Biểu mẫu chi tiết bán hàng

Xem 1-20 trên 51 kết quả Biểu mẫu chi tiết bán hàng
 • Biểu mẫu " Chi tiết bán hàng theo nhân viên"

  doc1p bachdiemmy 16-12-2009 359 54   Download

 • Biểu mẫu về bảng kê khai Chi tiết bán hàng theo khách hàng"

  doc1p giangltg 11-10-2009 447 79   Download

 • Biểu mẫu về bảng kê khai Chi tiết bán hàng theo nhân viên

  doc1p giangltg 11-10-2009 383 76   Download

 • Biểu mẫu " Chi tiết báng hàng theo khách hàng"

  doc1p bachdiemmy 16-12-2009 213 45   Download

 • Biểu mẫu " Chi tiết mua hàng theo nhà cung cấp"

  doc1p bachdiemmy 16-12-2009 205 39   Download

 • Biểu mẫu " Sổ chi tiết bán hàng"

  doc1p duysuong1204 21-12-2009 2768 501   Download

 • CHI TIẾT BÁN HÀNG THEO NHÂN VIÊN Từ ngày :................Đến ngày :................... Ngày Số Loại Mã hàng Tên hàng Số lượng Đơn giá Thành tiền Số lượng trả lại Giảm giá /Trả lại Thuế trong doanh thu Mã nhân viên :................Tên nhân viên :..................... Cộng Tổng cộng .

  pdf1p giangtanthon 22-02-2010 150 46   Download

 • SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG Từ ngày.............Đến ngày..................... Mã hàng :...........................Tên hàng......................................... Ngày Số Loại Diễn giải Số lượng bán Đơn giá Thành tiền Giảm giá Số lưọng trả lại Giá trị trả lại Thuế trong doanh thu Giá vốn Cộng : Tổng cộng :

  pdf1p phucnguuson 15-03-2010 350 36   Download

 • CHI TIẾT BÁN HÀNG THEO KHÁCH HÀNG Từ ngày :................Đến ngày :................... Ngày Số Loại Mã hàng Tên hàng Số lượng Đơn giá Thành tiền Số lượng trả lại Giảm giá /Trả lại Thuế trong doanh thu Giá vốn Mã khách hàng :................Tên khách hàng :..................... Cộng Tổng cộng .

  pdf1p giangtanthon 22-02-2010 172 35   Download

 • Biểu mẫu " Sổ chi tiết mua hàng"

  doc1p duysuong1204 21-12-2009 810 141   Download

 • SỔ CHI TIẾT MUA HÀNG Từ ngày.............Đến ngày..................... Mã hàng :...........................Tên hàng......................................... Ngày Số Loại Diễn giải Số lượng mua Đơn giá Thành tiền Giảm giá Số lưọng trả lại Giá trị trả lại Cộng Tổng cộng

  pdf1p phucnguuson 15-03-2010 101 10   Download

 • Dưới đây là "Những biểu mẫu khai thuế GTGT" sẽ giới thiệu đến bạn bảng giải trình Tờ khai thuế GTGT, bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hoá dịch vụ mua vào được khấu trừ trong kỳ,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết nhé.

  doc9p catbui 07-05-2009 2402 516   Download

 • Biểu mẫu " Sổ chi tiết vật tư hàng hóa"

  doc2p duysuong1204 21-12-2009 2306 393   Download

 • Bộ, Sở : ………. Đơn vị : ………… (Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) Mẫu số: S51 -H SỔ CHI TIẾT DOANH THU ( CÁC KHOẢN THU DO BÁN HÀNG ) Loại hoạt động :……………….………………….. Tên sản phẩm ( hàng hoá dịch vụ ) :..……... Đơn vị tính…….

  pdf1p phucnguuson 15-03-2010 1216 107   Download

 • Mẫu này để ghi chép lại sự có mặt của nhân viên hàng tháng. Mẫu này còn cung cấp 1 bản ghi chép chi tiết về lý do vắng mặt của nhân viên.

  doc2p havang 06-07-2009 937 94   Download

 • Bộ, Sở : ………. Đơn vị : ………… SỔ CHI TIẾT VẬT TƯ HÀNG HOÁ Từ ngày :……………….Đến ngày :……………. Kho :................................................................................................................. Mã vật tư :....................................................................................................... Tên vật tư :.......................................................................................................

  pdf1p phucnguuson 15-03-2010 348 72   Download

 • Tham khảo tài liệu 'xét duyệt dự toán chi tiết các công việc và hạng mục công nghệ thông tin', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p hoahong_tieumuoi 31-10-2010 50 4   Download

 • CHI TIẾT THUẾ ĐƯỢC KHẤU TRỪ Từ ngày...............Đến ngày................ Loại thuế :..........................Tài khoản :................................. Ngày Số Loại Diễn giải Thuế đầu vào Đã khấu trừ Đã hoàn lại Hàng mua trả lại Không được khấu trừ Số dư nợ phải nộp đầu kỳ: Cộng : Số còn phải nộp : .

  pdf1p giangtanthon 22-02-2010 69 2   Download

 • BÁO CÁO CHI TIẾT TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG NGHIỆP VỤ Tên doanh nghiệp bảo hiểm/chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài: Mẫu số 5A - PNT (Ban hành kèm theoThông tư số 125/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính) Đơn vị: triệu đồng STT (1) A 1 2 3 B 1 2 3 4 Nghiệp vụ bảo hiểm (2) Bảo hiểm sức khỏe Bảo hiểm tai nạn con người Bảo hiểm y tế Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Bảo hiểm Phi nhân thọ Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại Bảo hiểm hàng hóa vận...

  pdf1p keocauvong 25-06-2013 56 2   Download

 • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *********** HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA Số : [SO HD]/HĐVCHH - Căn cứ Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25-9-1989 của Hội đồng Nhà nước và Nghị định số 17/HĐBT ngày 16-01-1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh hợp đồng kinh tế. - Căn cứ [TEN CAC VAN BAN PHAP QUY VE VAN TAI HANG HOA CUA NGANH HOAC ĐIA PHUONG NEU CO). - Căn cứ vào sự thỏa thuận của hai bên....

  pdf7p quanvokiem 12-03-2010 942 289   Download

Đồng bộ tài khoản