C# 2008 from novice

Xem 1-14 trên 14 kết quả C# 2008 from novice
 • Beginning XML with C# 2008: From Novice to Professional Copyright © 2008 by Bipin Joshi All rights reserved. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without the prior written permission of the copyright owner and the publisher. ISBN-13 (pbk): 978-1-4302-0997-3 ISBN-13 (electronic): 978-1-4302-0998-0 Printed and bound in the United States of America 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Trademarked names may appear in this book.

  pdf552p caucaphung 05-02-2013 34 7   Download

 • Beginning ASP.NET 3.5 in C# 2008: From Novice to Professional, Second Edition Copyright © 2007 by Matthew MacDonald All rights reserved. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without the prior written permission of the copyright owner and the publisher. ISBN-13 (pbk): 978-1-59059-891-7 ISBN-10 (pbk): 1-59059-891-1 Printed and bound in the United States of America 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Trademarked names may appear in this book.

  pdf994p vietquang 08-04-2013 75 23   Download

 • The first computer programming book I read was entitled Programming Windows 3.0 by Charles Petzold. This was around the time when Microsoft Windows 3.0 (circa 1992) once and for all showed the industry that Microsoft was a company with a future. Writing code for Windows back then was complicated by many things: lack of documentation, 16-bit architecture, and the necessity of buying a compiler separate from the software development kit (SDK).

  pdf511p leethong 24-10-2010 106 30   Download

 • Tham khảo tài liệu 'beginning c# 2008 databases from novice to professional phần 1', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf42p myngoc5 07-10-2011 29 4   Download

 • Microsoft NET Framework phiên bản và Bit xanh và hội Bit Red Mô hình Như đã đề cập trong Chương 1, Visual Studio 2008 hỗ trợ nhiều phiên bản. NET Framework. Để đảm bảo khả năng tương thích này, Visual Studio 2008 có cài đặt NET 2.0 và NET 3.0 cùng với. NET 3.5. Điều hướng đến C: Framework \ \ WINDOWS \ Microsoft.NET, và bạn sẽ thấy các thư mục cá nhân cho mỗi

  pdf44p myngoc10 19-10-2011 32 6   Download

 • Mở rộng hệ thống cơ sở dữ liệu nút, và màn hình của bạn sẽ giống như những gì thể hiện trong hình 2-11. Như bạn có thể thấy, SSMS có bốn cơ sở dữ liệu hệ thống: • Cơ sở dữ liệu tổng thể là cơ sở dữ liệu kiểm soát chính, và nó ghi lại tất cả các thông tin toàn cầu là cần thiết cho SQL Server.

  pdf52p myngoc5 07-10-2011 22 4   Download

 • Khởi động chương trình bằng cách nhấn Ctrl + F5, và sau đó nhấp vào cơ sở dữ liệu ngoại lệ-2 nút. Bạn sẽ thấy hộp thông báo trong hình 16-9. Nhấn OK để đóng hộp thông báo, nhấn OK để đóng tiếp theo, và sau đó đóng cửa sổ. Tuy nhiên, kể từ khi cột EmployeeID trong bảng nhân viên là một cột IDENTITY, bạn có thể không rõ ràng chỉ định một giá trị cho nó.

  pdf52p myngoc5 07-10-2011 31 4   Download

 • Để lấy tên từ mảng chuỗi, bạn truy vấn các mảng chuỗi bằng cách sử dụng vòng lặp IEnumerable và cũng thông qua các mảng tên với sự giúp đỡ của foreach bằng cách sử dụng LINQ để truy vấn các đối tượng cú pháp. IEnumerable namesOfPeople = từ tên trong tên nơi name.Length

  pdf44p myngoc5 07-10-2011 35 4   Download

 • Cơ sở dữ liệu mô hình hoạt động như một khuôn mẫu cho các cơ sở dữ liệu mới được tạo ra, nói cách khác, thiết lập cơ sở dữ liệu mô hình sẽ được áp dụng để tạo ra cơ sở dữ liệu tất cả người dùng. • Cơ sở dữ liệu msdb được sử dụng bởi SQL Server Agent cho công việc lập kế hoạch và cảnh báo.

  pdf52p myngoc5 07-10-2011 35 3   Download

 • Cửa sổ tiếp theo sẽ nhắc cho tên nguồn dữ liệu và máy chủ. Xác định giá trị cho Name và Server như NorthwindOdbc và \ SQLEXPRESS, tương ứng, như thể hiện trong hình 9-10, và sau đó nhấp vào Tiếp theo. Create New Data Source Wizard bắt đầu. Thực hiện theo hướng dẫn của nó cẩn thận! Đầu tiên, chọn các trình điều khiển SQL Server, thứ hai, nhấn Finish

  pdf52p myngoc5 07-10-2011 35 3   Download

 • Visual Studio đi kèm với rất nhiều tính năng để giúp các nhà phát triển trong khi viết mã. Một trong những tính năng mà bạn chỉ có thể tăng gấp đôi vào các yếu tố giao diện mà bạn muốn thêm mã, và bạn sẽ được đưa đến mã kết hợp với các yếu tố giao diện theo quan điểm luật.

  pdf52p myngoc5 07-10-2011 24 3   Download

 • Các cơ sở dữ liệu tempdb giữ bảng tạm thời và các đối tượng cơ sở dữ liệu tạm thời khác, hoặc tạo ra tự động bởi SQL Server hoặc tạo ra một cách rõ ràng của bạn. Cơ sở dữ liệu tạm thời được tái tạo mỗi lần dụ SQL Server là bắt đầu, vì vậy các đối tượng trong nó không tồn tại sau khi SQL Server là đóng cửa.

  pdf52p myngoc5 07-10-2011 26 2   Download

 • Bạn sau đó thêm hai tham số, @ fname và @ lname, để sở hữu bộ sưu tập tham số của lệnh bạn muốn tham số. Hãy CommandParameters các dự án khởi động, và sau đó chạy nó bằng cách nhấn Ctrl + F5. Bạn sẽ thấy kết quả trong hình 11-7.

  pdf52p myngoc5 07-10-2011 32 2   Download

 • khi bạn kích đúp vào nút Submit Design view, bạn đang xem Mã, và mẫu btnSubmit_Click sự kiện tự động được tạo ra. Để đạt được các chức năng để kiểm soát này, bạn thêm đoạn mã sau: tin nhắn với tên đầu tiên và tên cuối cùng theo quy định của người sử dụng trong hộp tin nhắn, bạn áp dụng một phương pháp nối chuỗi trong khi viết mã.

  pdf52p myngoc5 07-10-2011 29 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản