Biên bản thanh lý hợp đồng đóng bảo hiểm y tế

Xem 1-3 trên 3 kết quả Biên bản thanh lý hợp đồng đóng bảo hiểm y tế
  • 05-TBH Biên bản thanh lý hợp đồng đóng BHYT. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

    doc2p pretty1 14-07-2010 130 19   Download

  • Cùng tham khảo "Biểu mẫu: Biên bản thanh lý hợp đồng đóng bảo hiểm y tế" sẽ giúp ích cho các bạn tiết kiệm thời gian trong việc thanh lý hợp đồng đóng bảo hiểm.

    doc2p tuongvan 17-07-2009 1213 66   Download

  • QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 103/2009/QĐ-UBND NGÀY 24/9/2009 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ, TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

    pdf11p socoladaungot 13-07-2012 38 8   Download

Đồng bộ tài khoản