Bộ máy kiểm toán việt nam

Xem 1-20 trên 77 kết quả Bộ máy kiểm toán việt nam
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: sự hình thành và phát triển của các bộ máy tổ chức kiểm toán việt nam', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p inside33 10-12-2012 47 7   Download

 • Sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cả nước ta đã bắt tay vào công cuộc khôi phục nền kinh tế và xây dựng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

  pdf34p truongbao 29-07-2009 1506 322   Download

 • Chuẩn mực kiểm toán này quy định và hướng dẫn trách nhiệm của kiểm toán viên và Công ty kiểm toán trong việc trao đổi các vấn đề liên quan đến cuộc kiểm toán báo cáo tài chính với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán. Chuẩn mực này áp dụng cho mọi cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, không phụ thuộc vào quy mô hay cơ cấu bộ máy quản trị của đơn vị được kiểm toán. Chuẩn mực này không quy định và hướng dẫn việc kiểm toán viên và Công ty kiểm toán trao...

  pdf19p sinhuan 18-05-2010 349 164   Download

 • Qua gân 15 nam hoVt dong, Kiem toán nhà nưJc (KTNN) Viet Nam dã khang dPnh dưAc vP trí, vai trò c/a mình trong cơ câu bo máy nhà nưJc, khang dPnh dưAc s9 cân thiêt và tính tât yêu khách quan c/a kiem tra, kiem soát hoVt dong qun lý kinh tê - tài chính nhà nưJc, dac biet là Ngân sách nhà nưJc (NSNN). Nh:ng kêt qu kiem toán trung th9c, khách quan c/a KTNN báo cáo lên Chính ph/, Quôc hoi và các cơ quan chDc nang khác không chy cho phép dánh giá th9c trVng NSNN mà còn cung câp thông tin...

  pdf222p yy8891 15-04-2011 214 97   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài “ sự hình thành và phát triển của các bộ máy tổ chức kiểm toán việt nam “', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf33p bongbongcam 12-08-2010 141 52   Download

 • Chuẩn mực kiểm toán là những quy phạm pháp lý, là thước đo chung về chất lượng công việc kiểm toán và dùng để điều tiết những hành vi của kiểm toán viên và các bên hữu quan theo hướng đạo và mục tiêu xác định. Chúng là đường lối chung để giúp các kiểm toán viên hoàn thành trách nhiệm nghề nghiệp của họ trong cuộc kiểm toán các báo cáo tài chính đã qua.

  pdf22p trongminh123 18-10-2012 101 28   Download

 • Trên thế giới, KTNN tại một số nhà nước ra đời từ rất sớm. Ở mỗi nước mô hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan KTNN có những điểm khác nhau tuỳ thuộc vào đặc điểm của từng quốc gia.

  doc39p langthangtimban 05-05-2012 316 110   Download

 • Kiểm toán đang dần khẳng định vị trí quan trọng trong nền kinh tế phát triển của Việt Nam. Cùng với sự phát triển không ngừng của kiểm toán nước nhà, Công ty Kiểm toán Việt Nam VACO tự hào là công ty kiểm toán đầu tiên được thành lập, đã và đang là lá cờ đầu của Kiểm toán độc lập Việt Nam.

  pdf121p tuoanh05 03-08-2011 65 19   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Tổ chức kiểm toán nội bộ trong các tập đoàn kinh tế của Việt Nam trình bày cơ sở lý luận về tổ chức kiểm toán nội bộ trong tập đoàn kinh tế; thực trạng tổ chức kiểm toán nội bộ trong các tập đoàn kinh tế của Việt Nam; phương hướng và giải pháp hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ.

  pdf0p cuong300 23-05-2014 72 42   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Tổ chức kiểm toán ngân sách nhà nước do Kiểm toán Nhà nước Việt Nam thực hiện trình bày lý luận cơ bản về tổ chức kiểm toán ngân sách nhà nước; thực trạng tổ chức kiểm toán ngân sách nhà nước do kiểm toán nhà nước Việt Nam thực hiện; định hướng và giải pháp hoàn thiện tổ chức kiểm toán ngân sách nhà nước do kiểm toán nhà nước Việt Nam thực hiện.

  pdf0p cuong300 23-05-2014 59 18   Download

 • Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003; - Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Bộ Tài chính; Để đáp ứng yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, tài chính, nâng cao chất lượng thông tin kế toán cung cấp trong nền kinh tế quốc dân và để kiểm tra, kiểm soát chất lượng công tác kế toán; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toá...

  doc61p vietduongac 21-10-2012 55 9   Download

 • Theo Luật Kế toán Việt Nam thì kế toán được định nghĩa là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế - tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động (Khoản 1, Điều 4). Trong đó: Kế toán quản trị là việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế - tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế - tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán...

  doc9p nguyetzu 15-08-2012 187 57   Download

 • Quá trình hình thành: Vào năm 1955 do yêu cầu cấp bách của tiền phương, tổng cục hậu cần quân đội nhân dân Việt Nam đã quyết định thành lập đoàn sản xuất quân dụng với nhiệm vụ may trang phục cho bộ đội phục vụ tiền tuyến. Với sự góp mặt của 30 cán bộ chiến sĩ hầu hết từ quân đội chuyển sang là lực lượng đầu tiên đặt nền móng cho việc xây dựng xưởng quân dụng 40.

  pdf30p hocbong1122 19-02-2013 103 23   Download

 • Sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cả nước ta đã bắt tay vào công cuộc khôi phục nền kinh tế và xây dựng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Trong giai đoạn đầu, chính sách kinh tế kế hoạch hoá tập trung của Đảng và Nhà nước tỏ ra rất có hiệu quả với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, ...

  pdf32p narcissus89 17-02-2012 43 8   Download

 • Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, doanh nghiệp(DN) Việt Nam không chỉ chịu sức ép cạnh tranh với các công ty trong nước mà gay gắt, quyết liệt hơn từ các tập đoàn đa quốc gia, những công ty hùng mạnh cả về vốn, thương hiệu và trình độ quản lý. Do vậy, để cạnh tranh được, các DN phải tìm được cho mình một hướng đi hợp lý để tồn tại và phát triển.

  doc6p bobocry 31-08-2010 777 278   Download

 • Giáo trình Luật hiến pháp Việt Nam của Khoa luật Đại học Quốc gia Hà Nội xuất bản năm 1999. Giáo trình được chia ra làm hai phần tương ứng với hai học phần hiện nay của chương trình giáo dục Đại học của Bộ Giáo dục. Dưới đây là phần thứ hai "Những chế định cơ bản của luật hiến pháp Việt Nam về bộ máy nhà nước" gồm 7 chương học, từ chương 8 đến chương 14. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức cụ thể trong phần học này.

  pdf185p holoesinin 05-06-2014 141 81   Download

 • Tóm tắt nội dung: Hiện nay, hầu hết mọi doanh nghiệp đều trang bị những hệ thống máy tính hiện đại, sử dụng ở nhiều bộ phận khác nhau, trong đó có bộ phận kế toán.

  pdf3p kimku10 09-09-2011 187 56   Download

 • 13 j. Độ cách điện của thiết bị điện và dây điện. Ngoài ra cần kiểm tra các khoảng cách an toàn, sơ đồ điện và các dụng cụ cần thiết trong buồng máy các biển nhãn máy. 2.4.6 Khi thử không tải cần kiểm tra hoạt dộng của các bộ phận sau: a. Bộ dẫn động (phát nhiệt, chảy dầu, hoạt động của phanh); b. Cửa cabin và cửa tầng; c. Bộ điểu khiển, chiếu sáng và tín hiệu; d.

  pdf5p caott2 17-05-2011 113 32   Download

 • Công ty Cổ phần Xây lắp Thủy sản Việt Nam mới chuyển từ doanh nghiệp nhà nước sang Công ty cổ phần nên đã nhiều lần tiến hành cải tiến cơ cấu tổ chức cho phù hợp với tình hình thực tế của từng giai đoạn, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. Tuy nhiên việc cải tiến, chấn chỉnh đó chưa mang tính khoa học và chiến lược, vẫn còn những bất hợp lý và không phù hợp. Trước tình hình đó, Công ty đã xây dựng cho mình chiến lược trong thời gian...

  pdf26p ctrl_12 10-07-2013 76 22   Download

 • Trước những yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế, đòi hỏi ngành kiểm sát nhân dân phải tiếp tục đổi mới toàn diện, sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực công tác, nhằm tổ chức thực hiện tốt hơn hai chức năng: thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp.

  pdf215p lanlan38 02-04-2013 56 20   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản