Báo cáo tăng giảm nguồn vốn

Xem 1-20 trên 27 kết quả Báo cáo tăng giảm nguồn vốn
 • Biểu mẫu: "Báo cáo tăng giảm nguồn vốn dự trữ vật tư, hàng hóa" theo mẫu số B08- H

  doc2p giangltg 11-10-2009 218 40   Download

 • Biểu mẫu " Báo cáo tăng giảm nguốn vốn dự trữ vật tư hàng hóa" dành cho sinh viên chuyên ngành kế toán

  doc2p bachdiemmy 16-12-2009 144 35   Download

 • Đơn vị báo cáo... Mẫu số B08 - H BÁO CÁO TĂNG GIẢM NGUỒN VỐN DỰ TRỮ VẬT TƯ HÀNG HOÁ Quý :.......Năm :............ Loại lương thực........................ STT Diễn giải Mã số 3 10 20 30 31 32 33 34 35 36 37 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 Kỳ báo cáo Lượng 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 I / Tồn kho đầu năm II / Tồn kho đầu kỳ III / Nhập 1 - Mua 2 - Điều chuyển trong ngành 3...

  pdf1p vantrungtran 02-02-2010 95 14   Download

 • Việc phân tích này được thực hiện bằng cách lập bảng phân tích dạng so sánh. Sau đó tìm các nguyên nhân dẫn đến sự biến động đó để giải trình sau đó chuyển kết quả lên cho ban giám đốc.(xem phụ lục) 2.2.3.2. Phân tích tình hình tăng, giảm nguồn vốn chủ sở hữu. Nội dung này được phân tích thông qua bảng phân tích tài sản và nguồn vốn (phần nguồn vốn chủ sở hữu).qua đó thấy được tình hình biến động của nguồn vốn chủ sở hữu.

  pdf10p ttcao7 25-08-2011 50 8   Download

 • Để làm tốt công việc kế toán thì trước hết phải hiểu rất rõ về nghiệp vụ kế toán. Mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh là phản ánh sự tăng giảm nguồn vốn của đơn vị.

  doc18p garung69 09-11-2009 995 323   Download

 • Trong năm 2008 tình hình tài chính của công ty so với 2007 có nhiều khả quan .Tài sản ngắn hạn trong cơ cấu tài sản năm 2008 tăng 3% so với năm 2007 điều này giúp cho tình hình thanh toán của doanh nghiệp thuận lợi hơn và phù hợp với đặc thù kinh doanh của doanh nghiệp. • Trong năm 2008 tỷ trọng nợ phải trả trong cơ cấu nguồn vốn chiếm 39.5% giảm so với tỷ trọng năm 2007 là 58.14% tình hìn

  ppt20p vuongvu_dang 13-10-2009 475 161   Download

 • Quản trị công ty tốt có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo nên sự hài hòa các mối quan hệ giữa hội đồng quản trị, ban giám đốc, các cổ đông và các bên có quyền lợi liên quan trong doanh nghiệp, từ đó tạo nên định hướng và sự kiểm soát quá trình phát triển của doanh nghiệp.

  pdf10p phalinh16 14-08-2011 51 19   Download

 • BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU Mẫu số 7A - NT (Ban hành kèm theoThông tư số 125/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính) - Tên doanh nghiệp bảo hiểm: ........................................................ I.

  pdf2p keocauvong 25-06-2013 43 3   Download

 • Nguồn vốn ODA được chính phủ Việt Nam đánh giá là một trong những nguồn vốn quan trọng của Ngân sách Nhà nước được sử dụng cho các mục đích phát triển kinh tế xã hội. Nguồn vốn này đã phần nào đáp ứng nhu cầu bức thiết về vốn trong công cuộc Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá đất nuớc, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giảm đói nghèo.

  pdf30p minhtam 14-07-2009 1422 759   Download

 • Tuy nhiên, từ sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu, tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước đã bị sụt giảm, hơn thế nữa, nhiều vấn đề của tăng trưởng đã bộc lộ gay gắt, đó là: Tăng trưởng nhanh nhưng tính ổn định chưa cao; Tăng trưởng nhanh nhưng chưa lâu dài bền vững; Tăng trưởng chủ yếu dựa vào vốn, ít dựa vào nguồn nhân lực chất lượng cao; Tăng trưởng chưa đi đôi với giảm bất bình đẳng thu nhập và xoá đói giảm nghèo; ...

  pdf9p butmaudo 19-08-2013 44 10   Download

 • Để thực hiện đường lối công nghiệp hóa – hiện đại hóa (CNH – HĐH) đất nước, duy trì nhịp độ tăng trưởng kinh tế bền vững và chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh, đòi hỏi phải có nguồn vốn lớn cho đầu tư phát triển.

  doc34p vincy2010 28-09-2010 1100 489   Download

 • Công nợ bao gồm các khoản phải thu và các khoản nợ phải trả là một vấn đề phức tạp nhưng rất quan trọng, vì nó tồn tại trong suôt quá trình hoạt dộng kinh doanh cua doanh nghiệp. Sự tăng hay giảm các khoản nợ phải thu cũng như các khoản nợ phải trả có tác động rất lớn đến việc bố trí cơ cấu nguồn vốn đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng như tác động rất lớn đến hiệu quả kinh doanh. Việc bố trí cơ cấu nguồn vốn cũng cho ta thấy...

  doc56p luanvan84 15-03-2012 1055 374   Download

 • Điều này sẽ ước tính chi phí lãi vay cao hơn thực tế. Tạo ra vòng lặp khi xác định “financial feedback”: nhiều nợ hơn sẽ chi trả lãi vay nhiều hơn, điều này làm giảm lãi ròng, và lại tăng thêm nhiều nợ hơn nữa,etc.

  ppt36p ganglencung 21-10-2012 206 85   Download

 • Cơ quan cấp trên :…. Đơn vị chủ đầu tư :… Ban quản lý dự án :… Mẫu số : B02-CĐT (Ban hành theo quy định số 214/2000/QĐ-BTC ngày 28/12/2000 của bộ tài chính) NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ Quý…..năm….. Đơn vị tính :….

  pdf1p quanvokiem 12-03-2010 110 15   Download

 • Nhưng sang năm 2003 lại tăng khoản tăng là: 32.454.630 nghìn đồng. Có thể giải thích do nguồn vốn và khả năng tiền mặt của công ty chưa có thể đáp ứng được các đơn hàng trong những thời điểm nhất định. Nguồn vốn chủ sở hữu: năm 2002 giảm so với năm 2001 ở đây sự giảm là do dùng để tài trợ cho tài sản lưu động. Qua năm 2003 lại tăng so với năm 2002 một khoản 5.333.196 nghìn đồng.

  pdf10p lavie7 29-07-2011 60 7   Download

 • Cơ quan cấp trên :………………….. Đơn vị chủ đầu tư :………………… Ban quản lý dự án :……………….. (Ban hành theo quy định số 214/2000/QĐ-BTC ngày 28/12/2000 của bộ tài chính) Mẫu số F02-CĐT CHI TIẾT NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ Tên nguồn vốn đầu tư :…. Quý……..năm……………. Đơn vị tính:….

  pdf1p tieudaococ 24-03-2010 93 5   Download

 • Mục đích của nó là phản ánh những thay đổi trong thanh khoản của doanh nghiệp trong suốt một năm hoặc trong giai đoạn đang báo cáo trọng tâm của báo cáo tập trung vào khoản mục vốn lưu động. Báo cáo cho thấy sự tăng giảm của vốn lưu động từ các nghiệp vụ liên quan đến tài khoản tài sản, nguồn vốn và vốn của doanh nghiệp.

  pdf8p phuoctam33 29-06-2011 36 4   Download

 • Thuyết minh báo cáo tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Công ty, ta lập bảng phân tích sau: Bảng 9: Bảng phân tích nguồn vốn kinh doanh của Công ty Đơn vị: VNĐ 1- Ngân sách cấp 2- Tự bổ sung 3- Vốn liên doanh 4- Vốn cổ phần Tổng cộng Qua bảng phân tích trên ta thấy tổng nguồn vốn kinh doanh của Công ty cuối năm so với đầu năm không tăng. Trong khi, nguồn vốn Chủ sở hữu của Công ty giảm so với đầu năm như đã phân tích ở phần cơ cấu nguồn...

  pdf37p ttcao8 29-08-2011 24 2   Download

 • Thẻ Ngân hàng là một sản phẩm dịch vụ Ngân hàng độc đáo, hiện đại ra đời và phát triển trên cơ sở của khoa học kỹ thuật. Thanh toán thẻ đã làm tăng lượng tiền nằm trong hệ thống Ngân hàng, giảm khối lượng tiền mặt trong nền kinh tế, góp phần tăng tốc độ luân chuyển vốn của xã hội, thúc đẩy sản xuất hàng hoá và lưu chuyển tiền tệ, đồng thời cũng mang đến cho Ngân hàng một nguồn thu nhập đáng kể. Không...

  pdf60p kmkmkmkmkm 07-09-2012 383 195   Download

 • Vốn là một phạm trù kinh tế trong nền kinh tế thị trường, là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế của mọi quốc gia. Việt Nam có nền kinh tế đang phát triển, vốn vừa là phương thức, vừa là điều kiện để thực hiện mục tiêu kinh tế-xó hội; vốn tạo ra khả năng huy động, sử dụng và khai thác tốt mọi nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế góp phần xoá đói giảm nghèo (XĐGN), thực hiện công bằng xó hội ngay trong từng bước phát triển.

  pdf117p dellvietnam 23-08-2012 94 40   Download

Đồng bộ tài khoản