Bics

Xem 1-20 trên 35 kết quả Bics
 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận:phân tích chiến lược kinh doanh của hệ thống bán lẻ của siêu thị bic c', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf29p ktouch_12 18-06-2013 211 88   Download

 • Nghiệp vụ Bảo hiểm cháy là một trong những nghiệp vụ truyền thống của BIC. Trong những năm qua việc khai thác nghiệp vụ này luôn là thế mạnh của công ty, doanh thu của nghiệp vụ thường chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu phí bảo hiểm gốc.

  pdf118p caphe_123 17-07-2013 67 19   Download

 • Trong cơ chế thị trường cạnh tranh hiện nay, doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì phải có một chiến lược hợp lý. Một doanh nghiệp cần xác lập và củng cố vị trí của mình trên thị trường không chỉ bằng chiến lược sản xuất phát triển sản phẩm mà bằng các chiến lược về lao động.

  doc31p minhtri 21-07-2009 757 322   Download

 • • Phân biệt nhân lực với nhân sự : Theo từ điển bách khoa Việt Nam : - Nhân sự : tức việc người đời, những việc thuộc về tuyển dụng sắp xếp điều động quản lý người trong tổ chức. - Nhân lực: sức người, nói về mặt dùng trong lao động sản xuất. Khái niệm nhân lực hẹp hơn nhân sự . - Lao động: Là hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra các loại sản phẩm vật chất và tinh thần cho xã hội .

  pdf30p kungfu_gautruc 22-07-2010 508 252   Download

 • "Luận văn Thạc sỹ Kinh tế: Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty bảo hiểm phi nhân thọ BIC trong điều kiện hội nhập" có kết cấu gồm 3 chương với nội dung: cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của các DN Việt Nam, thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết nhé.

  pdf103p one_12 06-01-2014 153 91   Download

 • Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV - BIC là 1 trong những công ty bảo hiểm triển khai kênh phân phối Bancassurance đầu tiên, vậy những lợi ích từ kênh phân phối này đã đóng góp gì cho doanh thu, lợi nhuận của BIC, đồng thời những khó khăn thử thách mà BIC gặp phải trong quá trình vận dụng mô hình sản phẩm bảo hiểm- ngân hàng là gì? Các câu hỏi này sẽ được giải quyết trong bài nghiên cứu của chúng tôi...

  doc16p hadoc3012 06-09-2012 200 73   Download

 • Là một sinh viên chuyên ngành TC-NH cũng như các sinh viên chuyên ngành khác, lý thuyết và thực hành luôn luôn song hành với nhau. Chủ trương giáo dục đó ngày càng được BGD, các trường ĐH-CĐ nói chung và trường ĐHQN nói riêng quan tâm đặc biệt, nhằm bắt kịp xu thế giáo dục của các nước trên thế giới và đạt đến mục tiêu hoàn thiện chất lượng giáo dục.

  doc43p ksbun90_tcdn32a 15-06-2012 102 46   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao năng lực cạnh tranh công ty bảo hiểm ngân hàng đầu tư và phát triển (BIC) trong bối cảnh hội nhập kinh tế trình bày tổng quan về hoạt động kinh doanh bảo hiểm và năng lực cạnh tranh của công ty bảo hiểm trong bối cảnh hội nhập. Thực trạng năng lực cạnh tranh của công ty bảo hiểm ngân hàng đầu tư và phát triển trong bối cảnh hội nhập kinh tế.

  pdf97p violet_12 23-05-2014 66 17   Download

 • Explanatory note on how to complete ISTA Orange International Seed Lot Certificates (OIC) and ISTA Blue International Seed Sample Certificates (BIC) Disclaimer: This explanatory note can not cover all possible tests and possible outcomes of test results. Therefore only some of the possible test results are mentioned. Due to the annual changes of the ISTA Rules, this document makes no claim to be complete or current. The requirements as stated in the current ISTA Rules are the only valid ones and must be followed when issuing ISTA Certificates....

  pdf15p dtbnhuanvp 21-09-2012 52 13   Download

 • Nhằm tăng dần cả về số lượng và chất lượng lao động trong công ty, sao cho đáp ứng đầy đủ đối với sự phát triển mở rộng về quy mô kinh doanh cả chiều rộng lẫn chiều sâu trong năm 2001-2005.

