ca ch gia i ba i toa n a i nga u

Xem 1-10 trên 10 kết quả ca ch gia i ba i toa n a i nga u
 • Mục đích của bài toán đường đi ngắn nhất là tìm đường đi P từ i đến j có trọng lượng nhỏ nhất trong số tất cả những đường đi có thể có. Mặc dù bài toán được phát triển cho đồ thị có hướng có trọng, nhưng các thuật toán sẽ trình bày đều có thể áp dụng cho các đồ thị vô hướng.

  pdf0p sibetk3 20-08-2011 26 3   Download

 • Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp MISA Mimosa 2006 là công cụ hỗ trợ đắc lực, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và nhiệm vụ của công tác hạch toán kế toán tại đơn vị.

  pdf112p haichau 24-06-2009 157 46   Download

 • Trong năm 2007 GDP thực tế của thế giới tăng 5,8%, mặc dù tốc độ phát triển kinh tế có phần ổn định hơn so với năm 2006, nền kinh tế thế giới phải đối mặt với một số thách thức như giá dầu thô tăng cao, sự khủng hoảng trong ngành thế chấp cho vay của Mỹ, và tín dụng toàn cầu, ngoài ra còn có thách thức về vấn đề lương thực của thế giới ...

  doc20p bachmahoangtu_90 28-04-2011 138 50   Download

 • Người thiết kế có thể thất bại khi đánh giá toàn diện thiết kế của chính họ. Người thiết kế kinh nghiệm là người biết rằng thử nghiệm rộng rải là điều cần thiết.

  ppt37p duylong2091 08-04-2013 16 3   Download

 • Vốn lưu động bao gồm giá trị của toàn bộ tài sản ngắn hạn, đó là những tài sản khả năng chuyển hoá tiền mặt trong một chu kỳ kinh doanh. Thường quy ước nhỏ hơn hoặc bằng một năm. Cấu trúc vốn lưu động gồm: Tiền mặt, chứng khoán khả nhượng; khoản phải thu ; tồn kho; chi phí trích trước.

  doc31p 200226035499 24-05-2011 611 236   Download

 • Trong khi gá lắp chi tiết ta xác định chiều dài l cần tiện. -Lấy chiều sâu cắt t và tiến hành tiện. Khi dao chạy hết chiều dài cần tiện phải ngắt tự động và tiến hành bước tiến bằng tay để tránh sai số về chiều dài. Khi lấy chiều sâu cắt chú ý khử độ rơ của du xích trên bàn trượt ngang và tính toán số vạch trên du xích chính xác.

  ppt30p tranminhtan_bk118 05-11-2012 78 18   Download

 • Để đánh giá độ tin cậy của các sơ đồ cung cấp điện, ta cần phải khảo sát những chỉ tiêu định lượng cơ bản về độ tin cậy của các sơ đồ nối điện khác nhau của hệ thống cung cấp điện.

  pdf0p nokia122x122 25-08-2011 38 5   Download

 • là một bộ công cụ khá hoàn chỉnh, bao quát toàn diện các kiến thức cơ bản của Nghề bán hàng, các kỹ thuật quan trọng và phương pháp kỹ năng bán hàng, cách thức lập kế hoạch và tổ chức bán hàng, cách thức lập kế hoạch và tổ chức bán hàng nhằm đạt hiệu quả cao, cuối cùng là phương thức kiểm soát và đánh giá bán hàng, Khi các sinh viên nga...

  pdf20p lux_12 17-06-2013 52 18   Download

 • Với quyền lợi bảo hiểm của phần này, chúng tôi cung cấp giải pháp bảo vệ với các chương trình bảo hiểm linh hoạt theo nhu cầu của từng đối tượng khách hàng.Thuỷ kích:Bảo hiểm cho những tổn thất, thiệt hại gây nên cho động cơ xe khi xe đi vào đường ngập nước hoặc có nước lọt vào động cơ.

  pdf44p meomeoten 27-05-2013 27 14   Download

 • ÑOÀ HOÏA MAÙY TÍNH ÑOÀ HOÏA 3 CHIEÀU Döông Anh Ñöùc, Leâ Ñình Duy Giôùi thieäu veà ñoà hoïa 3 chieàu 1/8 ÑOÀ HOÏA MAÙY TÍNH Daãn nhaäp • Caùc ñoái töôïng trong theá giôùi thöïc phaàn lôùn laø caùc ñoái töôïng 3 chieàu coøn thieát bò hieån thò chæ 2 chieàu. • Muoán coù caùc hình aûnh 3 chieàu ta caàn giaû laäp. • Chieán löôïc cô baûn laø chuyeån ñoåi töøng böôùc.

  pdf8p tengteng14 20-12-2011 12 1   Download

Đồng bộ tài khoản