Biểu mẫu chi tiết kinh phí dự án

Xem 1-6 trên 6 kết quả Biểu mẫu chi tiết kinh phí dự án
 • Biểu mẫu " Chi tiết kinh phí dự án đề nghị quyết toán"

  doc1p bachdiemmy 16-12-2009 296 63   Download

 • Biểu mẫu về Chi tiết kinh phí dự án đề nghị quyết toán theo Mẫu số F02­-2H

  doc1p giangltg 11-10-2009 324 57   Download

 • Bộ (Sở) :........ Đơn vị :........ Mẫu số F02-2H CHI TIẾT KINH PHÍ DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN Tháng :.......….. Tên dự án :............................Mã số.............................................................. Thuộc chương trình:....................................................................................... Khởi đầu:....................................................................................................... Tổng số kinh phí được duyệt:.............................Số được duyệt kỳ này.............

  pdf1p giangtanthon 22-02-2010 150 36   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu số F02- 2H (Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ/BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

  pdf3p titihaudau 11-06-2011 118 8   Download

 • Thành phần hồ sơ bao gồm: - Dự án đầu tư do đơn vị lập (theo mẫu số 2). - Tờ trình xin phê duyệt dự án đầu tư phải đầy đủ các các nội dung sau: + Các căn cứ để lập Dự án; + Tóm tắt thông tin về dự án: Tên Dự án; Cơ quan quản lý Dự án (tên đơn vị và địa chỉ); Nội dung của dự án (tóm tắt nội dung chủ yếu); Tổng kinh phí dự toán (có danh mục thiết bị và dự toán chi tiết kèm theo); Nguồn vốn đầu tư (vốn ngân sách...

  doc5p nguyenphat 09-09-2009 306 95   Download

 • Bộ (Sở):........ Đơn vị :........ Mẫu số S63-H SỔ CHI TIẾT CHI DỰ ÁN Nguồn kinh phí :............................... Chương :.........................Loại :.......................Khoản :....................... Từ ngày :.......…..Đến ngày :...................... Chứng từ Số Ngày Diễn giải Tiểu mục Ghi nợ TK 662 Ghi có TK 662 Lập, ngày … tháng … năm … Người ghi sổ (Chữ ký, họ tên) Phụ trách kế toán (Chữ ký, họ tên) Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) ...

  pdf1p phucnguuson 15-03-2010 88 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản