hợp chi tiết. Ứng dụng các hàm trong excel để truy xuất dữ liệu.

  pdf 19p top_12 21-04-2014 15 1

 • Mẫu bảng cân đối tài khoản

  Tham khảo tài liệu 'mẫu bảng cân đối tài khoản', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 2p nntrung88 05-04-2011 455 56

 • Bảng cân đối số phát sinh

  Mẫu Bảng cân đối số phát sinh

  pdf 2p phuongthanh1 26-10-2009 1732 413

 • Bảng cân đối kế toán

  Mẫu Bảng cân đối kế toán

  pdf 8p phuongthanh1 26-10-2009 655 155

 • Bài giảng Lập bảng cân đối kế toán tài khoản và bảng tổng hợp chi tiết - Đại học Mở TP Hồ Chí Minh

  Bài giảng Lập bảng cân đối kế toán tài khoản và bảng tổng hợp chi tiết nhằm giúp học viên có thể: tạo cấu trúc bảng cân đối tài khoản và bảng tổng hợp chi tiết, ứng dụng các hàm trong excel để truy xuất dữ liệu.

  pdf 19p five_12 18-03-2014 6 3

 • Bài giảng Lý thuyết kế toán - Chủ đề 5: Kết thúc kỳ kế toán và lập báo cáo tài chính

  Bài giảng Nguyên lý kế toán chủ đề 5: Kết thúc kỳ kế toán và lập báo cáo tài chính trình bày mục tiêu giúp người tham khảo nắm nội dung các nhóm thu nhập và chi phí chính trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, lập bảng cân đối tài khoản sau khóa sổ, giải thích mục đích và các tác dụng bút toán đảo, các bút toán sửa sai, lập và trình bày bảng cân đối tài khoản.

  pdf 0p phuongpham357 21-07-2014 1 1

 • Tổng hợp một số bài tập về bảng cân đối kế toán

  Hãy lập bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp theo số liệu sau .Hãy lập bảng cân đối tài sản sau mõi nghiệp vụ kinh tế phát sinh và cho nhận xét về tính cân đối của nó .Nhận xét: tài sản tăng, nguồn vốn tăng ...

  pdf 50p anhtaisaigonmekong 12-09-2012 510 111

 • Bài giảng excel trong kế toán - Chương 2 Lập bảng cân đối tài khoản, bảng tổng hợp chi tiết

  Chương 2 Lập bảng cân đối tài khoản, bảng tổng hợp chi tiết hướng dẫn lập các bảng cân đối tài khoản cũng như các cảnh báo khi số lượng dòng không khớp.

  pdf 12p six_12 12-03-2014 21 5

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại: Chương 1 - Ths. Nguyễn Tăng Đông

  Chương 1 Tổng quan kế toán ngân hàng thương mại thuộc bài giảng kế toán ngân hàng thương mại. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: đối tượng, mục tiêu, vị trí của kế toán ngân hàng; đặc điểm của kế toán ngân hàng; chứng từ kế toán ngân hàng; hệ thống tài khoản, bảng cân đối tài khoản, bảng cân đối kế toán.

  pdf 13p tichtutite 18-06-2014 8 1

 • Báo cáo tài chính

  Báo cáo tài chính 1. Nội dung báo cáo tài chính 1.1 - Báo cáo tài chính quy định cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ bao gồm 3 biểu mẫu báo cáo: - Bảng cân đối kế toán Mẫu số B 01 - DNN - Kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B 02 - DNN - Thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B 09 - DNN 1.2 - Báo cáo tài chính gửi cho cơ quan thuế phải lập và gải thêm 02 phụ biểu sau: - Bảng cân đối tài khoản Mẫu...

  pdf 10p thanh_trieu 25-12-2009 1574 703

 • Đề án - Tổng quan về Bảng cân đối kế toán

  Theo chuẩn mực kế toán quốc tế, bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp. Bảng cân đối kế toán bao gồm các khoản mục sau: tài sản: là tiềm lực kinh tế do doanh nghiệp kiểm soát và là kết quả của các sự kiện đã qua...

  pdf 33p truongbao 29-07-2009 979 408

 • Bảng cân đối kế toán - Mẫu số B01

  Tài liệu tham khảo bảng cân đối kế toán mẫu số B 01 – DN (ban hành theo qđ số15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của bộ trưởng BTC. Tiền và các khoản tương đương tiền.

  doc 6p thoritruong 26-04-2011 1049 273

 • LOẠI TÀI KHOẢN O TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

  Các tài khoản ngoài Bảng cân đối kế toán dùng để phản ánh những tài sản hiện có ở doanh nghiệp nhưng không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp như: Tài sản thuê ngoài; vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công; Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi. Đồng thời, loại tài khoản này còn phản ánh một số chỉ tiêu kinh tế đã được phản ánh ở các tài khoản trong Bảng cân đối kế...

  doc 7p chikorita 03-12-2009 846 186

 • BÁO CÁO " BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT- CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GÒ TRƯỞNG THÀNH"

  BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT. Ngày 30 tháng 06 năm 2008.Tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, các khoản phải thu, phải thu khách hàng, trả trước cho người bán, phải thu nội bộ ngắn hạn, phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng, các khoản phải thu khác, dự phòng các khoản phải thu khó đòi.

  pdf 4p haichau 24-06-2009 711 166

 • Sổ theo dõi tài sản cố định

  Mẫu Sổ theo dõi tài sản cố định

  pdf 1p phuongthanh1 26-10-2009 1316 150

 • Bảng cân đối thu chi tiền mặt

  Bảng cân đối kế toán thu chi tiền mặt. Phân tích độ nhạy (các khoản thu, chi giao động trong khoảng 5%)

  pdf 1p trangdai 13-10-2009 667 138

 • Bài 2: GIỚI THIỆU CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY

  Bài này nhằm giới thiệu nội dung và kết cấu của từng loại báo cáo trong bộ báo cáo tài chính của công ty. Đọc xong bài này học viên có thể hiểu được ý nghĩa, kết cấu và nội dung từng khoản mục của mỗi loại báo cáo tài chính, bao gồm bảng cân đối tài sản, báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiển tệ.

  pdf 13p thienthantre999 28-05-2011 356 129

 • + Xem thêm 471 Bảng Cân đối Tài Khoản khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản