Chỉ thị 814/ttg

Xem 1-3 trên 3 kết quả Chỉ thị 814/ttg
  • Chỉ thị 814/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, thiết lập trật tự kỷ cương trong các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng

    doc4p tramvo 19-08-2009 348 18   Download

  • Chỉ thị số 11/CT-UB-NCVX về việc tổ chức đợt cao điểm tổng kiểm tra triển khai thực hiện nghị định 87/CP, 88/CP và chỉ thị 814/TTg về tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

    pdf3p lawvhxh16 19-11-2009 72 8   Download

  • Chỉ thị số 01/GD-ĐT về việc ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện Nghị định 87/CP của Chính phủ và Chỉ thị 814/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, thiết lập trật tự kỷ cương trong các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành

    pdf5p lawgd8 22-11-2009 50 4   Download

Đồng bộ tài khoản