Biểu mẫu bảng tổng hợp chứng từ

Xem 1-20 trên 22 kết quả Biểu mẫu bảng tổng hợp chứng từ
 • Biểu mẫu: "Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại" theo mẫu số S04-H ban hành kèm theo quy định số 999-TC/QĐ/CĐKT ngày 1/11/ 1996 của Bộ tài chính.

  doc2p giangltg 11-10-2009 1803 163   Download

 • Bộ, (Sở) : ………. Đơn vị : ………… (Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠI Số……………. Ngày……tháng........năm Loại chứng từ gốc :……... Mẫu số: S04 -H Ngày tháng ghi sổ 1 CHỨNG TỪ Số hiệu 2 Ngày tháng 3 NỘI DUNG NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH (CHỨNG TỪ GỐC) 4 Tổng số tiền 5 6 7 GHI ….

  pdf1p vantrungtran 02-02-2010 529 74   Download

 • Mẫu 02/TH (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) BẢNG TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP, CÁC TỔ CHỨC, CÔNG TY NHÀ NƯỚC (Dùng cho cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, công ty nhà nước để tổng hợp các cơ sở nhà, đất đã kê khai theo Mẫu 01/HC-SN-DN) HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT (m2) HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG NHÀ ĐỊA Trong đó Thuê CHỈ Tổng của t...

  pdf1p banhnamdua 15-07-2013 181 15   Download

 • 35/ Bảng kê nhập, xuất, tồn kho Cơ quan thuế CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----------BẢNG TỔNG HỢP TRỊ GIÁ ẤN CHỈ NHẬP, XUẤT, TỒN KHO Từ tháng .... đến tháng ......... năm.... Kho ấn chỉ: STT 1 1 2 3 4 5 Cộng: xxx xxx xxx xxx xxx Ký hiệu mẫu 2 Tên ấn chỉ 3 Đơn vị tính (VNĐ) 4 Giá vốn ấn chỉ tồn đầu kỳ 5 Giá vốn ấn chỉ nhập trong kỳ 6 Giá trị ấn chỉ xuất trong Giá vốn ấn kỳ chỉ...

  pdf1p banhnamdua 15-07-2013 91 6   Download

 • BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN VÀ GIẢI TRÌNH VIỆC TIẾP THU Ý KIẾN GÓP Ý ỦY BAN NHÂN DÂN....... Tên cơ quan soạn thảo..... -------Số: ....../........... V/v tổng hợp và giải trình việc tiếp thu ý kiến góp ý đối với dự thảo.... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------............, ngày tháng năm 20...

  pdf2p banhnamdua 15-07-2013 47 3   Download

 • Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kềm theo Thông tư 117/2011/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành ngày 15/08/2011 , Mẫu: 01/HSTK-GC/2011

  pdf3p hayateuw125 07-10-2011 105 4   Download

 • Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kềm theo Thông tư 117/2011/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành ngày 15/08/2011

  pdf4p hayateuw125 07-10-2011 80 3   Download

 • Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kềm theo Thông tư 117/2011/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành ngày 15/08/2011 , Mẫu: 02/HSTK-GC/2011

  pdf3p hayateuw125 07-10-2011 46 2   Download

 • Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kềm theo Thông tư 117/2011/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành ngày 15/08/2011 , Mẫu: 03/HSTK-GC/2011

  pdf3p hayateuw125 07-10-2011 74 1   Download

 • Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kềm theo Thông tư 117/2011/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành ngày 15/08/2011 , Mẫu: 04/HSTK-GC/2011

  pdf3p hayateuw125 07-10-2011 58 1   Download

 • Form of report (Promugated under Circular No /2011/TT-BNNPTNT date by Minister of Agriculture and Rural Development) Phụ lục 10: Mẫu báo cáo (Ban hành kèm theo Thông tư số: 09 /2011/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 03 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) SỞ NN& PTNT …. CHI CỤC KT&BVNLTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : /BC- ………., ngày tháng năm 20…. BÁO CÁO Việc thực hiện chứng nhận thủy sản khai thác 1.

  pdf2p longxanh39 28-06-2011 49 9   Download

 • (Kèm theo Thông tư liên tịch số:09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 11 tháng 3 năm 2013 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ) UBND cấp huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo ... TỔNG HỢP KINH PHÍ HỖ TRỢ TIỀN ĂN TRƯA CHO TRẺ EM 3 và 4 TUỔI NĂM HỌC …. Đơn vị tính: nghìn đồng TT Tên cơ sở giáo dục mầm non Thuộc xã Công lập Số lượng Ngoài công lập Kinh phí hỗ trợ Công lập Ngoài công lập Ghi chú ...

  pdf1p banhnamdua 15-07-2013 42 5   Download

 • (Kèm theo Thông tư liên tịch số:09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 11tháng 3 năm 2013 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ) Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh .... TỔNG HỢP KINH PHÍ HỖ TRỢ TIỀN ĂN TRƯA CHO TRẺ EM 3 - 4 TUỔI NĂM HỌC … Đơn vị tính: nghìn đồng TT Tên huyện Số lượng (cháu) Công lập Ngoài công lập Kinh phí hỗ trợ Công lập Ngoài công lập Ghi chú

  pdf1p banhnamdua 15-07-2013 51 3   Download

 • MẪU BÌA BÁO CÁO TỔNG HỢP CỦA ĐỀ TÀI/DỰ ÁN (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-UBDT ngày 01/3/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc) ỦY BAN DÂN TỘC BÁO CÁO TỔNG HỢP ĐỀ TÀI/DỰ ÁN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (tên đề tài/dự án) Cơ quan quản lý: Đơn vị chủ trì Chủ nhiệm đề tài/dự án: Thư ký đề tài/dự án:

  pdf1p banhnamdua 15-07-2013 63 3   Download

 • (Ban hành kèm theo Thông tư số: 28 /2011/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Promugated under Circular No /2011/TT-BNNPTNT date Minister of Agriculture and Rural Development) / / 2011 by SỞ NN& PTNT …. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHI CỤC KT&BVNLTS Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : /BC- ………., ngày tháng năm 20…. BÁO CÁO Việc thực hiện chứng nhận thủy sản khai thác 1.

  pdf4p longxanh39 28-06-2011 35 2   Download

 • MẪU TỔNG HỢP CÁC CHỨC DANH NGHỀ, CÔNG VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG BẰNG HIỆN VẬT (Kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 30 tháng 5 năm 2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Y tế)

  pdf1p thoigiandau 09-11-2012 61 2   Download

 • MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ Y TẾ (Ban hành kèm theo Thông tư số /2013/TT-BYT ngày tháng năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế) TẾN CƠ QUAN -------Số .…./…… Vv: báo cáo tình hình tổ chức và quản lý hôi nghị, hội thảo quốc tế năm ….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …, ngày……. tháng…….. năm…. Kính gửi : Bộ Y tế (Vụ Hợp tác Quốc tế) A. Thông tin tổng hợp Các hội nghị, hội thảo quốc tế đã...

  pdf2p banhnamdua 15-07-2013 48 6   Download

 • Thành phần hồ sơ, bao gồm:  Bảng kê chi tiết giá trị chuyển nhượng và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán - mẫu 06B/BK-TNCN  Bảng kê chi tiết thu nhập tính thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại - mẫu 06C/BK-TNCN  Bảng kê chi tiết thu nhập tính...

  doc5p kieuoanh 10-09-2009 133 11   Download

 • Mẫu số 8c-CBH MẪU DANH SÁCH NGƯỜI HƯỞNG CHƯA NHẬN TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN TỪ 12 THÁNG TRỞ LÊN Nguồn kinh phí: … Tháng …….. năm … STT A I 1 2 … II 1 2 … Chế độ … Chế độ …. Họ và tên B Số sổ 1 Đợt, tháng, năm 2 Số tiền chưa nhận 3 Ghi chú 4 Tổng cộng Tổng số người chưa nhận: …………………………………. người. Tổng số tiền bằng chữ: …………………………………………………… đồng.

  pdf1p thoigiandau 09-11-2012 36 1   Download

 • Sổ kế toán là những tờ sổ theo mẫu nhất định dùng ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đúng phương pháp của kế toán trên cơ sở số liệu chứng từ gốc. Đây là khâu trung tâm của toàn bộ công tác kế toán, là bộ phận trung gian để các chứng từ gốc ghi chép rời rạc được tập hợp, phản ánh đầy đủ có hệ thống để phục vụ công tác tính toán, tổng hợp thành các chỉ tiêu kinh tế biểu hiện toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh của đơn vị...

  pdf7p huyhoang 03-08-2009 5625 1493   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản