Câu hỏi về chủ nghĩa mac-lenin

Xem 1-6 trên 6 kết quả Câu hỏi về chủ nghĩa mac-lenin
 • Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về những đặc trưng, bản chất của chủ nghĩa xã hội. Đảng ta đã vận dụng những quan điểm đó vào công cuộc đổi mới hiện nay như thế nào? Trả Lời: * Bản chất của CNXH được các nhà kinh điển của chủ nghĩa MácLênin

  doc8p ntxtkt 09-12-2009 2504 351   Download

 • Những Nguyên Lý Chủ Nghĩa Mac-Lenin giúp bạn ôn thi thật hiệu quả. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm vững kiền thức tổng quát, đáp ứng được các câu hỏi trắc nghiệm về môn học chủ nghĩa mac lenin một cách cở bản.

  pdf83p cobethoitrang 26-09-2011 1234 394   Download

 • Triết học là gì và có giá trị như thế nào? Câu hỏi ấy luôn được đặt ra trong lịch sử triết học. Theo B.Rátxen, giá trị của triết học chỉ có thể tìm thấy giữa các lợi ích tinh thần. Ông cho rằng, giá trị của triết học là ở chỗ, thông qua việc giải đáp các câu hỏi đặt ra, nó giúp con người nâng cao sự hiểu biết về các sự vật và có thể giải phóng con người khỏi những mục đích cá nhân hẹp hòi....

  pdf4p puca10 17-06-2011 77 18   Download

 • Riêng đối với Việt Nam, nếu không kể đến các đánh giá khác nhau trước năm 1945 về vai trò của Nho học, thì trong khoảng 50 năm qua sự đánh giá về giá trị của Nho học đối với xã hội Việt Nam đương đại có nhiều điểm trái ngược nhau. Một số người đánh giá rất cao vai trò của Nho học đối với xã hội và con người Việt Nam hiện nay,

  pdf6p puca10 22-06-2011 55 9   Download

 • Lý luận hình thái kinh tế - xã hội là một phát minh vĩ đại gắn với tên tuổi của Các Mác. Với lý luận này, Các Mác đã đem lại quan niệm khoa học về xã hội, vạch rõ bản chất, kết cấu cơ bản, phổ biến và những qui luật vận động, phát triển nội tại của xã hội.

  pdf6p sms222 13-08-2011 51 6   Download

 • Câu 1: Trình bày nội dung cốt lõi (xuyên suốt) của tư tưởng Hồ Chí Minh? - Định nghĩa: Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của Cách mạng Việt Nam từ Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến Cách mạng Xã hội chủ nghĩa là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển của Chủ nghĩa MacLênin vào điều kiện cụ thể của nước ta đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại...

  pdf9p meo_den_de_thuong 11-06-2011 207 60   Download

Đồng bộ tài khoản