  pdf30p galdious89 26-02-2012 32 8   Download

 • Mục tiêu của đề tài là tổng hợp cơ sở lý thuyết về chiến lược và hoạch định chiến lược kinh doanh; phân tích những căn cứ hoạch định chiến lược kinh doanh của BIC; xây dựng chiến lược kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm Phi hàng hải tại BIC đến năm 2018; đề xuất chiến lược kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm phi hàng hải tại BIC đến năm 2018 và các giải pháp thực hiện chiến lược.

  pdf128p nguyenthungan1976 24-05-2017 15 4   Download

 • Tài liệu giới thiệu BIC CMS 4.2 Bảng kê ký hiệu, kiểu chữ sử dụng trong tài liệu Ký hiệu NQT NSD Khách hàng NQT (Quản trị website). Người sử dụng (khách hàng vào thăm website). Là tổ chức hay cá nhân

  doc11p bicweb 27-04-2010 24 3   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về hóa học được đăng trên tạp chí sinh học đề tài : Validation of the Burden Index of Caregivers (BIC), a multidimensional short care burden scale from Japan

  pdf9p sting02 31-01-2012 23 2   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học Critical Care giúp cho các bạn có thêm kiến thức về ngành y học đề tài: A small RNA makes a Bic difference...

  pdf4p thulanh19 05-11-2011 12 1   Download

 • Thị trường bảo hiểm, dù là đang tăng trưởng mạnh hay đã ổn định, luôn phải dựa vào lòng tin của khách hàng để phát triển. Lòng tin ấy phải chăng đang bị thử thách? Sút giảm niềm tin Theo Bộ Tài chính, giai đoạn 2005-2006 là thời điểm thị trường bảo hiểm mở cửa đón thêm nhiều doanh nghiệp mới. Trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ có các doanh nghiệp trong nước như BIC, AAA, Toàn Cầu, Bảo Nông, Bảo Tín; nước ngoài có AIG, QBE, ACE, Liberty.

  pdf6p quochung 20-07-2009 449 185   Download

 • Theo từ điển bách khoa Việt Nam : - Nhân sự : tức việc người đời, những việc thuộc về tuyển dụng sắp xếp điều động quản lý người trong tổ chức. - Nhân lực: sức người, nói về mặt dùng trong lao động sản xuất. Khái niệm nhân lực hẹp hơn nhân sự . - Lao động: Là hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra các loại sản phẩm vật chất và tinh thần cho xã hội . Khái niệm chiến lược nhân lực .

  doc31p haiqtkdtm09 22-06-2011 277 141   Download

 • Khi nói đến điện thoại di động đa số người tiêu dùng đều nhắc đến cái tên Nokia – một thương hiệu quen thuộc trên thị trường thế giới. Tòan thế giới có khoảng 1,1 triệu người sử dụng Nokia. Nhiều người sử dụng điện thoại Nokia hơn uống một chai Cocacola, hay mặc một chiếc quần Jean Levis trên người.

  pdf24p conchokon 01-10-2012 199 99   Download

 • Nhóm 10_lớp 35K6.3      Đà o  T h ị Bíc h  Ng ọ c T rầ n T h ị T h a nh  T â m Bùi T h ị Kim  T h o a Lê  Ho à ng  Anh Ng uy ễ n Ng ọ c  S a ng      Ng uy ễ n T h ị Nh ư Q

  ppt53p tanphat_tk 13-05-2011 170 47   Download

 • Thị trường sức lao động là một loại thị trường gắn liền với các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất kinh doanh. Thị trường sức lao động là sự biểu hiện mối quan hệ tác động giữa một bên là người só sức lao động căn bản và một bên là người sử dụng sức lao động cần mua dựa trên nguyên tắc thỏa thuận.

  pdf97p galdious89 26-02-2012 74 23   Download

 • TiÕt 13 - Văn bản:. l·o h¹c. -Nam Cao -.1. Môc tiªu .. a. Kiến thức: Gióp h/s :. - ThÊy ®îc t×nh c¶nh khèn cïng vµ nh©n c¸ch cao qóy cña nh©n vËt.L·o h¹c, qua ®ã hiÓu thªm vÒ sè phËn ®ang th¬ng vµ vÎ ®Ñp t©m hån.®¸ng tr©n träng cña ngêi n«ng d©n VN tríc CM T8.. - Bíc ®Çu hiÓu ®îc nghÖ thuËt viÕt truyÖn ®Æc s¾c cña t¸c gi¶: kh¾c.häa NV víi chiÒu s©u t©m lÝ, c¸ch kÓ chuyÖn tù nhiªn, hÊp dÉn, kÕt hîp.gi÷a tù sù, tr÷ t×nh vµ triÕt lÝ.. b.

  doc8p tuyetha_12 06-08-2014 95 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản