Biểu mẫu báo cáo tài sản cố định

Xem 1-20 trên 59 kết quả Biểu mẫu báo cáo tài sản cố định
 • Biểu mẫu: "Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định" theo Mẫu số: B03­BH (Ban hành theo quy định số: 1124 ­   TC/QĐ/CĐKT ngày 12/12/1996 của Bộ tài   chính)

  doc1p giangltg 11-10-2009 1231 222   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo cách trình bày về nội dung và hình thức của mẫu "Báo cáo kiểm kê tài sản cố định", để có thể soạn thảo cho công ty của mình một mẫu kiểm kê tài sản phù hợp. Hy vọng tài liệu này có thể phần nào hỗ trợ hiệu quả cho công việc của các bạn.

  doc2p giangltg 11-10-2009 3494 353   Download

 • "Báo cáo kiểm kê tài sản của doanh nghiệp" tổng hợp lại kết quả kiểm kê hai loại tài sản của doanh nghiệp đó là tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn với tài sản cố định và đầu tư dài hạn. Để nắm rõ nội dung mẫu kiểm kê tài sản mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p vit_momo 23-07-2011 188 14   Download

 • BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT Mẫu số 2 - CBTT (Ban hành kèm theoThông tư số 125/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính) - Tên doanh nghiệp bảo hiểm/doanh nghiệp tái bảo hiểm/doanh nghiệp môi giới bảo hiểm/chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài: I.

  pdf3p keocauvong 25-06-2013 92 8   Download

 • Bộ, Sở : ………. Đơn vị : ………… BÁO CÁO KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Năm :.………. S T T Tên, đặc điểm, ký hiệu TSCĐ Nước SX Năm sử dụng Số hiệu TSCĐ Sổ sách Số lượng Thành tiền Giá trị đã hao mòn Kiểm kê thực tế Số lượng Giá trị còn lại Chênh lệch SL Thừa Thiếu Đề nghị thanh lý Ghi chú Loại : Cộng : Tổng cộng : Ngày … tháng … năm … Người lập báo cáo (Ký,họ tên) Ban kiểm kê (Ký,họ tên) Chủ nhiệm lĩnh vực (Ký,họ tên) ....

  pdf1p vantrungtran 02-02-2010 455 81   Download

 • Tham khảo tài liệu 'báo cáo tỉnh hình tăng giảm tài sản cố định', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p tieudaococ 24-03-2010 234 24   Download

 • Tham khảo đơn - biểu mẫu '09b/tc_giá trị tài sản cố định của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p pretty2 22-07-2010 86 6   Download

 • (Ban hành kèm theo Thông tư số 124/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính) MẪU BÁO CÁO CỦA CHUYÊN GIA TÍNH TOÁN - Tên doanh nghiệp bảo hiểm: ....................................................................................................... - Thời kỳ báo cáo : Từ 01/01/N đến 31/12/N I. BÁO CÁO VỀ SẢN PHẨM BẢO HIỂM 1. Về cơ cấu sản phẩm: 1.1. Báo cáo về sản phẩm: Tên sản phẩm 1. Bảo hiểm trọn đời - Sản phẩm bảo hiểm cá nhân + Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống: .

  pdf4p keocauvong 25-06-2013 49 2   Download

 • Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-NHNN hướng dẫn một số điều của nghị định số 24/2012/nđ-cp ngày 03 tháng 4 năm 2012 của chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHẬP KHẨU VÀNG NGUYÊN LIỆU, SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU VÀNG TRANG SỨC, MỸ NGHỆ (Áp dụng cho doanh nghiệp kinh doanh vàng có hợp đồng gia công vàng trang sức, mỹ nghệ với nước ngoài) ...

  pdf1p lucmoiiu 21-11-2012 56 3   Download

 • BÁO CÁO THAM GIA HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẢO HIỂM QUA BIÊN GIỚI Tên doanh Loại hình nghiệp vụ/ hợp đồng bảo hiểm I. Bảo hiểm sức khỏe 1. Bảo hiểm tai nạn con người Cộng (1) 2. Bảo hiểm y tế 3. Bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ Tổng cộng I = [(1) + (2) + (3)] II. Bảo hiểm phi nhân thọ 1. Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại 2. Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển 3. Bảo hiểm hàng không 4. Bảo hiểm xe cơ giới ...

  pdf2p keocauvong 25-06-2013 35 3   Download

 • Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-NHNN hướng dẫn một số điều của nghị định số 24/2012/nđ-cp ngày 03 tháng 4 năm 2012 của chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VÀNG VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀNG TẠI VIỆT NAM (Áp dụng cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

  pdf2p lucmoiiu 21-11-2012 85 1   Download

 • Biểu số BC02-TCĐ Đảng bộ………………………. Chi bộ, Đảng bộ……………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI BỘ, ĐẢNG BỘ CƠ SỞ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN Quý …….năm ……. (Dùng cho Đảng bộ cơ sở xã, phường, thị trấn đang thực hiện là một cấp ngân sách thực hiện theo quy định chế độ sổ kế toán, thay cho biểu BC01-TCĐ) Phần I - Tình hình tổ chức đảng 1- Tổng số đảng viên:. ...

  pdf10p banhnamdua 15-07-2013 170 19   Download

 • Tài liệu tham khảo biểu mẫu ban hành kèm theo thông tư số 87/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 06 năm 2011 hướng dẫn kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn của doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 7 năm 2011 theo quyết định số 352/QĐ-Ttg ngày 10/03/2011 của thủ tướng chính phủ ; Biểu 2c BCKK/DN

  pdf5p vit_momo 23-07-2011 142 8   Download

 • (Ban hành kèm theo Thông tư số 124/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính) BÁO CÁO DANH MỤC SẢN PHẨM HÀNG QUÝ CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM NHÂN THỌ - Tên doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ: DANH MỤC SẢN PHẨM Quý ...năm... Tên sản phẩm được Bộ Tài chính phê chuẩn Tên thương mại (nếu có) Số công văn phê chuẩn của BTC, ngày phê chuẩn Công văn phê chuẩn sửa đổi, bổ sung (nếu có) Ngày dừng triển khai ...

  pdf1p keocauvong 25-06-2013 34 4   Download

 • Mẫu số 2 - NT (Ban hành kèm theoThông tư số 125/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính) BÁO CÁO SỐ LƯỢNG HỢP ĐỒNG VÀ SỐ TIỀN BẢO HIỂM NHÂN THỌ - Tên doanh nghiệp bảo hiểm: - Báo cáo quý (năm): ................................ từ .......................... đến . Đơn vị: triệu đồng Số tiền bảo hiểm So với cùng kỳ Kỳ báo cáo năm trước (%) (4) (5) Chỉ tiêu (1) I. Hợp đồng có hiệu lực đầu kỳ 1.

  pdf3p keocauvong 25-06-2013 38 3   Download

 • Mẫu số 04d-ĐK/TSNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính) STT CHỈ TIÊU THÔNG TIN ĐÃ KÊ KHAI 3 THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI 4 NGÀY THÁNG THAY ĐỔI 5 LÝ DO THAY ĐỔI 1 1 2 Tên tài sản 2 6 Loại tài sản (Máy móc, trang thiết bị tin học, điện tử; y tế; giáo dục - đào tạo; thể dục - thể thao; thí nghiệm, nghiên cứu khoa học; phương tiện vận tải đường

  pdf3p depart 27-02-2012 123 13   Download

 • Mẫu 11. BCCTKT 16/2012/TT-BKHCN TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA -------Số: /BC-…. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc - , ngày tháng năm 20.. BÁO CÁO Về công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất I. Đặc điểm tình hình cơ sở sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý: (Sản phẩm chính, ước tính khối lượng sản phẩm và giá trị (nếu có)… II. Kết quả kiểm tra: 1. Các loại sản phẩm đã kiểm tra; ...

  pdf1p banhbeonhanthit 31-07-2013 61 5   Download

 • Mẫu 11b/BT, HT và TĐC BẢNG TỔNG HỢP CHÍNH SÁCH TÁI ĐỊNH CƯ CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN CÓ TÀI SẢN BỊ ẢNH HƯỞNG TẠI DỰ ÁN ………… Địa điểm tái định cư:

  pdf2p muananghe 01-08-2013 42 5   Download

 • Mẫu 05b/BT, HT và TĐC DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN CÓ TÀI SẢN BỊ ẢNH HƯỞNG TẠI DỰ ÁN . Kèm theo Biên bản họp xét tính pháp lý về đất, nhà, công trình, vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi ngày … tháng … năm … tại UBND phường (xã, thị trấn)

  pdf1p muananghe 01-08-2013 35 4   Download

 • Mẫu 06/BT, HT và TĐC DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN CÓ TÀI SẢN BỊ ẢNH HƯỞNG TẠI DỰ ÁN ............... ĐÃ ĐƯỢC HỌP XÉT, XÁC ĐỊNH TÍNH PHÁP LÝ VỀ ĐẤT, NHÀ, CÔNG TRÌNH, VẬT KIẾN TRÚC, CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI TẠI UBND PHƯỜNG (XÃ, THỊ TRẤN) …

  pdf2p muananghe 01-08-2013 30 4   Download

Đồng bộ tài khoản