C++ 1

Xem 1-20 trên 13130 kết quả C++ 1
 • The book is a practical basic introduction to programming and C# that introduces basic principles of object-oriented programming and also deals with the C# programming language through a collection of simple examples. The goal is to provide the basic knowledge needed to develop complete applications and to move on to more specialized topics in programming. In addition to the basic concepts the book also deals with collection classes, and files with emphasis on object serializing.

  pdf0p shop_123 08-05-2013 27 5   Download

 • Cấu trúc tương tự: Các câu lệnh được thực hiện lần lượt. Cấu trúc rẽ nhánh: các câu lệnh được thực hiện phụ thuộc vào điều kiện.

  ppt36p dongson_hongduc 30-08-2009 507 210   Download

 • Biểu thức Logic( hay còn gọi là biểu thức điều kiện hoặc biểu thức nhị phân) là biểu thức trong đó có thể chứa các toán tử so sánh, biến logic, hằng logic, các toán tử logic. Giá trị của biểu thức logic chỉ là 1 trong 2 giá trị true hoặc false.

  ppt26p dongson_hongduc 30-08-2009 606 182   Download

 • Qui phạm tính toán thủy lực cống dưới sâu công ty tư vấn xây dựng điện 2.

  pdf0p raungoxinh 23-06-2010 144 93   Download

 • Câu 1: Hiđro hóa chất X (C4H6O, mạch hở) được ancol butylic. Số công thức cấu tạo có thể có của X là A. 5 B. 6 C. 3 D. 4 Câu 2: Xét hai phản ứng sau: (1) Cl2 + 2KI  I2 + 2KCl (2) 2KClO3 + I2  2KIO3 + Cl2 Kết luận nào sau đây đúng? A. Cl2 trong (1), I2 trong (2) đều là chất oxi hóa. B. (1) chứng tỏ Cl2 có tính oxi hóa I2, (2) chứng tỏ I2 có tính oxi hóa Cl2. C. (1) Chứng tỏ tính...

  pdf5p quang3009 27-04-2011 164 90   Download

 • Trong khi lập trình, ta thấy có những đoạn mã lặp đi lặp lại nhiều lần để thực hiện một công việc nào đó. Ta có thể tách đoạn mã đó thành một module cụ thể.

  ppt46p thanhtan09 04-01-2010 120 73   Download

 • Tham khảo sách 'thủy lực 1', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf462p nt18103 29-05-2013 91 48   Download

 • COMPUTER LEARNING CENTERWWW.HUUKHANG.COM Moân hoïc: Java Server Pages Baøi 1 Nhöõng vaán ñeà chính seõ ñöôïc ñeà caäp trong khoaù hoïc: Caøi ñaët JRUN. o Caøi ñaët JDK1.3. o Caøi ñaët JRUN. o Caáu hình öùng duïng JSP Giôùi thieäu JSP. o Script. o Khai baùo chæ muïc. 1. CAØI ÑAËT JRUN 1.1. Caøi ñaët JDK Ñeå caáu hình JRUN 4.0 treân Windows, tröôùc tieân baïn caøi ñaët boä JDK1.3 hay JDK 1.

  pdf118p nuoiheocuoivo 04-05-2010 122 30   Download

 • HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ETHEREAL 1 M cl c 1. Gi i thi u.................................................................................................................... 3 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Ethereal là gì?............................................................................................................ 3 M c ñích s d ng ......................................................................................................... 3 Tính năng .....................................................................................................................

  pdf18p augi15 07-02-2012 81 30   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lập trình c++ 1', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt10p viptieubang 21-10-2011 52 23   Download

 • TỔ CHỨC BỘ NHỚ Tổ chức bộ nhớ trong thời gian thực hiện ở đây có thể sử dụng cho các ngôn ngữ Fortran, Pascal và C. 1. Phân chia bộ nhớ trong thời gian thực hiện Bộ nhớ có thể chia ra để lưu trữ các phần: 1. Mã đích. 2. Ðối tượng dữ liệu. 3. Bản sao của Stack điều khiển để lưu trữ hoạt động của chương trình con. Trong đó kích thước của mã đích được xác định tại thời gian dịch cho nên nó được cấp phát tĩnh tại vùng thấp của bộ nhớ. Tương...

  pdf7p yukogaru1 31-07-2010 63 21   Download

 • Tham khảo tài liệu 'toán cao cấp c 1', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p dinhlan0501 16-03-2011 88 22   Download

 • Các thiết bị của phòng thí nghiệm nuôi cấy mô và tế bào thực vật (ghi chú: + rất cần, - tùy theo nhu cầu) 1. Phòng rửa và cất nước Máy cất nước 1 lần (8 L/giờ) Máy cất nước 2 lần (4 L/giờ) Máy sản xuất nước khử ion 2. Phòng sấy hấp Tủ sấy 60-300oC Nồi khử trùng (autoclave) loại nhỏ (25 L) Nồi khử trùng loại lớn (50-100 L)

  doc94p thanhtam10390 09-12-2012 101 21   Download

 • Phân biệt được giữa giải thuật, thuật toán, lưu đồ, mã giả và chương trình. • Từ cùng 1 chương trình, học sinh có thể lần lượt lập giải thuật, thuật toán, lưu đồ, mã giả và viết chương trình. • Làm quan với các khái niệm về biến, hằng số, kiểu dữ liệu, toán tử, lệnh gán, các đối tượng nhập xuất trong C. 1.1.

  pdf307p trongnv_t55 23-05-2013 51 19   Download

 • Ebook "Quy phạm tải trọng và lực tác dụng lên công trình thủy lợi QP.TL-C-1-78: Phần 1" giới thiệu về những nguyên tắc chung, tải trọng và lực tác dụng lên công trình thủy lợi có biến dạng thẳng đứng và nghiêng, tải trọng do sóng lên vật cản bị nước chảy bao và lên công trình xuyên thông, tải trọng của sóng do gió lên công trình gia cố bờ và tải trọng do sóng tàu lên lớp gia cố bờ kênh.

  pdf40p thuytrangseven 16-09-2014 69 24   Download

 • Trong chương này trình bầy các vấn đề sau: - Cách sử dụng phần mềm TC++ 3.0 - Những sửa đổi cần thiết một chương trình C để biến nó thành một chương trình C++ (chạy được trong môi trường C++) - Tóm lược về các phương pháp lập trình cấu trúc và lập trình hướng đối tượng - Những mở rộng của C++ so với C § 1. Làm việc với TC++ 3.0 Các ví dụ trong cuốn sách này sẽ viết và thực hiện trên môi trường TC++ 3.0. Bộ cài đặt TC++ 3.0 gồm 5 đĩa. ......

  pdf27p trung254 29-12-2011 59 10   Download

 • Oracle thực hành – những tác vụ cơ bản phần 1 là tài liệu giới thiệu về Oracle với nội dung từ mục 1 tới 10. 10 nội dung chủ yếu đi vào giới thiệu Oracle, nhưng thao tác cơ bản trên Oracle. Xem tiếp phần 2 để chi tiết hơn về các khía cạnh khác của Oracle.

  pdf43p saga07 04-04-2014 38 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cơ sở tiếng anh văn bằng c 1', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p immortetle1212 11-10-2011 49 5   Download

 • Tham khảo sách 'the c# programming language', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf56p tailieuvip13 25-07-2012 43 5   Download

 • This book is the first in a series of books on software development for the .NET platform. The programming language is C#, and although the books thus focuses on the language C# and the selected platform, then programming in general play a large role, and the books has also focused on concepts such as algorithms, design and program quality. I have sought that each book must be read independent of each other, but the current book or similar substance may be regarded as a prerequisite for the subsequent, and that applies to some extent also C# 2....

  pdf289p tuanloc_do 03-12-2012 28 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản