Chiến lược tăng trưởng xóa đói

Xem 1-20 trên 28 kết quả Chiến lược tăng trưởng xóa đói
 • Xây dựng khung chiến lược về quản lý tưới có sự tham gia của người dân; Xây dựng các chính sách hướng dẫn thực hiện quản lý tưới có sự tham gia của người dân; Xây dựng các mô hình thí điểm, tổng kết rút kinh nghiệm và nhân rộng.

  pdf8p hoangly 24-06-2009 151 61   Download

 • Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo nhằm trình bày về chiến lược phát triển 10 năm xóa đói giảm nghèo, chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo, chương trình đầu tư công cộng.

  pdf146p small_12 13-06-2014 38 8   Download

 • Theo lời của thủ tướng Phan Văn Khải trong “chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo”: “Đói nghèo đang là vấn đề xã hội bức xúc và nóng bỏng của các quốc gia trên thế giới. Vì vậy, đây là vấn đề được các Chính phủ, các nhà lãnh đạo, các tổ chức quốc tế quan tâm để tìm các giải pháp hạn chế và tiến tới xoá bỏ nạn đói nghèo trên phạm vi toàn cầu.

  pdf24p kemoc4 29-05-2011 236 114   Download

 • Tô chưc Liên minh cac thanh phô chung tôi rât lây lam vinh dư vi đa co cơ hôi la nha đông tai trơ cua Hôi nghi Quôc tê đươc tô chưc tai thanh phô Ha Nôi xinh đep vơi chu đê: “Chiên lươc Phat triên Thanh phô: Tư tâm nhin tơi tăng trương va xoa đoi giam ngheo”. Liên minh cac thanh phô xin bay to sư biêt ơn đôi vơi Chinh phu Viêt Nam va đăc biêt la Bô Xây dưng Viêt Nam đa đưng ra đăng cai sư kiên quan trong nay. Nhân đây, chung tôi cung...

  pdf5p thanhtruc 12-06-2009 278 91   Download

 • Chiến lược kế hoạch chươnh trình đầu tư phát triển kinh tế xã hội Việt Nam đến năm 2010 giới thiệu đến bạn đọc 4 nôi dung: một là chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001-2010; hai là phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001-2005; ba là chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo và cuối cùng là chương trình đầu tư công cộng 2001-2005. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf884p nhatro75 07-07-2012 109 46   Download

 • Tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) với tốc độ cao là mục tiêu quan trọng đối với hầu hết các quốc gia. GDP là một trong những chỉ số cơ bản để đánh giá mức độ tăng trưởng kinh tế và thành tựu xóa đói giảm nghèo của các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam.

  pdf117p bidao13 17-07-2012 84 44   Download

 • Trong nhiều năm qua, công cuộc xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế bền vững đã và đang được thực hiện có hiệu quả trên quy mô toàn quốc. Vì vậy diễn đàn có ý nghĩa thời sự thiết thực, tập hợp ý kiến và kinh nghiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước, các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia kinh tế...

  pdf78p lanlan38 02-04-2013 59 24   Download

 • Năm 2002 Bộ NN và PTNT đã đóng góp tích cực cho việc chuẩn bị CPRGS. Báo cáo của Nhóm Công tác CPRGS Bộ NN và PTNT “Khía cạnh nông thôn của CPRGSP - Một tầm nhìn đa ngành” đã đóng góp một số nội dung quan trọng cho tài liệu CPRGS; Bộ NN và PTNT đã bắt đầu nghiên cứu nhằm thực hiện lồng ghép CPRGS vào các kế hoạch công tác hàng năm 2003-2004.

  pdf8p mrdpro 15-10-2011 36 17   Download

 • Tiểu luận: Chiến lược toàn diện về tăng trường và xóa đói giảm nghèo nhằm trình bày về chính sách xóa đói giảm nghèo, tạo môi trường pháp lý để kinh doanh bình đẳng có tính cạnh tranh, thực trạng phát triển dịch vụ Việt Nam giai đoạn 2001-2010 và những thành tựu, tổng quan các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội qua các giai đoạn.

  pdf76p small_12 12-06-2014 53 14   Download

 • Tầm nhìn về sự phát triển của đất nước đã được chính phủ Việt Nam nêu rỏ trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội mười năm ( SEDS-2001-2010) chiến lược này được thông qua tại Đại hội đảng toàn quốc lần thứ IX năm 2001, đề ra đường lối cho sự quá độ sang một nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và thể hiện cam kết mạnh mẻ đối với các mục tiêu tăng trưởng, xóa đói giảm nghèo và tăng trưởng xã hội....

  pdf5p manutd1907 09-04-2013 53 8   Download

 • Tác động qua lại giữa tăng trưởng kinh tế và các vấn đề xã hội với biến đổi khí hậu và đa dạng sinh học ở Việt Nam

  ppt13p yenhoangbank321 25-06-2013 32 4   Download

 • (1) Nguồn nhân lực là mục tiêu, động lực và nhân tố quyết định sự phát triển đô thị. Trong đô thị, con người giữ vai trò là chủ thể của môi trường, người tiêu dùng (thị trường) và lực lượng lao động. Mục đích quan trọng nhất của phát triển đô thị là tạo lập môi trường sống thích hợp cho sự phát triển con người và vì con người.

  pdf9p thanhnga 10-06-2009 389 171   Download

 • Đào tạo tăng cường năng lực chính quyền đô thị. Năng lực = Kiến thức + kỹ năng sáng tạo + thái độ ứng xử trước các tình huống. Thể hiện rõ được các nhân tố quyết định đến sự phát triển của đô thị, tạo lập môi trường sống thích hợp cho sự phát triển của con người

  pdf9p hoangly 24-06-2009 304 101   Download

 • Ngành Bưu chính Viễn thông là ngành thuộc kết cấu hạ tầng của quốc gia, là ngành dịch vụ phục vụ công tác trao đổi thông tin trong nhiều lĩnh vực như: an ninh quốc phòng, quản lý Nhà nước và nhu cầu trao đổi của mọi tổ chức và cá nhân trong xã hội. Trước đây, ngành Bưu chính Viễn thông là ngành độc quyền và Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam VNPT là nhà độc quyền cung cấp dịch vụ Bưu chính Viễn thông trên thị trường.

  pdf95p matbuon_266 18-07-2012 80 29   Download

 • TÓM TẮT Việt Nam được nhân loại biết đến như một điển hình của sự ổn định chính trị, xã hội; như là tấm gương cho các nước đang phát triển về sự tăng trưởng và phát triển bền vững. Trải qua bốn năm kể từ năm thực hiện chiến lược phát triển thập niên đầu thế kỷ 21, đã đến lúc chúng ta cần nghiên cứu, đánh giá lại tình hình, đặc biệt là đối với khu vực nông thôn.

  pdf4p beepbeepnp 21-06-2013 52 26   Download

 • Đại dịch HIV / AIDS ảnh hưuỏng đến ngừoi dân mọi tỉnh , thành phố và sự thực là mọi cộng đồng việt nam. Nếu khôgn được kiểm soát đại dịch sẽ xóa đi những thành quả đnags ghi nhận của Việt Nam trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Việt Nam đã có những hành động để phát triển một ứng phó quốc gia hiệu quả nhằm làm giảm sự lây lan của dịch.

  pdf0p peheo_1 29-07-2012 52 20   Download

 • Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là một vấn đề có ý nghĩa quan trọng được Đảng, Nhà nước, Chính phủ đặc biệt quan tâm.

  pdf60p xuantruong 12-06-2009 1706 547   Download

 • Tháng 5 năm 2002, chính phủ Việt Nam đã hoàn thành Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo ( CPRGS) và bắt đầu quá trình triển khai thực hiện CPRGS ở cấp địa phương ....vùng sẽ được sử dụng như những công cụ xây dựng năng lực cho các quy trình lập kế ... đói giảm nghèo, một chương trình đã đạt được nhiều thành tựu đầy sức thuyết phục ...

  pdf68p ngoclanh 10-06-2009 330 192   Download

 • Để thực hiện mục tiêu đư¬ợc đề ra ngay từ Đại hội đảng lần thứ 6 năm 1986 “Về cơ bản hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nu?c vào năm 2020”, nhiều chủ tr¬ương chính sách đã đư¬ợc xây dựng trong các Chiến lu?c phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2001-2010, Chiến lược toàn diện tăng trưởng xóa đói giảm nghèo (2003), Mục tiêu thiên niên kỷ (2001), Định hư¬ớng chiến l¬ược phát triển bền vững (2004). ...

  pdf70p muathi2013 12-05-2013 47 22   Download

 • Quản trị nhãn hiệu: Lịch sử & tương lai Nền kinh tế toàn cầu đang chứng kiến sự bùng phát của các nhãn hiệu sản phẩm và dịch vụ mới. Quá trình này được củng cố bởi sự tăng trưởng phi mã của Intemet và các phương tiện truyền thông tiên tiến. Trong khi đó, các ngành kinh doanh truyền thống cũng đang chuyển mình hoà lẫn vào nhau, xoá dần các ranh giới lâu nay và tạo ra những đối thủ cạnh tranh hoàn toàn mới.

  pdf4p thanhthao100 04-11-2011 65 19   Download

Đồng bộ tài khoản