Bổ sung điều 48

Xem 1-20 trên 36 kết quả Bổ sung điều 48
 • Nghị định 161/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 48 Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra

  doc1p kevintu 14-08-2009 311 32   Download

 • Nghị định số 161/2007/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra do Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung Điều 48 Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra

  pdf2p lawbmhc3 24-11-2009 89 5   Download

 • Quyết định 48/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều tại quy định về phân cấp thực hiện các nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng đối với công trình sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 của UBND tỉnh Bình Thuận

  pdf5p lawttnh3 11-11-2009 114 48   Download

 • Nghị định 69/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân

  doc19p sontinh 18-08-2009 195 41   Download

 • Thông tư 08/2005/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân và Nghị định 69/2005/NĐ-CP ngày 26/5/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 48/2001/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân

  doc14p sontinh 18-08-2009 186 15   Download

 • Quyết định số 48/2006/QĐ-BGTVT về việc Sửa đổi, bổ sung biển báo hiệu số 420 và 421 trong Điều lệ báo hiệu đường bộ 22 TCN 237-01 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf1p lawgtvt4 26-11-2009 74 15   Download

 • Thông tư 48/1998/TT/BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 75A-TC/TCT ngày 31/8/1993 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 57/CP ngày 28/8/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế lợi tức và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế lợi tức

  doc10p anhphuong 17-08-2009 56 5   Download

 • QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2010 Nghị quyết số: 48/2010/QH12 NGHỊ QUYẾT CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2011, ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2010 VÀ BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH CỦA QUỐC HỘI NHIỆM KỲ KHÓA XII QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...

  pdf6p gachienbo 18-07-2010 76 4   Download

 • Căn cứ vào các điều 44, 46, 48, 77 và 84 của Hiến pháp nước Cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự được Quốc hội nước Cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 30 tháng 12 năm 1981 và sửa đổi, bổ sung ngày 21 tháng 12 năm 1990. Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự như sau: 1- Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau: "Điều 10....

  pdf5p abcdef_44 31-10-2011 33 3   Download

 • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 157/2005/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 12 NĂM 2005 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CÔNG TÁC NHIỆM KỲ TẠI CƠ QUAN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

  pdf3p meodomayman 26-07-2012 41 3   Download

 • Thông tư số: 48/2015/TT-BGTVT quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa; căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004; căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014;...

  pdf36p cuonghuyen0628 13-11-2015 20 2   Download

 • Khu vực nghiên cứu thu được 660 mẫu cá với 77 loài, xếp trong 48 giống, 23 họ, 9 bộ. Bổ sung 61 loài, 36 giống và 14 họ. 15 loài cá nuôi, 1 loài cá trong sách đỏ Việt Nam, 23 loài cá đang bị giảm mạnh đến mức đáng báo động. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung nghiên cứu.

  pdf15p bautroibinhyen16 09-02-2017 6 2   Download

 • Luật số: 48/2014/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của nội địa. Luật ban hành căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  doc13p cancer_em 20-11-2014 18 0   Download

 • Quyết định số: 48/2015/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;...

  pdf5p cuonghuyen0628 13-11-2015 8 0   Download

 • NHỮNG QUY ĐỊNH BỔ SUNG ĐỐI VỚI NỒI HƠI ĐẦU MÁY XE LỬA 13.1 Những quy định của quy phạm này cùng với những điều bổ sung và sửa đổi dưới đây áp dụng cho các nồi hơi đầu máy xe lửa dùng trong các xí nghiệp công nghiệp, xí nghiệp vận tải đường sắt và hầm mỏ trừ các điều1.10, 3.5, 3.16, 3.18, 3.19, 3.29, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 3.35, 6.36, 6.40, 646, 6.47, 6.48, chương VII, chương IX và chương XII. 13.2.

  pdf6p caott2 17-05-2011 89 31   Download

 • Thông tư 06/2007/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2005/TT-NHNN ngày 30/12/2005 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân và Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26/5/2005 về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân của Chính phủ...

  doc5p mychau 18-08-2009 155 15   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2010/QĐ-UBND NGÀY 18/01/2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ THU HỒI ĐẤT, GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ LÀM NHÀ Ở NÔNG THÔN TẠI ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘ

  pdf6p duahau0hat 03-02-2012 65 13   Download

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 08/2009/TT-BTNMT NGÀY 15 THÁNG 7 NĂM 2009 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHỆ CAO, KHU CÔNG NGHIỆP VÀ CỤM CÔNG NGHIỆP

  pdf13p chuon-chuon 17-01-2012 45 4   Download

 • Thông tư số: 65/2015/TT-BGTVT căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa số 48/2014/QH13; căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;...

  pdf1p codon_05 15-12-2015 42 3   Download

 • Nghị định 26/2000/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/CP ngày 17/7/1995 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động điện ảnh

  doc2p trangson 19-08-2009 76 2   Download

Đồng bộ tài khoản