Báo cáo tài chính

Tham khảo và download 30 Báo cáo tài chính chọn lọc sau:
 • Báo cáo tài chính giữa niên độ gồm 2 loại: Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ và báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược. Doanh nghiệp lập báo cáo tài chính theo dạng đầy đủ thì áp dụng Chuẩn mực kế toán số 21 “Trình bày báo cáo tài chính” và một số quy định tại chuẩn mực kế toán số 27 “Báo cáo tài chính giữa niên độ”.

  doc16p thoigianconlai465 31-12-2009 4397 2387   Download

 • Sau khi nghiên cứu chương này, người học có thể: Xác định mục đích của báo cáo tài chính Nắm vững yêu cầu của chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính Nhận diện các thành phần của hệ thống báo cáo tài chính Nhận diện các cách tác động tới thông tin trên báo cáo tài chính của các nhà quản trị doanh nghiệp Hiểu rõ thách thức của báo cáo tài chính trong môi trường kinh doanh toàn cầu

  pdf17p muaxuan_102 27-01-2013 96 36   Download

 • Lập báo cáo tài chính (BCTC) bao gồm 4 báo cáo chính: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính.

  pdf9p heomap16 03-10-2013 57 14   Download

 • Bài báo này nhằm giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các kỹ thuật phân tích các báo cáo tài chính công ty để giúp giám đốc tài chính đánh giá được thực trạng và tình hình tài chính công ty nhằm hoạch định hoặc đưa ra các quyết định tài chính.

  pdf23p anhvu 19-03-2009 2082 1015   Download

 • Báo cáo tài chính 1. Nội dung báo cáo tài chính 1.1 - Báo cáo tài chính quy định cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ bao gồm 3 biểu mẫu báo cáo: - Bảng cân đối kế toán Mẫu số B 01 - DNN - Kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B 02 - DNN - Thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B 09 - DNN 1.

  pdf10p thanh_trieu 25-12-2009 1586 704   Download

 • Phân tích Báo cáo tài chính: Ý nghĩa và phương pháp Trong bài Tổng quan về Báo cáo tài chính tôi đã giới thiệu với các bạn những nội dung chính như: Báo cáo tài chính là gì? Tại sao phải lập Báo cáo tài chính? Nguyên tắc lập? Ai là người lập? và Ai là người sử dụng Báo cáo tài chính? Tuy nhiên, để đọc và hiểu được Báo cáo tài chính của một doanh nghiệp thì không phải ai cũng làm đư...

  pdf3p thanh_trieu 29-12-2009 929 393   Download

 • Báo cáo tài chính dự đoán là các báo cáo thu nhập và bảng tổnd kết tài sản dự đoán. Đầu vào cần thiết để xây dựng dự toán là sử dụng các cách tiếp cận phổ biến bao gồm: - Các báo cáo tài chính quá khứ - Dự toán bán hàng cho năm đến - Các giả thiết chủ yếu về các nhân tố. Xây dựng các báo cáo tài chính dự toán sẽ được minh họa bằng ví dụ sau.

  ppt28p lenga_a6 02-01-2011 212 107   Download

 • Thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp, được lập để giải thích và bổ sung thông tin về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, tình hình tài chính của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo.

  pdf22p hata300190 18-03-2011 1112 462   Download

 • NỘI DUNG BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC BÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN VIÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRANG 01 02 03 - 04 05 06 07 - 22 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần NTACO (gọi tắt là “Công ty”) đệ trình Báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cho năm tài chính...

  pdf23p muaythai9 18-11-2011 64 25   Download

 • CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC Báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 đã được kiểm toán NỘI DUNG Trang Báo cáo của Ban Giám đốc Báo cáo Kiểm toán Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Bản thuyết minh Báo cáo tài chính 5–6 7 8 9 - 21 2- 3 4 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC ...

  pdf22p muaythai9 18-11-2011 226 120   Download

 • Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Báo cáo kiểm toán Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2010 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2010 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2010 1 2-4 5 6-9 10 11 - 12 13 - 33 CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của mình cùng với báo cáo tài chính...

  pdf34p anhhoangmeo1 20-11-2011 140 72   Download

 • Báo cáo Kế toán là sản phẩm của quá trình thu thập, đo lường, xử lý thông tin tại bộ phận Kế toán của doanh nghi nhằm cung cấp những thông tin hữu ích cho những ai quan tâm đến Doanh nghiệp (DN).

  pdf63p meomayhamchoi 29-06-2011 153 77   Download

 • nâng cao kỹ năng phân tích và lý giải các con số trong báo cáo tài chính Hệ thống báo cáo tài chính trong doanh nghiệp. 1. Kết cấu chung của một báo cáo tài chính: gồm 3 phần. - Phần thứ nhất: trình bày cô đọng tình hình tài chính của công ty. Phần này có 3 báo cáo: + Bảng cân đối kế toán. + Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

  pdf4p lavie1 22-06-2011 116 63   Download

 • 1. Mục đích, tác dụng của BCTC (CM 21) § Báo cáo tài chính là sản phẩm của kế toán tài chính, phản ánh một cách tổng hợp nhất về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp trong một kỳ kế toán nhất định.

  pdf10p gackiem196 27-04-2011 194 73   Download

 • Báo cáo tài chính là gì? Tại sao phải lập Báo cáo tài chính? Nguyên tắc lập? Ai là người lập? và Ai là người sử dụng Báo cáo tài chính? Tuy nhiên, để đọc và hiểu được Báo cáo tài chính của một doanh nghiệp thì không phải ai cũng làm được.

  pdf3p gackiem196 27-04-2011 1566 586   Download

 • Phân tích báo cáo tài chính xét theo nghĩa khái quát đề cập tới nghệ thuật phân tích và giải thích các báo cáo tài chính. Để áp dụng hiệu quả nghệ thuật này đòi hỏi phải thiết lập một quy trình có hệ thống và logic, có thể sử dụng làm cơ sở cho việc ra quyết định. Trong phân tích cuối cùng, việc ra quyết định là mục đích chủ yếu của phân tích báo cáo tài chính.

  pdf18p newbievnx 17-03-2011 227 112   Download

 • Phân tích báo cáo tài chính là cơ sở quan trọng giúp cho nhà quản trị xác định được tình hình tài chính của doanh nghiệp để từ đó đưa ra các chiến lược thích hợp hỗ trợ cho kế hoạch tăng trưởng của doanh nghiệp.

  doc11p quilong00 09-03-2011 1453 683   Download

 • Tham khảo tài liệu 'báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf18p tomboy0201 28-02-2011 749 287   Download

 • Trong bài Tổng quan về báo cáo tài chính tôi đã giới thiệu với các bạn những nội dung chính như: Báo cáo tài chính là gì? Tại sao phải lập Báo cáo tài chính? Nguyên tắc lập? Ai là người lập? và Ai là người sử dụng Báo cáo tài hính?

  doc11p tranthuha_qn88 08-01-2011 1287 653   Download

 • Tài liệu tham khảo phương pháp phân tích báo cáo tài chính. phân tích bằng chia nhỏ, chẻ nhỏ và tích hơp. phân tích báo cáo tài chính là quá trình đánh vị thế tình trạng và khết quả tài chính bàng cách sử dụng thông tin từ các báo cáo tài chính và các nguồn khác.

  pdf48p lamkjn 03-01-2011 1818 890   Download

Đồng bộ tài khoản