Chế định hình phạt

Xem 1-20 trên 982 kết quả Chế định hình phạt
 • Qua nghiên cứu chế định hình phạt bổ sung trong Bộ luật hình sự năm 1999 và thực tiễn áp dụng, đồng thời có sự nghiên cứu, so sánh lịch sử, tác giả bài viết đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế của chế định này, qua đó đề xuất các kiến nghị nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế của chế định hình phạt bổ sung trong Bộ luật hình sự Việt Nam, đáp ứng các yêu cầu cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền hiện nay. Tội phạm và hình phạt...

  pdf13p dem_thanh 20-12-2012 50 15   Download

 • Hoàn thiện chế định hình phạt bổ sung (HPBS) nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) và hội nhập quốc tế của Việt Nam; Đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam. Nhu cầu hoàn thiện các quy định về HPBS cũng bắt nguồn từ chính những tồn tại, hạn chế, khiếm khuyết nhất định của các quy định này trong pháp luật hình sự của nước ta.

  pdf10p dem_thanh 20-12-2012 49 11   Download

 • So sánh chế định hình phạt một số nước ASEAN và Việt Nam Đối với NSDLĐ, nghĩa vụ chính là trả thù lao (Điều 611 BLDS) và các nghĩa vụ khác. Thù lao bao gồm tiền lương và các khoản khác (nếu có, ví dụ tiền hoa hồng, tiền thưởng, khoản tiền nhân dịp lễ Noel hoặc ngày thành lập công ti...).

  pdf9p keomotmau 20-05-2013 27 4   Download

 • Mục đích của Luận văn là làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chế định Quyết định hình phạt tù có thời hạn, từ đó xác định những bất cập, hạn chế trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp, kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật, nâng cao hiệu quả điều chỉnh của chế định này để đạt được mục đích chung của hình phạt.

  pdf26p nguyetdong1 13-04-2017 7 0   Download

 • Bài viết chỉ ra được các đặc điểm riêng biệt của quyết định hình phạt trong đồng phạm so với quyết định hình phạt trong trường hợp thông thường từ đó đối chiếu với các quy định trong Bộ luật hình sự năm 2015 – sửa đổi bổ sung năm 2017 để có nhận thức toàn diện hơn về các lý luận và thực tiễn lập pháp của chế định này đồng thời tìm ra các vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện bổ sung là rất cần thiết nhất là khi Bộ luật hình sự năm 2015 –...

  pdf7p truongtien_09 10-04-2018 0 0   Download

 • Mục đích của luận văn là nghiên của trên cơ sở lý luận về hình phạt tiền được quy định trong Bộ luật hình sự năm 1999 và các bản án hình sự tại địa bàn tỉnh Hà Giang xét xử đã áp dụng hình phạt tiền, để phân tích, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, bất cập trong việc áp dụng hình phạt tiền nói chung và của địa bàn tỉnh Hà Giang nói riêng, từ đó luận văn đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện chế định hình phạt tiền trong luật hình sự.

  pdf13p nguyetdong1 13-04-2017 4 1   Download

 • Xóa án tích là một chế định quan trọng của luật hình sự Việt Nam. Ở một mức độ nào đó, chế định án tích thể hiện nội dung các nguyên tắc cơ bản của luật hình sự Việt Nam: Nguyên tắc nhân đạo, dân chủ xã hội chủ nghĩa và tôn trọng quyền con người. Kế thừa và phát triển Bộ luật hình sự 1985, Bộ luật hình sự 1999 là bước phát triển mới trong việc giải quyết vấn đề án tích và xóa án tích trong luật hình sự nước ta. Nhiều quy phạm của chế...

  pdf77p vascaravietnam 21-08-2012 303 133   Download

 • Quyết định hình phạt là việc Tòa án lựa chọn loại hình phạt với mức hình phạt cụ thể trong phạm vi luật định để áp dụng đối với người phạm tội. Ý nghĩa Là khâu tố tụng hình sự quan trọng cụ thể hóa nguyên tắc của Luật hình sự  và chính sách hình sự  Tiền đề quan trọng để thực hiện các mục đích của hình phạt Củng cố pháp chế, góp phần duy trì trật tự an ninh xã hội, nâng cao ý thức ...

  pdf21p thiuyen3 17-08-2011 127 42   Download

 • Phần 2 giáo trình đề cập đến các nội dung như: Trách nhiệm hình sự và hình phạt, quyết định hình phạt, các chế định liên quan đến chấp hành hình phạt, trách nhiệm của người chưa thành niên phạm tội và một số tội cơ bản.

  pdf65p lalala02 13-11-2015 34 18   Download

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Tổng hợp hình phạt trong luật hình sự Việt Nam và thực tiễn áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang với mục đích nghiên cứu các quy định của pháp luật về chế định tổng hợp hình phạt dưới khía cạnh lập pháp hình sự và áp dụng chúng trong thực tiễn trên địa bàn tỉnh Hà Giang; đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định về tổng hợp hình phạt trong luật hình sự Việt Nam, cũng như đề xuất những giải pháp nâng ca...

  pdf21p ngaybinhthuong1234 13-10-2015 50 10   Download

 • Việc xác định thời điểm chấp hành hình phạt là rất quan trọng trong công tác xét xử các vụ án hình sự. Bởi đó không chỉ là thời điểm mà người bị kết án phải bị áp dụng chế tài hình sự (hình phạt) mà còn là cái mốc để xác định thời điểm họ chấp hành xong hình phạt và xác định người bị kết án được xoá án tích từ lúc nào qua đó để xác định tái phạm, tái phạm nguy hiểm nếu sau đó họ tiếp tục phạm tội. Tuy nhiên, hiện nay Bộ luật...

  pdf6p yenhoangbank321 25-06-2013 32 3   Download

 • Bài viết "Thư viện số: Hai thập kỷ phát triển trên thế giới, bài học kinh nghiệm và định hướng phát triển cho Việt Nam" khái quát sự phát triển thư viện số thế giới qua hai thập kỷ, nhấn mạnh tác động của công nghệ web đến sự thay đổi khái niệm và mô hình thư viện số. Phân tích những mặt hạn chế trong Nghiên cứu - Đào tạo thư viện số Việt Nam thông qua so sánh với thực tiễn phát triển thư viện số trên thế giới.

  pdf24p vtu123 18-03-2016 20 3   Download

 • Mục đích của luận văn là nghiên cứu toàn diện, có hệ thống những vấn đề về lập pháp, lý luận và thực tiễn đối với chế định miễn chấp hành hình phạt trong luật hình sự Việt Nam. Trên cơ sở đó, dựa vào quan điểm và định hướng của Đảng và Nhà nước, nhất là chính sách hình sự về đấu tranh phòng chống tội phạm, cải tạo - giáo dục người phạm tội.

  pdf14p nguyetdong1 13-04-2017 3 3   Download

 • Quyết định hình phạt trong Hình luật canh cải Như vậy, quyền lợi của đương sự và những người có quyền, lợi ích liên quan không được bảo đảm trong trường hợp thừa phát lại thực hiện cưỡng chế thi hành án, do đó không tạo được niềm tin trong dân về khả năng chịu trách nhiệm của thừa phát lại, chủ trương xã hội hoá thi hành án dân sự không khả thi. Theo

  pdf3p duongphuongtim 23-04-2013 24 2   Download

 • Bài viết này nhằm mục đích xác định các nhân tố quyết định lạm phát ở Việt Nam thông qua một phương pháp tiếp cận đơn giản. Mô hình ước lượng của chúng tôi sử dụng cơ sở lý thuyết về lạm phát cho một nền kinh tế nhỏ và mở. Các kiểm định về sự tồn tại của các mối quan hệ dài hạn như điều kiện ngang bằng sức mua và cân bằng của thị trường tiền tệ cũng được thực hiện để kiểm tra khả năng ảnh hưởng của chúng đến giá cả.

  pdf9p pnq9292 14-03-2017 2 2   Download

 • Mục đích của luận văn là làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn của hình phạt tù có thời hạn theo pháp luật hình sự và tái hòa nhập cộng đồng đối với người mãn hạn tù từ đó xác định những bất cập, hạn chế để trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp, kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả áp dụng hình phạt tù có thời hạn nhằm đảm bảo công lý, công bằng xã hội, cải tạo, giáo dục người phạm tội và phòng người tội phạm.

  pdf26p nguyetdong1 13-04-2017 5 2   Download

 • Luận văn góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt; thực trạng giải quyết mối quan hệ miễn trách nhiệm hình sự và miễn hình phạt trong những năm gần đây (từ năm 2005 đến năm 2009) để từ đó có thể đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật đối với hai chế định quan trọng này trong thực tiễn giải quyết các vụ án hình sự đảm bảo xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật,...

  pdf27p nguyetdong1 13-04-2017 5 2   Download

 • Mục đích của luận văn là làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận thực tiễn của hình phạt tù, thi hành hình phạt tù theo pháp luật hình sự, tố tụng hình sự và thi hành án hình sự Việt Nam, từ đó xác định những bất cập, hạn chế để trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp, kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả áp dụng hình phạt tù và thi hành án hình phạt tù nhằm đảm bảo công lý, công bằng xã hội, cải tạo, giáo dục người phạm tội và phòng ngừa tộ...

  pdf0p nguyetdong1 13-04-2017 5 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm làm rõ thực trạng tình hình tội phạm là người nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam. Nghiên cứu những quy định cụ thể về hình phạt trục xuất trong Bộ luật hình sự hiện hành của Việt Nam, qua đó rút ra những hạn chế, tồn tại của hình phạt này trong luật thực định Việt Nam, những phương hướng khắc phục.

  pdf16p truongtien_06 03-04-2018 0 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn là làm sáng tỏ một cách có hệ thống các quy định của luật hình sự về các điều kiện áp dụng biện pháp hoãn chấp hành hình phạt tù, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù cũng như công tác, tổ chức thi hành các biện pháp này theo luật hình sự Việt Nam hiện nay, thực tiễn áp dụng các chế định này tại địa bàn tỉnh Phú Thọ, từ đó xác định những bất cập, hạn chế.

  pdf10p truongtien_06 03-04-2018 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản