» 

Biểu Mẫu Tờ Trình

 • Biểu mẫu" Tờ trình"

  Biểu mẫu" Tờ trình"

  doc 1p nguyentan061188 03-11-2009 391 92

 • Biểu mẫu" Tờ trình đơn"

  Biểu mẫu" Tờ trình đơn"

  doc 2p nguyentan061188 03-11-2009 371 56

 • Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng

  Mẫu tờ trình đề nghị khen ; Mẫu BM01-49/SNV-TĐKT .... Đơn vị:....................... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ................................ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Long Xuyên, ngày Số: /TTr-.............. tháng năm 2007 TỜ TRÌNH V/v khen thưởng ..............................(1) Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi...

  pdf 5p dauhuthiu 27-09-2010 3869 286

 • BIỂU MẪU "TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH- Phụ lục số 1 "

  Mẫu tờ trình dùng để thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình theo Phụ lục số 1 (Ban hành kèm theo Thông tư số: 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

  doc 1p lananh 16-07-2009 2251 283

 • BIỂU MẪU "TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH-Phụ lục số 3 "

  Mẫu Tờ trình xin phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình được soạn theo mẫu Phụ lục số 3 (Ban hành kèm theo Thông tư số: 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

  doc 2p lananh 16-07-2009 4195 264

 • TỜ TRÌNH - Về việc đề nghị phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

  Tài liệu tham khảo về biểu mẫu - TỜ TRÌNH Về việc đề nghị phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

  doc 2p thienlypro90 07-01-2011 1783 166

 • Mẫu tờ trình về việc đề nghị bổ nhiệm – Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông

  Mẫu tờ trình về việc đề nghị bổ nhiệm – Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề

  pdf 4p quadau_haudau 28-01-2011 2906 162

 • Mẫu tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình

  Tài liệu tham khảo Mẫu tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình (Ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ)

  pdf 2p vang_phanboi 31-07-2010 480 120

 • MẪU TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

  Tài liệu tham khảo mẫu tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu

  pdf 11p thuytinh_den 22-07-2010 650 106

 • Mẫu tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất

  Tài liệu tham khảo Mẫu tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất

  doc 1p docdaovn 17-04-2011 804 98

 • Mẫu tờ trình về việc đề nghị bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng/ giám đốc;

  Mẫu tờ trình về việc đề nghị bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng/ giám đốc; Mẫu số 6: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.

  pdf 2p quadau_haudau 28-01-2011 671 69

 • Mẫu Tờ trình xin chấp thuận thiết kế cơ sở

  Tài liệu tham khảo Mẫu Tờ trình xin chấp thuận thiết kế cơ sở (Ban hành kèm theo Nghị định số12 /2009/NĐ-CP về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình)

  pdf 4p demtichlieu 13-07-2010 432 68

 • Mẫu tờ trình về việc đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ hiệu trưởng / giám đốc

  Mẫu tờ trình về việc đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ hiệu trưởng / giám đốc; Mẫu số 14: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.

  pdf 4p quadau_haudau 28-01-2011 819 60

 • Mẫu tờ trình về việc đề nghị khen thưởng

  Tài liệu tham khảo Mẫu tờ trình về việc đề nghị khen thưởng ( Kèm theo Thông tư số 75 / 2008/TT-BNN, ngày 23 tháng 6 năm 2008 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

  pdf 2p vang_phanboi 31-07-2010 708 56

 • Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng tổng kết công tác năm

  Tham khảo tài liệu 'mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng tổng kết công tác năm', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 4p tieulaubau 15-06-2011 372 34

 • Mẫu tờ trình về điều kiện vùng an toàn dịch bệnh

  Mẫu tờ trình về điều kiện vùng an toàn dịch bệnh1 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ TRÌNH Về điều kiện vùng an toàn dịch bệnh1 Tên vùng ATDB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Địa chỉ:...

  pdf 2p dauhuthiu 27-09-2010 382 34

 • Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng tổng kết công tác năm 20…. cho tập thể thuộc Cụm, Khối thi đua

  Tham khảo tài liệu 'mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng tổng kết công tác năm 20…. cho tập thể thuộc cụm, khối thi đua', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 2p tieulaubau 15-06-2011 229 27

 • Mẫu tờ trình về điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh

  Mẫu tờ trình về điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh1 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ TRÌNH Về điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh1 Họ và tên chủ cơ sở: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

  pdf 2p dauhuthiu 27-09-2010 249 16

 • MẪU TỜ TRÌNH Về dự thảo

  CÁC BIỄU MẪU VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp) Mẫu số 01

  pdf 3p tuanloc_do 06-12-2012 171 15

 • MẪU TỜ TRÌNH ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO

  Tham khảo tài liệu 'mẫu tờ trình đăng ký mở ngành đào tạo', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 2p duahau0hat 06-02-2012 103 11

 • + Xem thêm 1041 Biểu Mẫu Tờ Trình khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản