Chính sách phát triển nhà

Xem 1-20 trên 2649 kết quả Chính sách phát triển nhà
 • Trong quá trình phát triển kinh tế , nhiều nước trên thế giới đã có được những thành công to lớn nhờ có các chính sách phát triển kinh tế  xã hội đúng đắn mà một trong những yếu tố cơ bản là có được chính sách phát triển công nghiệp phù hợp. Tiêu biểu cho sự thành công này phải kể đến các nước NIC.

  doc66p minhtri 22-07-2009 505 259   Download

 • Mục tiêu của Bài giảng Chính sách phát triển các nguồn lực khoa học và công nghệ nhằm trình bày về các khái niệm cơ bản, nội hàm chính sách phát triển, nguồn nhân lực khoa học và công nghệ, tài chính của khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ, phương pháp luận trong xây dựng chính sách.

  pdf170p yellow_12 31-05-2014 95 26   Download

 • Luận án hệ thống hóa những nội dung lý luận về chính sách phát triển vùng DTTS; phân tích, đánh giá các chính sách phát triển KT-XH vùng DTTS phía Bắc gắn với thực trạng KT-XH và những vấn đề quản lý nhà nước có liên quan; chỉ ra những khó khăn, hạn chế, bất cập hiện nay của chính sách và xác định những vấn đề cần giải quyết; đề xuất giải pháp nhằm đổi mới, hoàn thiện chính sách phát triển vùng DTTS phía Bắc Việt Nam.

  pdf222p change05 14-06-2016 14 9   Download

 • Mời các bạn sinh viên và các giảng viên tham khảo bài giảng Chính sách phát triển bài 18: Vai trò của Nhà nước đối với phát triển nông nghiệp trình bày về việc tại sao Nhà nước phải can thiệp, vai trò của Nhà nước là gì, vai trò của thị trường là gì, mục tiêu phát triển nông thôn, các tác động của can thiệp từ chính phủ.

  pdf11p phuongpham357 26-07-2014 19 6   Download

 • Nhà nước và các công cụ quản lý của NN; các công cụ quản lý của NN đối với nền kinh tế;... là những nội dung chính mà "Bài giảng Giới thiệu môn học - Chính sách phát triển nông lâm nghiệp: Chương 1" hướng đến trình bày. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf18p hera_02 09-04-2016 14 5   Download

 • Tham khảo nội dung bài viết "Thái độ và nhận thức của đồng bào Chăm đối với chính sách phát triển kinh tế của nhà nước" dưới đây để nắm bắt được những kiến thức về đất đai và thái độ của người Chăm về đất đai, tín dụng và vay mượn, đa dạng hóa nông nghiệp,...

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 13 2   Download

 • Bài giảng "Chính sách phát triển - Ghi chú Bài giảng 16: Vai trò của Nhà nước đối với phát triển nông nghiệp" trình bày những vai trò của Nhà nước đối với phát triển nông nghiệp và quá trình chuyển đổi nông thôn. Mời các bạn tham khảo.

  pdf6p nghe123 06-05-2016 13 2   Download

 • Bài giảng "Chính sách phát triển - Ghi chú Bài giảng 5: Thị trường và nhà nước" trình bày những vai trò phù hợp của nhà nước và thị trường và các chính sách xã hội. Bài giảng thuộc Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright.

  pdf4p nghe123 06-05-2016 14 1   Download

 • Chính sách phát triển là một chuỗi các quyết định hoạt động của nhà nước nhằm giải quyết một vấn đề chung đang đặt ra trong đời sống kinh tế - xã hội theo mục tiêu xác định.

  ppt606p anna333 14-04-2017 3 0   Download

 • Nhà ở là nhu cầu thiết yếu của mọi người dân trong xã hội, là vấn đề quốc kế dân sinh .Việc giải quyết chỗ ở được nhân dân coi như là điều kiện tiên quyết cho việc thành công trong đường đời, sự nghiệp của mỗi cá nhân và là một việc lớn trong đời của một con người.Vì thế các nước trên thế giới đều có chính sách phát triển nhà ở .Đối với nước ta Đảng và Nhà nước cũng rất quan tâm đến nhà ở cho người dân .

  pdf29p tieutaydoc 03-08-2010 262 133   Download

 • Quyết định ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị. Nguồn: www.vietlaw.gov.vn

  doc7p meomeo 08-05-2009 1030 82   Download

 • Quyết định ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê. Nguồn: www.vietlaw.gov.vn

  doc5p meomeo 08-05-2009 369 40   Download

 • Quyết định 96/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê, Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê, và Quyết ...

  pdf0p 1huutri 06-08-2009 128 22   Download

 • Quyết định 96/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê, Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê, và Quyết ...

  pdf2p tuyettrang 07-08-2009 327 19   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn tiến sỹ: hoàn thiện chính sách phát triển giáo dục đại học ở việt nam', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf247p therain_nl 12-07-2012 314 174   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn tiến sỹ kinh tế: hoàn thiện chính sách quản lý nhà nước đối với thị trường thuốc chữa bệnh tại việt nam', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf236p therain_nl 12-07-2012 144 73   Download

 • Bài giảng Từ chiến lược phát triển giáo dục đến chính sách phát triển nguồn nhân lực trình bày về chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011 - 2020, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bảo đảm thực hiện thắng lợi chiến lược.

  pdf79p cheap_12 08-07-2014 150 51   Download

 • Phát triển kinh tế đất nước là một chiến lược lâu dài của mỗi quốc gia trong đó có Việt Nam, trải qua hơn 25 năm tiến hành công cuộc đổi mới nền kinh tế nước ta đã có những bước phát triển nhanh chóng: Bộ mặt nền kinh tế Việt Nam được thay đổi; nước ta từ một nền kinh tế quan liêu bao cấp trở thành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; từ một nước kém phát triển với mức GDP bình quân đầu người dưới 100 USD/năm ( những năm 80 c...

  doc10p nguyen_huy_phuong 20-03-2013 122 30   Download

 • Lời mở đầu Campuchia là một trong những quốc gia trực thuộc Đông Nam Á có nền kinh tế đang trên đà phát triển. Trong gần 1 thập kỉ tăng trưởng, Campuchia đã đạt được một sự tiến bộ vượt trội.

  doc29p bonmat_2000 04-04-2013 84 19   Download

 • NHÀ Ở LÀ NHU CẦU THIẾT YẾU CỦA MỌI NGƯỜI DÂN TRONG XÃ HỘI, LÀ VẤN ĐỀ QUỐC KẾ DÂN SINH .VIỆC GIẢI QUYẾT CHỖ Ở ĐƯỢC NHÂN DÂN COI NHƯ LÀ ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT CHO VIỆC THÀNH CÔNG TRONG ĐƯỜNG ĐỜI, SỰ NGHIỆP CỦA MỖI CÁ NHÂN VÀ LÀ MỘT VIỆC LỚN TRONG ĐỜI CỦA MỘT CON NGƯỜI.VÌ THẾ CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI ĐỀU CÓ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở .ĐỐI VỚI NƯỚC TA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC CŨNG RẤT QUAN TÂM ĐẾN NHÀ Ở CHO NGƯỜI DÂN .ĐIỀU 62 HIẾN PHÁP NĂM 1992 CÓ...

  pdf28p carnation89 15-02-2012 45 13   Download

Đồng bộ tài khoản