Chỉ thị số 04/2007/CT- TTg

Xem 1-5 trên 5 kết quả Chỉ thị số 04/2007/CT- TTg
 • Chỉ thị số 04/2007/CT- TTg về việc tăng cường bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  doc3p estupendo3 12-08-2016 13 1   Download

 • Chỉ thị số 1405/CT-TTg về việc tiếp tục thực hiện quản lý xe công nông, xe cơ giới ba bánh, xe thô sơ ba, bốn bánh theo quy định tại Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 và Nghị quyết số 05/2008/NQ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf4p lawgtvt1 26-11-2009 117 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG KHỦNG BỐ VÀ BẠO LOẠN LẬT ĐỔ BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Căn cứ Chỉ thị số 25/2007/CT-TTg ngày 15/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống khủng bố trong tình hình mới; Căn cứ văn bản số 02/2008/HD-BCA(A11) ngày 07/03/2008 của Bộ Công an hướng dẫn...

  pdf2p chuon-chuon 13-01-2012 62 2   Download

 • Công văn 5349/VPCP-TTBC của Văn phòng Chính phủ về việc tuyên truyền Chỉ thị 21 trên truyền hình (Chỉ thị số 21/2007/CT-TTg ngày 04/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ vay ưu đãi để học đại học, cao đẳng và dạy nghề)

  doc1p trangson 19-08-2009 29 1   Download

 • Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ; Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012....

  doc3p vantien2268 20-02-2011 173 27   Download

Đồng bộ tài khoản