Bổ sung danh mục mặt hàng

Xem 1-20 trên 49 kết quả Bổ sung danh mục mặt hàng
 • Quyết định 1462/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc bổ sung Danh mục mặt hàng được xét thưởng xuất khẩu theo Quyết định số 116/2003/QĐ-BTM ngày 9/9/2003 của Bộ Thương mại

  doc1p giangdien 18-08-2009 56 3   Download

 • Quyết định 795/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành bổ sung Danh mục mặt hàng được hưởng tín dụng hỗ trợ xuất khẩu năm 2003

  doc2p giangdien 18-08-2009 73 3   Download

 • DANH MỤC BỔ SUNG MỘT SỐ MẶT HÀNG ĐƯỢC GIẢM 50% MỨC THUẾ SUẤT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2009/TT-BTC ngày 12/5/2009 của Bộ Tài chính)

  doc89p ngheanese 31-12-2009 71 9   Download

 • Thông tư 91/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục bổ sung một số mặt hàng được giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng theo Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ

  pdf68p crispy 07-08-2009 362 64   Download

 • Tham khảo đơn - biểu mẫu 'thông tư số: 119/2012/tt-btc sửa đổi, bổ sung thông tư số 157/2011/tt-btc ngày 14/11/2011 của bộ tài chính ban hành biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p conchokon 24-09-2012 47 3   Download

 • Quyết định 795/2003/QĐ-BTM về việc ban hành bổ sung Danh mục mặt hàng được hưởng tín dụng hỗ trợ xuất khẩu năm 2003 do Bộ Thương mại ban hành

  pdf2p lawtm5 29-10-2009 33 1   Download

 • Quyết định số 1462/2003/QĐ-BTM về việc bổ sung Danh mục mặt hàng được xét thưởng xuất khẩu theo Quyết định số 1116/2003/QĐ-BTM ngày 9/9/2003 do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

  pdf1p lawvhxh12 19-11-2009 36 4   Download

 • Thông tư Số: 122/2014/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái, có tổng trọng lượng có tải trên 20 tấn nhưng không quá 45 tấn quy định tại Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

  doc2p minhvanthuan 19-11-2014 18 1   Download

 • Thông tư số 98/2016/TT-BTC bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãỉ riêng đối với mặt hàng trứng Artemia vào chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãỉ ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

  pdf6p thangnamvoiva10 01-08-2016 1 0   Download

 • Quyết định 69/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

  doc27p huynhphuc 16-08-2009 98 17   Download

 • THÔNG TƯ BỔ SUNG DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf2p suatuoi_tiettrung 17-07-2011 27 3   Download

 • Quyết định số 136/2001/QĐ-BTC về việc bổ sung Danh mục và giá tối thiểu nhóm mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf2p lawxnk4 10-11-2009 47 2   Download

 • Quyết định 164/2002/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục và giá tối thiểu của một số nhóm mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế nhập khẩu do Bộ Tài Chính ban hành

  pdf48p lawxnk4 10-11-2009 33 2   Download

 • Quyết định 594/2001/QĐ-TCHQ về việc sửa đổi, bổ sung giá tối thiểu các mặt hàng không thuộc danh mục mặt hàng Nhà nước quản lý giá do Tổng cục Hải quan ban hành

  pdf5p lawxnk5 10-11-2009 22 2   Download

 • Quyết định 1116/2001/QĐ-TCHQ về việc sửa đổi, bổ sung giá tối thiểu các mặt hàng không thuộc danh mục mặt hàng nhà nước quản lý giá do Tổng cục Hải quan ban hành

  pdf7p lawgtvt8 26-11-2009 40 2   Download

 • Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng h...

  pdf3p abcdef_42 02-11-2011 43 2   Download

 • Quyết định 164/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục và giá tối thiểu của một số nhóm mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế nhập khẩu

  doc35p thuylam 16-08-2009 51 1   Download

 • Quyết định 136/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung Danh mục và giá tối thiểu nhóm mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế nhập khẩu

  doc1p hoangyen 17-08-2009 73 1   Download

 • Quyết định 594/2001/QĐ-TCHQ về việc sửa đổi, bổ sung giá tối thiểu các mặt hàng không thuộc danh mục mặt hàng Nhà nước quản lý giá do Tổng cục Hải quan ban hành

  pdf6p lawtm7 29-10-2009 37 1   Download

 • Quyết định số 674/2001/QĐ-TCHQ về việc sửa đổi, bổ sung giá tối thiểu các mặt hàng không thuộc danh mục mặt hàng Nhà nước quản lý giá do Tổng cục trưởng Tổng cụa Hải quan ban hành

  pdf2p lawtm7 29-10-2009 39 1   Download

Đồng bộ tài khoản