Baó lệnh if

Xem 1-20 trên 20 kết quả Baó lệnh if
 • Mỗi câu lệnh thực hiện một chức năng nào đó (như lệnh gán, lệnh xuất dữ liệu ra màn hình), câu lệnh có thể được viết trên một hoặc nhiều dòng và được kết thúc bằng dấu chấm phẩy (;). Ví dụ: cv=2*r*M_PI; printf("\nChu vi = %10.2f \ \nDien tich = %10.2f",cv,dt);

  ppt0p hidiefei 18-12-2012 41 5   Download

 • Mục tiêu: Cung cấp cú pháp và cách sử dụng các lệnh. Nội dung: Lệnh đơn, lệnh phức. Lệnh khai báo. Lệnh gán. Lệnh rẽ nhánh: if, switch. Lệnh lặp: while, do..while, for. Lệnh nhảy: continue, break, goton & Truyền Thông Đại Học Cần Thơ .

  ppt6p hansamu20 07-10-2010 69 16   Download

 • Bài giảng Các cấu trúc điều khiển giúp cho học sinh có thể hiểu một cách sâu rộng hơn về cách viết lệnh trong ngôn ngữ lập trình C như lệnh if, lệnh if - else, lệnh nhiều if, lệnh if lồng nhau, lệnh switch, các vòng lặp lồng nhau, lệnh break và continue...

  ppt44p thanglxkmhd 06-05-2014 78 20   Download

 • Cách khai báo biến: ; VD: int a, b; float x; Khởi tạo giá trị ban đầu cho các biến VD: int a, b=6, d=1; Truy xuất đến địa chỉ của biến: &tên_biến VD: &a

  ppt0p hidiefei 18-12-2012 44 4   Download

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình trong SQL Servel trình bày các nội dung về căn bản ngôn ngữ: kiểu dữ liệu; toán tử; cú pháp khai báo; gán giá trị; cấu trúc lệnh if; cấu trúc lệnh while;...thủ tục (store procedure), hàm (function), bẩy sự kiện (trigger).

  pdf30p missminh32 15-04-2014 117 24   Download

 • Chương 2: TẠO NHỮNG TRANG PHP SỬ DỤNG PHP5 CÂU LỆNH IF/ELSE Mệnh đề if. Khác với những ngôn ngữ lập trình khác, PHP sử dụng mệnh đề if riêng lẻ, cú pháp như sau: if (điều kiện) mã lệnh được thi hành nếu điều kiện đúng; Ví dụ: if ($stockmarket = 10000) echo “Hooray! Time to Party!”; Trong trường hợp mệnh đề if có nhiều câu lệnh thì ta dùng dấu “{}” để bao bọc nó. ...........

  pdf9p yukogaru 27-07-2010 237 170   Download

 • Giáo trình tự học C++ trong 21 ngày Người học tự tạo các ứng dụng đơn giản. Sách cần thiết cho học sinh, sinh viên làm đồ án môn học liên quan đến C#. Xem tới đâu, thực hành tới đó

  doc133p hng1635 24-12-2013 157 72   Download

 • Mục tiêu: Cung cấp cú pháp và cách sử dụng các lệnh, Lệnh đơn, lệnh phức, Lệnh khai báo, Lệnh gán, Lệnh rẽ nhánh: if, switch Lệnh lặp: while, do..while, for, Lệnh nhảy: continue, break, goto. Lệnh Đơn & Lệnh Phức

  ppt6p thangvnu 15-04-2010 127 47   Download

 • Một thủ tục là một đối tượng trong cơ sở dữ liệu bao gồm một tập nhiều câu lệnh SQL được nhóm lại với nhau thành một nhóm với những khả năng sau: Có thể bao gồm các cấu trúc điều khiển (IF, WHILE, FOR). Bên trong thủ tục lưu trữ có thể sử dụng các biến nhằm lưu giữ các giá trị tính toán được, các giá trị được truy xuất được từ cơ sở dữ liệu.

  pdf53p okinrino1 16-07-2012 140 40   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • 3.1/ a/Khái niệm : mọi chương trình đều có thể biểu diễn qua 3 cấu trúc : - tuần tự : mặc định ( default) - lựa chọn ( lệnh if hoặc lệnh switch) - lặp ( for, while hoặc do while) b/ Khối lệnh : là tập hợp các câu lệnh được khai báo bởi 2 dấu { và } . không đặt dấu chấm phẩy ( ; ) sau một khối lệnh trừ một vài trường hợp đặc biệt.

  doc8p nhatquangdt5 02-07-2013 19 4   Download

 • CHƯƠNG 3 : CẤU TRÚC ÐIỀU KHIỂN VÀ VÒNG LẶP 3.1/ a/Khái niệm : mọi chương trình đều có thể biểu diễn qua 3 cấu trúc : - tuần tự : mặc định ( default) - lựa chọn ( lệnh if hoặc lệnh switch) - lặp ( for, while hoặc do while) b/ Khối lệnh : là tập hợp các câu lệnh được khai báo bởi 2 dấu { và } . không đặt dấu chấm phẩy

  pdf7p tuannghia91 13-08-2010 35 2   Download

 • Một đối tượng trong VB6 bao gồm những thành phần nào? Trình bày các kiểu dữ liệu cơ bản trong ngôn ngữ lập trình VB6. Cách khai báo biến trong ngôn ngữ lập trình VB6 Cách khai báo mảng trong ngôn ngữ lập trình VB6 Trình bày cấu trúc điều khiển If…Then Trong ngôn ngữ lập trình VB6, cho ví dụ minh họa. Trình bày cấu trúc điều khiển If…Then…Else Trong ngôn ngữ lập trình VB6, cho ví dụ minh họa.

  pdf5p nguyenson1590 22-11-2012 25 1   Download

 • Vòng lặp While: Thực thi lệnh cho đến khi gặp điều kiện dừng. Trong Block Diagram, chọn Functions Structures, dùng trỏ chuột click và chọn đường biên vòng lặp sao cho bao quanh đoạn code cần thực hiện. Vòng lặp While thực thi chương trình bên trong vòng lặp cho đến khi conditional terminal nhận 1 giá trị Boolean nhất định nào đó. Khi điều kiện dừng là Continue If True, vòng lặp While sẽ thực thi chương trình cho đến khi conditional terminal nhận giá trị False.

  doc26p trongtienk43 26-12-2010 435 247   Download

 • Bài 1: Viết chương trình nhập vào 1 số N nguyên dương và in ra màn hình các sỗ chẵn từ 0N mỗi số chiếm 4 vị trí và 15 số trên 1 dòng. Lời giải: uses crt; {khai bao' thu vien crt} var n,i,dem:integer; BEGIN clrscr;{ cau lenh xoa man hinh}; write('Nhap n: ');readln(n); dem:=0; for i:=1 to n do begin if i mod 2=0 then begin write(i:4); dem:=dem+1; end; if dem=15 then begin dem:=0; writeln;{in duoc 15 so thi xuong dong}; end; end; readln END. Bài 2: Nhập vào 2 số nguyên dương a và b....

  pdf15p nokia122x122 25-08-2011 372 141   Download

 • Bài 1: Viết chương trình nhập vào 1 số N nguyên dương và in ra màn hình các sỗ chẵn từ 0N mỗi số chiếm 4 vị trí và 15 số trên 1 dòng. Lời giải: uses crt; {khai bao' thu vien crt} var n,i,dem:integer; BEGIN clrscr;{ cau lenh xoa man hinh}; write('Nhap n: ');readln(n); dem:=0; for i:=1 to n do begin if i mod 2=0 then begin write(i:4); dem:=dem+1; end; if dem=15 then begin dem:=0; writeln;{in duoc 15 so thi xuong dong}; end; end; readln END.

  pdf17p lotus_0 06-01-2012 74 31   Download

 • Tuyên bố chấm dứt Các tiêu chuẩn ANSI SQL là đặt một dấu chấm phẩy (;) vào cuối mỗi lệnh để chấm dứt nó. Khi lập trình T-SQL, dấu chấm phẩy sẽ là tùy chọn. Hầu hết các sản phẩm cơ sở dữ liệu khác (bao gồm cả truy cập) để yêu cầu chấm phẩy. Có một vài quy tắc về việc sử dụng dấu chấm phẩy: ■ Không đặt một sau khi một TRY END. ■ Không được đặt một sau khi một điều kiện IF hoặc WHILE. ...

  pdf10p yukogaru8 26-10-2010 61 12   Download

 • 9.1 Toán tử last Toán tử last tương đương c âu lệnh break của C, để thoát sớm khỏi chu trình. Toán tử last ngắt khối c hu trình bao quanh ở bên trong nhất, gây ra việc thực hiện tiếp tục với câu lệnh đi ngay sau khối đó. Chẳng hạn: while (something) { something; something; something; if (somecondition) { somethingother; somethingother; lase; #thoat khoi chu trinh while } morething; morething;

  pdf5p zues10 11-07-2011 44 6   Download

 • Sử dụng chỉ thị tiền xử lý #undef để xác định trạng thái của một định danh là không được định nghĩa. Như chúng ta đã biết trình tiền xử lý sẽ thực hiện từ trên xuống dưới, do vậy một định danh đã được khai báo bên trên với chỉ thị #define sẽ có hiệu quả đến khi một gọi câu lệnh #undef định danh đó hay đến cuối chương trình: #define DEBUG #if DEBUG // Đoạn code này được biên dịch #endif .... #undef DEBUG ....

  pdf40p tengteng6 26-11-2011 33 4   Download

 • Các điều kiện và các hành động thường được đi kèm với các câu lệnh. Ví dụ như “If the FROM HEADER contains” và “if the MESSAGE BODY contains” Admins/Attachments Phần này quy định cho các file đính kèm cho phép hoặc hạn chế. Những file đính kèm không được phép sẽ bị xoá khỏi thư. Administrators Những địa chỉ thư ở đây được là các địa chỉ quản lý các thay đổi tại content filter (nó tương ứng với Administrators control ở phần Notification).

  pdf5p phuoctam50 12-08-2011 24 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản