» 

Bảng Cân đối Tài Khoản

 • CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN AN GIANG - BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho QUÝ 1 NĂM 2009 - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

  CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN AN GIANG - BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho QUÝ 1 NĂM 2009 - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2009 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN A - TÀI SẢN NGẮN HẠN I. 1. 2. Tiền và các khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền Mã số 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 Thuyết minh Số cuối kỳ 669,210,318,717 Số đầu năm 614,015,506,183 13,832,260,757...

  pdf 0p muaythai6 15-11-2011 40 6

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán (Lê Thị Minh Châu) - Chuyên đề 3 Tài khoản và ghi sổ kép

  Chuyên đề Tài khoản và ghi sổ kép nhằm giải thích tính chất và kết cấu của tài khoản kế toán, áp dụng các nguyên tắc ghi sổ kép để xác định và ghi nhận ảnh hưởng của nghiệp vụ kinh tế phát sinh tài khoản kế toán.

  pdf 26p five_12 18-03-2014 18 3

 • HOÀN THIỆN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THEO YÊU CẦU CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

  Sự ra đời của thị trường chứng khoán là nhu cầu khách quan của nền kinh tế thị trường khi phát triển đến một giai đoạn nhất định mà vấn đề tài trợ vốn trung và dài hạn cho doanh nghiệp và cho Chính phủ đang trở nên hết sức cần thiết để duy trì sự phát triển. Hơn nữa, sự ra đời của thị trường chứng khoán còn biểu hiện xu hướng quốc tế hóa trong hoạt động kinh tế cũng...

  pdf 5p badaohatgao 26-06-2013 14 3

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan

  Chương 2 Bảng cân đối kế toán trong Phân tích báo cáo tài chình trình bày về kết cấu bảng cân đối kế toán, thành phần bảng cân đối kế. Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn vốn hình thành tài sản đó của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định.

  pdf 49p vespa_12 15-04-2014 10 3

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán (GV. Vũ Hữu Đức) - Chương 4: Khóa sổ và lập báo cáo tài chính

  Chương 4: Khóa sổ và lập báo cáo tài chính, mục tiêu sau khi nghiên cứu xong chương này, bạn có thể: Giải thích được các nguyên tắc kế toán áp dụng trong việc xác định lợi nhuận trong một thời kỳ, thực hiện các bút toán điều chỉnh và khóa sổ cơ bản, sử dụng bảng cân đối tài khoản điều chỉnh để hoàn thành chu trình kế toán.

  pdf 14p trentroicosao 14-03-2014 9 2

 • CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

  CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN 1 A - TÀI SẢN NGẮN HẠN I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1. Tiền III. Các khoản phải thu ngắn hạn 1. Phải thu khách hàng 2. Trả trước cho người bán 3. Phải thu nội bộ 5. Các khoản phải thu khác IV. Hàng tồn kho 1. Hàng tồn kho V. Tài sản ngắn hạn khác 2. Thuế GTGT...

  pdf 0p muaythai6 15-11-2011 23 2

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tài khoản và Ghi sổ kép

  Mục tiêu trình bày trong chương 3 Tài khoản và Ghi sổ kép thuộc bài giảng Nguyên lý kế toán trình bày về khái niệm tài khoản kế toán, kết cấu tài khoản kế toán, phân loại tài khoản kế toán, nguyên tắc ghi chép tài khoản kế toán.

  pdf 47p wide_12 29-07-2014 1 0

 • Chủ đề 8: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu

  Chủ đề 8: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu nhằm trình bày khái quat1 kế toán vốn bằng tiền, phương pháp kế toán vốn bằng tiền, kế toán phải thu khách hàng và dự phòng phải thu, phân tích và quản lý các khoản phải thu.

  pdf 0p narrow_12 21-07-2014 6 0

 • Giáo trình Nguyên lý kế toán: Phần 2 - CĐ Kinh tế đối ngoại

  Tiếp theo phần 1, giáo trình Nguyên lý kế toán phần 2 trình bày nội dung: Báo cáo tài chính, nguyên tắc và cách lập bảng cân đối kế toán, tìm hiểu nội dung và kết cấu tài khoản, khái niệm bảng cân đối tài chính. Hãy tham khảo tài liệu này giúp giáo viên có thêm kinh nghiệm trong việc giảng dạy và sinh viên có thêm tư liệu học tập.

  pdf 18p lamtran89 05-07-2014 4 0

 • Chủ đề 5: Kết thúc kỳ kế toán và lập các báo cáo tài chính

  Chủ đề 5: Kết thúc kỳ kế toán và lập các báo cáo tài chính nhằm mục tiêu giúp sinh viên nắm được nội dung cá nhom thu nhập và chi phí chính trên báo cáo kế hoạch hoạt động kinh doanh, lập bảng cân đối tài khoản sau khóa sổ, giải thích mục đích và tác dụng của toán đảo.

  pdf 0p narrow_12 21-07-2014 5 0

 • Tài khoản kế toán và phương pháp kế toán kép

  Phương pháp đối ứng tài khoản là phương pháp thông tin và kiểm tra về sự vận động của tài sản, nguồn vốn trong quá trình kinh doanh theo mối quan hệ biện chứng được phản ánh trong mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh thông qua sử dụng hệ thống tài khoản kế toán. Như đã trình bày trong chương 1, mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều tạo nên tác động kép ảnh hưỏng đến ít nhất hai...

  pdf 38p ntgioi120403 06-11-2009 1517 597

 • Bài 2 : Giới thiệu các báo cáo tài chính công ty

  Đọc xong bài này học viên có thể hiểu được ý nghĩa, kết cấu và nội dung từng khoản mục của mỗi loại báo cáo tài chính, bao gồm bảng cân đối tài sản, báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiển tệ.

  pdf 13p tinhphuong60 15-06-2010 690 380

 • Phương pháp lập bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách_chương 8

  Mục đích: để giải thích và bổ sung thông tin về tình hình thực hiện các nhiệm vụ cơ bản của đơn vị, tình hình chấp hành các kỷ luật tài chính về thu, chi NSNN mà các báo cáo khác không thể trình bày rõ ràng được. 8.9.2. Cơ sở lập báo cáo thuết minh - Sổ theo dõi lao động của đơn vị trong biên chế và lao động hợp đồng - Bảng thanh toán tiền lương và các sổ chi tiết liên quan. -...

  pdf 22p huemanvdoc 24-11-2009 416 286

 • Đáp án đề thi môn học hệ thống thông tin quản lý

  Bảng cân đối kế toán :(bcdkt thuộc phân hệ tổng hợp-cân đối kế toán tổng thể phản ánh tình hình tài sản về mặt giá trị và nguồn hình thành tài sản của đơn vị ở 1 thời điểm nhất định): Đầu vào: số dư các tài khoản: Tài sản (là nguồn lực do doanh nghiệp kiểm soát và có thể thu được lợi ích kinh tế trong tương lai): gồm tải sản ngắn hạn (tg sử dụng, luân chuyển, thu hồi...

  doc 17p trungthanh8986 06-07-2010 798 262

 • Đề tài: Giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh tại NHNo & PTNT thị xã Sông Công, Thái Nguyên

  Một giải pháp mới đó là NH có thể sử dụng công nghệ chứng khoán hóa để điều chỉnh cơ cấu kỳ hạn của bảng cân đối tài sản. Chứng khoán hóa là việc NH nhóm các tài sản có sinh lời rồi chuyển ra ngoại bảng thông qua trung gian là người được ủy thác – một tổ chức được đảm bảo …

  doc 82p quoctung1712 02-09-2011 360 163

 • Phân tích chiến lược của doanh nghiệp

  Phân tích chiến lược của doanh nghiệp là việc nghiên cứu thuần tuý về doanh nghiệp. Ngoài bảng tổng kết tài sản và bảng cân đối tài khoản, nó còn dựa trên một số yếu tố khác. Việc phân tích chiến lược có thể bao gồm: Lịch sử của doanh nghiệp Đôi khi việc nghiên cứu quá khứ của một doanh nghiệp là điều rất có ích để có thể hiểu rõ được chiến lược phát triển của nó...

  doc 3p nv_tien 20-03-2009 334 138

 • Nguyên lý kế toán - Trường ĐH Tôn Đức Thắng

  Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành kinh tế tìm hiểu về môn nguyên lý kế toán

  pdf 151p tranthikimuyen3 22-07-2011 282 137

 • Phân tích cơ bản

  Phân tích cơ bản là việc phân tích tình hình tài chính cũng như tình hình kinh doanh của công ty định đầu tư như dựa vào bảng cân đối tài khoản và bản báo cáo lợi tức của công ty để xem xét chất lượng của công ty cũng như việc phát triển của công ty theo thời gian, nhờ đó tiên đoán các chuyển biến giá chứng khoán.

  doc 30p cvbn123 14-10-2011 231 133

 • Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

  Mẫu bảng Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

  pdf 1p phuongthanh1 26-10-2009 416 89

 • TÀI KHOẢN 532 GIẢM GIÁ HÀNG BÁN

  TK này dùng để phản ánh khoản giảm giá hàng bán thực tế phát sinh và việc xử lý khoản giảm giá hàng bán trong kỳ kế toán. Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho người mua do SP, hàng hóa kém

  doc 2p 240684 19-11-2009 466 89

 • + Xem thêm 471 Bảng Cân đối Tài Khoản khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản