Bộ công an về danh mục bí mật nhà nước

Xem 1-20 trên 21 kết quả Bộ công an về danh mục bí mật nhà nước
 • Quyết định 940/2003/QĐ-BCA(A11) của Bộ Công an về Danh mục bí mật Nhà nước độ Mật của ngành tài chính

  doc3p sontinh 18-08-2009 202 20   Download

 • Quyết định 2039/2008/QĐ-BCA(A11) của Bộ Công an về Danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Xây dựng

  pdf2p trucsinh 19-08-2009 57 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH Về Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28 tháng 12 năm 2000; Căn cứ Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Công an...

  pdf2p poqueen 13-05-2013 50 3   Download

 • Quyết định số 1534/2008/QĐ-BCA(A11) về danh mục bí mật nhà nước độ mật của ngành công thương do Bộ Công an ban hành

  pdf4p lawttnh18 19-11-2009 74 6   Download

 • Quyết định số 2039/2008/QĐ-BCA(A11) về danh mục bí mật nhà nước độ mật của ngành xây dựng do Bộ Công an ban hành

  pdf2p lawttnh15 13-11-2009 41 5   Download

 • Quyết định số 485/2004/QĐ-BCA(A11) về danh mục bí mật Nhà nước độ Mật của Đài Truyền hình Việt Nam do Bộ Công an ban hành

  pdf2p lawvhxh11 19-11-2009 56 6   Download

 • Quyết định số 749/2004/QĐ-BCA (A11) về Danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật do Bộ Công an ban hành

  pdf2p lawvhxh11 19-11-2009 37 3   Download

 • Quyết định số 160/2005/QĐ-BCA(A11) về danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành Giáo dục và Đào tạo do Bộ Công an ban hành

  pdf2p lawgd4 04-11-2009 90 8   Download

 • Quyết định số 961/2006/QĐ-BCA(A11) về danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin do Bộ Công an ban hành

  pdf2p phithanhvan 23-10-2009 56 4   Download

 • Quyết định số 1857/2008/QĐ-BCA(A11) về việc Danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ do Bộ Công an ban hành

  pdf2p lawttnh16 13-11-2009 33 3   Download

 • Quyết định số 1858/2008/QĐ-BCA(A11) về việc Danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Thông tấn xã Việt Nam do Bộ Công an ban hành

  pdf2p lawttnh16 13-11-2009 27 3   Download

 • Quyết định số 1487/2004/QĐ-BCA(A11) về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Công nghiệp do Bộ Công an ban hành

  pdf2p lawdt4 02-12-2009 31 2   Download

 • Quyết định số 985/2003/QĐ-BCA(A11 về Danh mục bí mật nhà nước độ mật của ngành ngoại giao do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

  pdf2p quyenlinh 23-10-2009 46 1   Download

 • Quyết định số 146/2004/QĐ-BCA(A11) về Danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành Thể dục thể thao do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

  pdf2p lawttyt6 30-11-2009 42 1   Download

 • Thông tư 29/2013/TT-BCA Quy định Danh mục bí mật Nhà nước độ mật trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường do Bộ Công an ban hành.

  pdf5p buitubt 05-03-2014 48 0   Download

 • Quyết định số 1101/2002/QĐ-BCA(A11) về Danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam do Bộ Công an ban hành

  pdf2p manhquynh 10-10-2009 56 7   Download

 • Quyết định số 418/2003/QĐ-BCA(A11) về Danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

  pdf2p manhquynh 10-10-2009 35 5   Download

 • Quyết định số 940/2003/QĐ-BCA(A11) về Danh mục bí mật Nhà nước độ Mật của ngành tài chính do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

  pdf3p manhquynh 10-10-2009 51 5   Download

 • Quyết định số 109/2005/QĐ-BCA(A11) về Danh mục bí mật Nhà nước độ Mật của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Bộ Công an ban hành

  pdf2p luuduchoa 10-10-2009 87 4   Download

 • Quyết định số 584/2003/QĐ-BCA(A11) về danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành thương mại do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

  pdf2p manhquynh 10-10-2009 42 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản