C# 3.0 design patterns

Xem 1-13 trên 13 kết quả C# 3.0 design patterns
 • If you're new to C#, this popular book is the ideal way to get started. Completely revised for the latest version of the language, Learning C# 3.0 starts with the fundamentals and takes you through intermediate and advanced C# features -- including generics, interfaces, delegates, lambda expressions, and LINQ. You'll also learn how to build Windows applications and handle data with C#.

  pdf694p phungnguyet_123 20-02-2013 26 8   Download

 • When you’re faced with a problem to solve (and frankly, who isn’t these days?), the basic strategy usually taken by we computer people is called “divide and conquer.” It goes like this:Reducing complex problems down to the level of twiddling the states of a few billion bits is what we do all day. But “divide and conquer” is not the only possible strategy. We can also take a more generalist approach:

  pdf316p ht22_pt 20-10-2009 317 120   Download

 • Other Microsoft .NET resources from O’Reilly Related titles C# 3.0 in a Nutshell C# 3.0 Cookbook Head First C# Head First Design Patterns Learning C# 2005 Programming C# 3.0 .NET Books Resource Center dotnet.oreilly.com is a complete catalog of O’Reilly’s books on .NET and related technologies, including sample chapters and code examples. ONDotnet.com provides independent coverage of fundamental, interoperable, and emerging Microsoft .NET programming and web services technologies.

  pdf316p caucaphung 01-02-2013 24 5   Download

 • Mặt tiền-mẫu-là một trong những đơn giản mà vòng ra các nhóm cấu trúc. Mục đích của mô hình này là để cung cấp một giao diện đơn giản với một tập hợp các hệ thống phức tạp.Trích đoạn này sử dụng hai tính năng thú vị C #: khởi tạo và liệt kê các loại.

  pdf32p lovecafe4 18-10-2011 24 3   Download

 • Chúng tôi xem xét khởi tạo trong Chương 3, nhưng tôi sẽ lặp lại các thông tin ở đây, cụ thể hơn là các bộ sưu tập.Nếu cấu trúc địa phương để một phương pháp, loại hình của nó có thể được suy ra từ khởi tạo và việc kê khai var được cho phép, như trong: var cấu trúc mới

  pdf32p lovecafe4 18-10-2011 16 3   Download

 • We software architects and developers live in a fascinating time. With the release of the .NET Framework in 2000, Web services technology has swept into our programming toolset and into our collective consciousness. Web services are the killer application for XML. Web services are the “new way” to call distributed objects remotely. Web services will take all of our integration headaches away and allow formerly incompatible systems to communicate again. What Microsoft developer has not recently thought to himself, “should I be building my application with Web services?”...

  pdf271p tailieuvip13 24-07-2012 51 6   Download

 • xác định một điều khiển TextBox theo sau bởi các giá trị pixel góc trên bên trái của nó và đặt tên mà nó sẽ được biết đến trong chương trình ("eurobox"). Nhãn tương ứng ở đỉnh = 10 pixels có văn bản "trả tiền trên hols" để sẽ được đối diện với kiểm soát eurobox khi nó được đặt ra trên mẫu.

  pdf28p lovecafe4 18-10-2011 23 4   Download

 • Lưu ý rằng cầu xác định các hoạt động sẽ được hỗ trợ bởi tất cả các thành viên Portal. Bây giờ, giả sử OpenBook muốn thêm một số hoạt động mát mẻ, như SuperPoke: người sử dụng cầu {/ / kết hợp của một ảo và xác thực mySpaceBook proxy SpaceBook; tên chuỗi, người dùng int tĩnh,

  pdf32p lovecafe4 18-10-2011 26 3   Download

 • Việc thực hiện thứ hai của giao diện cầu trong ví dụ này cũng sẽ xảy ra là một Proxy để SpaceBook. Hầu hết các cơ chế Proxy đã được tách ra, và tất cả còn lại là các hoạt động proxy thông minh giữ một số nối tiếp của người sử dụng. Dưới đây là OpenBook trong hình thức thô sơ nhất của nó:

  pdf32p lovecafe4 18-10-2011 18 3   Download

 • Các mô hình chính của chúng tôi sẽ xem xét trong chương này là các mô hình Adapter. Đây là một mô hình linh hoạt tham gia cùng loại không được thiết kế để làm việc với nhau. Đây là một trong những mô hình mà đi kèm hữu ích khi giao dịch với mã di sản

  pdf32p lovecafe4 18-10-2011 18 3   Download

 • , mã tức là đã được viết trong khi trước đây và người ta có thể không có quyền truy cập. Có các loại khác nhau của bộ điều hợp, bao gồm cả lớp, đối tượng, hai chiều, và pluggable. Chúng tôi sẽ khám phá sự khác biệt ở đây. Các mô hình thứ hai chúng tôi sẽ xem xét ở trong chương

  pdf32p lovecafe4 18-10-2011 23 3   Download

 • Khi khởi tạo một bộ sưu tập, chúng tôi phù hợp với giá trị với cấu trúc cần thiết. Nếu các mục trong bất kỳ kích thước của cấu trúc là các đối tượng, mới là cần thiết, và chúng tôi mở một tập hợp các dấu ngoặc. Nếu những giá trị có sẵn, họ có thể được đưa vào, như trong:

  pdf32p lovecafe4 18-10-2011 17 3   Download

 • XML (eXtended Markup Language) là một cách rất phổ biến của thể hiện định dạng của dữ liệu. XML bao gồm các thẻ giới thiệu các thuộc tính và giá trị liên quan trong một ký hiệu đơn giản lồng nhau và tuần tự. Hãy xem xét ví dụ trong hình 10-4 - (a) cho thấy một mô tả XML của một giao diện được mô tả trong (b).

  pdf32p lovecafe4 18-10-2011 25 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản