Báo cáo tài sản của quỹ đại chúng

Xem 1-20 trên 70 kết quả Báo cáo tài sản của quỹ đại chúng
 • Mẫu báo cáo tài sản của quỹ đại chúng/ công ty đầu tư chứng khoán đại chúng theo Mẫu CBTT-07 (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

  doc1p lananh 16-07-2009 337 27   Download

 • Mẫu báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư đại chúng của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng theo Mẫu CBTT-08 (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

  doc1p lananh 16-07-2009 282 27   Download

 • BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Năm 2009 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009 của Công ty Cổ phần Alphanam bao gồm báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Alphanam và các công ty con (gọi chung là Công ty) và lợi ích của Công ty tại các công ty liên kết và các cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát. I. 1. 2. 3. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Hình thức sở hữu vốn Lĩnh vực kinh doanh : Cổ phần : sản xuất, xây lắp và thương mại Hoạt động kinh...

  pdf29p muaythai9 18-11-2011 80 28   Download

 • BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý I năm 2010 Đơn vị tính: đồng TÀI SẢN A-TÀI SẢN N. HẠN (100=110+120+130+140+150) I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1. Tiền : 2. Các khoản tương đương tiền II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 1.Đầu tư ngắn hạn 3.Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn(*) III.Các khoản phải thu: 1.Phải thu khách hàng 2.Trả trước cho người bán 3. Phải thu nội bộ 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD 5.Các khoản phải thu khác 6.

  pdf19p anhhoangmeo1 20-11-2011 79 21   Download

 • Công ty cổ phần Bibica - Bản thuyết minh báo cáo tài chính quý 1 năm 2008 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP - Hình thức sỡ hữu: Công ty cổ phần - Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất công nghiệp - Ngành nghề kinh doanh: sản xuất kinh doanh các sản phẩm: đường, bánh, kẹo, nha, rượu (thức uống có cồn); bột dinh dưỡng, sữa và các sản phẩm từ sữa, sữa đậu nành, nước giải khát, bột giải khát 2. CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI DOANH NGHIỆP Kỳ kế toán, ...

  pdf0p muaythai6 15-11-2011 114 20   Download

 • BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC Quý IV năm 2009 1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP - Hình thức sở hữu: Công ty cổ phần - Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất công nghiệp - Ngành nghề kinh doanh: sản xuất kinh doanh các sản phẩm: đường, bánh, kẹo, nha, rượu (thức uống có cồn); bột dinh dưỡng, sữa và các sản phẩm từ sữa, sữa đậu nành, nước giải khát, bột giải khát 2.

  pdf8p muaythai9 18-11-2011 98 14   Download

 • BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT ( QUÝ I / 2010) I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ( Áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ) I 1 2 3 4 5 II 1 2 Tài sản ngắn hạn Nội dungTiền và các khoản tương dương tiền Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định -

  pdf2p anhhoangmeo1 20-11-2011 48 6   Download

 • Sau thời gian chững lại của quý I năm 2010 do ảnh hưởng của chính sách tiền tệ, thị trường Bất động sản (BĐS) và nhóm ngành cổ phiếu BĐS đã sôi động trở lại trong quý II, nhất là khu vực Hà Nội khi hàng loạt các dự án quy hoạch được đưa ra chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long. Tại nhiều khu vực, giá BĐS tăng tới 30% - 40%, thậm chí 100%. Mặc dù báo cáo tài chính quý I của các công ty BĐS nhìn chung không có nhiều đột phá, kế hoạch tăng...

  pdf27p anhhoangmeo1 20-11-2011 92 25   Download

 • BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 Đơn vị tính : VND TÀI SẢN A. TÀI SẢN NGẮN HẠN I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1. Tiền 2. Các khoản tương đương tiền II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 1. Đầu tư ngắn hạn III. Các khoản phải thu ngắn hạn 1. Phải thu của khách hàng 2. Trả trước cho người bán 3. Phải thu nội bộ 5. Các khoản phải thu khác IV. 1. 2. V. 1. 2. 4. B. II. 1. Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự...

  pdf15p anhhoangmeo1 20-11-2011 38 10   Download

 • BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TÀI SẢN A – TÀI SẢN NGẮN HẠN I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1. Tiền 2. Các khoản tương đương tiền II. Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn 1. Đầu tư ngắn hạn 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III. Các khoản phải thu ngắn hạn 1. Phải thu của khách hàng 2. Trả trước cho người bán 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 5. Các khoản phải thu khác 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó...

  pdf18p anhhoangmeo1 20-11-2011 47 8   Download

 • BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Đơn vị tính : VNĐ Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM TÀI SẢN A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150 242,362,297,728 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 V.01 V.02 112,006,084,830 20,911,916,744 10,391,916,744 10,520,000,000 5,350,000,000 5,350,000,000 21,253,885,978 16,582,504,785 1,505,083,300...

  pdf24p anhhoangmeo1 20-11-2011 37 6   Download

 • Ngày nay nền kinh tế của thế giới cũng như Việt Nam rất phát triển thì con người ta lại rất quan tâm tới tài sản của mình cũng như cách bảo vệ quyền lợi. Mà nổi bật lên ở đây là  vấn đề tranh chấp tài sản , nó không chỉ tồn tại ở các cơ quan tổ chức mà nảy sinh ngay cả trong mỗi gia đinh giữa anh em với nhau trong một gia đình hay bố mẹ với con cái .

  ppt31p pt_hang 22-02-2014 62 12   Download

 • DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Đơn vị tính : VNĐ Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM TÀI SẢN A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150 274,424,482,878 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1.Tiền 2. Các khoản tương đương tiền,

  pdf24p anhhoangmeo1 20-11-2011 21 3   Download

 • Tiền và các khoản tương dương tiền Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định - Tài sản cố định hữu hình - Tài sản cố định vô hình - Tài sản cố định thuê tài chính - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

  pdf2p anhhoangmeo1 20-11-2011 31 3   Download

 • CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CHỈ TIÊU A 1. Tài sản cố định thuê ngoài 2. Vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ 3. Nợ khó đòi đã xử lý 4. Ngoại tệ các loại 5. Nguồn vốn khấu hao TSCĐ 6. Chứng khoán lưu ký Trong đó: 6.1. Chứng khoán giao dịch 6.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký 6.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước 6.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài 6.1.4. Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác 6.2.

  pdf18p anhhoangmeo1 20-11-2011 46 3   Download

 • Tuyển tập những báo cáo nghiên cứu khoa học hay nhất của trường đại học vinh tác giả: 10. Phạm Quang Trình, Trần Hữu Tâm, Nén ảnh fractal ...Công nghệ (hay công nghệ học hoặc kỹ thuật học) có nhiều hơn một định nghĩa. Nhìn chung có thể hiểu công nghệ là tập hợp các phương pháp, quy trình, kỹ năng, bí quyết, công cụ, phương tiện dùng để biến đổi các nguồn lực thành sản phẩm.

  pdf7p phalinh14 07-08-2011 86 33   Download

 • nuôi trồng thủy sản thường liên quan đến sự cô lập của vịnh hồ chứa bằng lưới rào cản để sử dụng các khu vực rút đại chúng để nuôi cá. Trong vịnh nhỏ, theo mùa của mực nước rút mạnh mẽ ảnh hưởng đến mạng lưới thức ăn tự nhiên bao gồm cả thực vật phù du, bám, động vật phù du, benthos, thảm thực vật trên cạn, mảnh vụn và cá.

  pdf9p phalinh2 01-07-2011 86 16   Download

 • Hình thức sở hữu: Công ty cổ phần - Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất công nghiệp - Ngành nghề kinh doanh: sản xuất kinh doanh các sản phẩm: đường, bánh, kẹo, nha, rượu (thức uống có cồn); bột dinh dưỡng, sữa và các sản phẩm từ sữa, sữa đậu nành, nước giải khát, bột giải khát 2.

  pdf0p muaythai6 15-11-2011 135 11   Download

 • TÀI SẢN NGẮN HẠN(100 = 110+120+130+140+150) I - Tiền và các khoản tương đương tiền 1. Tiền 2. Các khoản tương đương tiền II - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 1. Đầu tư ngắn hạn 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn III - Các khoản phảI thu 1. PhảI thu của khách hàng 2. Trả trước cho người bán 3. PhảI thu nội bộ 4. PhảI thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 5. Các khoản phảI thu khác 6. Dự phòng các khoản phảI thu khó đòi (*) IV -...

  pdf42p anhhoangmeo1 20-11-2011 51 7   Download

 • Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2009 Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex (mã CK: CAD) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2009 họp ngày 09/05/2009 như sau: Điều 1: Thông qua các báo cáo hoạt động năm 2008 Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2008 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2008 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2008 Báo cáo phân phối các quỹ năm 2008 Báo...

  pdf0p muaythai6 15-11-2011 44 5   Download

Đồng bộ tài khoản