Biểu mẫu báo cáo vốn dự trữ

Xem 1-8 trên 8 kết quả Biểu mẫu báo cáo vốn dự trữ
 • Biểu mẫu: "Báo cáo tăng giảm nguồn vốn dự trữ vật tư, hàng hóa" theo mẫu số B08- H

  doc2p giangltg 11-10-2009 218 40   Download

 • Biểu mẫu " Báo cáo tăng giảm nguốn vốn dự trữ vật tư hàng hóa" dành cho sinh viên chuyên ngành kế toán

  doc2p bachdiemmy 16-12-2009 143 35   Download

 • Đơn vị báo cáo... Mẫu số B08 - H BÁO CÁO TĂNG GIẢM NGUỒN VỐN DỰ TRỮ VẬT TƯ HÀNG HOÁ Quý :.......Năm :............ Loại lương thực........................ STT Diễn giải Mã số 3 10 20 30 31 32 33 34 35 36 37 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 Kỳ báo cáo Lượng 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 I / Tồn kho đầu năm II / Tồn kho đầu kỳ III / Nhập 1 - Mua 2 - Điều chuyển trong ngành 3...

  pdf1p vantrungtran 02-02-2010 93 14   Download

 • Đơn vị báo cáo... Mẫu số B 15 - H BÁO CÁO CÔNG NỢ PHẢI THU Năm.................... STT Tên khách hàng Diễn giải Đơn vị tính 4 Số lượng Số tiền 1 .................. .................. 2 1. Phải thu về vốn dự trữ 3 5 6 2. Phải thu khác .................. .................. Cộng Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu (Chữ ký, họ tên) Phụ trách kế toán (Chữ ký, họ tên) Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) ....

  pdf1p vantrungtran 02-02-2010 386 43   Download

 • Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính 6.3. Thành phần, số l¬ượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật theo mẫu - Báo cáo kinh tế kỹ thuật - Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán b) Số lượng hồ sơ: 1 (bộ)

  doc2p phihung 21-08-2009 202 32   Download

 • Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố: … BÁO CÁO TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VÀ CHO VAY VỐN BẰNG VÀNG CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN Tháng … năm … Đơn vị: lượng vàng, tỷ đồng Chỉ tiêu Lượng vàng Quy VND (tỷ đồng) 1. Số dư huy động vốn bằng vàng 2. Tổng dư nợ cho vay vốn bằng vàng a. Cho vay sản xuất (chế tác) và kinh doanh vàng trang sức b. Cho vay tiêu dùng c. Cho vay lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản d.

  pdf3p longxanh39 29-06-2011 122 7   Download

 • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ Cổ phiếu: ……….(tên cổ phiếu) Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Tên tổ chức chào bán:... Địa chỉ trụ sở chính: .. Điện thoại:..Fax: ... I. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ 1. Tên Cổ phiếu chào bán: 2. Loại cổ phiếu:... 3. Mệnh giá: 4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán:.5. Tổng số lượng vốn huy động dự kiến: 6.

  pdf2p keocauvong 25-06-2013 30 2   Download

 • Tên TCTD: … TÌNH HÌNH CHO VAY VỐN BẰNG VÀNG Tháng … năm … Đơn vị: lượng vàng, tỷ đồng Dư nợ cuối tháng báo cáo Dự kiến thu nợ tháng tiếp theo Chỉ tiêu Lượng vàng Quy VND (tỷ đồng) Lượng vàng Quy VND (tỷ đồng) 1 Cho vay sản xuất (chế tác) và kinh doanh vàng trang sức 2 Cho vay tiêu dùng 3 Cho vay lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản 4 Cho vay sản xuất , kinh doanh (trừ sản xuất (chế tác) và kinh doanh vàng trang sức) 5 Cho vay tổ chức tín dụng khác 6 Cho vay...

  pdf3p longxanh39 29-06-2011 85 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản