» 

Ca Ch Gia I Ba I Toa N A I Nga U

 • Các bài toán đường đi

  Mục đích của bài toán đường đi ngắn nhất là tìm đường đi P từ i đến j có trọng lượng nhỏ nhất trong số tất cả những đường đi có thể có. Mặc dù bài toán được phát triển cho đồ thị có hướng có trọng, nhưng các thuật toán sẽ trình bày đều có thể áp dụng cho các đồ thị vô hướng.

  pdf 0p sibetk3 20-08-2011 26 3

 • Hướng dẫn tác nghiệp MISA Mimosa 2006

  Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp MISA Mimosa 2006 là công cụ hỗ trợ đắc lực, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và nhiệm vụ của công tác hạch toán kế toán tại đơn vị. Thật đơn giản giờ đây công việc kế toán chỉ còn là việc nhập số liệu của các chứng từ gốc phát sinh hàng ngày còn toàn bộ công việc còn lại được tự động hóa...

  pdf 112p haichau 24-06-2009 156 46

 • Bài tập lớn kinh tế vận tải báo cáo về sự phát triển của đội tàu thế giới năm 2008

  Trong năm 2007 GDP thực tế của thế giới tăng 5,8%, mặc dù tốc độ phát triển kinh tế có phần ổn định hơn so với năm 2006, nền kinh tế thế giới phải đối mặt với một số thách thức như giá dầu thô tăng cao, sự khủng hoảng trong ngành thế chấp cho vay của Mỹ, và tín dụng toàn cầu, ngoài ra còn có thách thức về vấn đề lương thực của thế giới...

  doc 20p bachmahoangtu_90 28-04-2011 138 50

 • Đánh giá thiết kế giao diện

  Người thiết kế có thể thất bại khi đánh giá toàn diện thiết kế của chính họ. Người thiết kế kinh nghiệm là người biết rằng thử nghiệm rộng rải là điều cần thiết. Một số năm trước, đánh giá đã được coi là “chỉ là một ý tưởng tốt” Nhiều yếu tố quyết định kế hoạc đánh giá: Giai đoạn thiết kế, sự quan trọng, chi phí,...

  ppt 37p duylong2091 08-04-2013 15 3

 • Báo cáo thực tập: Công tác quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng

  Vốn lưu động bao gồm giá trị của toàn bộ tài sản ngắn hạn, đó là những tài sản khả năng chuyển hoá tiền mặt trong một chu kỳ kinh doanh. Thường quy ước nhỏ hơn hoặc bằng một năm. Cấu trúc vốn lưu động gồm: Tiền mặt, chứng khoán khả nhượng; khoản phải thu ; tồn kho; chi phí trích trước.

  doc 31p 200226035499 24-05-2011 608 236

 • Đề tài: Tiện mặt đầu, tiện trụ ngoài và khoan trên máy tiện

  Trong khi gá lắp chi tiết ta xác định chiều dài l cần tiện. -Lấy chiều sâu cắt t và tiến hành tiện. Khi dao chạy hết chiều dài cần tiện phải ngắt tự động và tiến hành bước tiến bằng tay để tránh sai số về chiều dài. Khi lấy chiều sâu cắt chú ý khử độ rơ của du xích trên bàn trượt ngang và tính toán số vạch trên du xích chính xác....

  ppt 30p tranminhtan_bk118 05-11-2012 72 18

 • Chương 5: Các phương pháp đánh giá độ tin cậy của các sơ đồ cung cấp điện

  Để đánh giá độ tin cậy của các sơ đồ cung cấp điện, ta cần phải khảo sát những chỉ tiêu định lượng cơ bản về độ tin cậy của các sơ đồ nối điện khác nhau của hệ thống cung cấp điện. Các chỉ tiêu đó là: Xác suất làm việc an toàn của hệ thống trong khoảng thời gian khảo sát, thời gian làm việc an toàn trung bình giữa các lần sự cố,...

  pdf 0p nokia122x122 25-08-2011 38 5

 • Tiểu luận:Quản trị bán hàng

  là một bộ công cụ khá hoàn chỉnh, bao quát toàn diện các kiến thức cơ bản của Nghề bán hàng, các kỹ thuật quan trọng và phương pháp kỹ năng bán hàng, cách thức lập kế hoạch và tổ chức bán hàng, cách thức lập kế hoạch và tổ chức bán hàng nhằm đạt hiệu quả cao, cuối cùng là phương thức kiểm soát và đánh giá bán hàng, Khi các sinh viên...

  pdf 20p lux_12 17-06-2013 49 15

 • Chương III: BH xe cơ giới

  Với quyền lợi bảo hiểm của phần này, chúng tôi cung cấp giải pháp bảo vệ với các chương trình bảo hiểm linh hoạt theo nhu cầu của từng đối tượng khách hàng.Thuỷ kích:Bảo hiểm cho những tổn thất, thiệt hại gây nên cho động cơ xe khi xe đi vào đường ngập nước hoặc có nước lọt vào động cơ. Dịch vụ cứu hộ:Cung cấp dịch vụ cứu hộ 24/24...

  pdf 44p meomeoten 27-05-2013 25 12

 • ÑOÀ HOÏA MAÙY TÍNHÑOÀ HOÏA 3 CHIEÀUDöông Anh Ñöùc, Leâ Ñình DuyGiôùi

  ÑOÀ HOÏA MAÙY TÍNH ÑOÀ HOÏA 3 CHIEÀU Döông Anh Ñöùc, Leâ Ñình Duy Giôùi thieäu veà ñoà hoïa 3 chieàu 1/8 ÑOÀ HOÏA MAÙY TÍNH Daãn nhaäp • Caùc ñoái töôïng trong theá giôùi thöïc phaàn lôùn laø caùc ñoái töôïng 3 chieàu coøn thieát bò hieån thò chæ 2 chieàu. • Muoán coù caùc hình aûnh 3 chieàu ta caàn giaû laäp. • Chieán löôïc cô baûn laø chuyeån ñoåi töøng böôùc. Hình aûnh seõ ñöôïc hình...

  pdf 8p tengteng14 20-12-2011 12 1

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản