Chọn đáp án đúng

Xem 1-20 trên 512 kết quả Chọn đáp án đúng
 • Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn "Luyện chọn nhanh đáp án bài tập trắc nghiệm Toán 12", phần 2 giới thiệu tới người đọc những cách giải ngắn gọn, linh hoạt các bài tập ở phần 1, hướng dẫn cách chọn đáp án đúng với những câu trắc nghiệm thích hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf163p tramnamcodon_05 09-04-2016 691 457   Download

 • Đáp án Đề thi Chọn học sinh giỏi lần thứ 8 môn Tiếng Anh lớp 10 giới thiệu tới các bạn về đáp án đúng đối với các câu hỏi được đưa ra trong đề thi Chọn học sinh giỏi lần thứ 8 môn Tiếng Anh lớp 10 của Hội các trường chuyên vùng duyên hải và đồng bằng Bắc bộ. Mời các bạn tham khảo.

   

  doc5p kbtrang 02-05-2015 107 28   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG TRUNG QUỐC Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 196 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) hoàn thành các câu sau. Câu 1: 今天爸爸妈妈都不在家,我______。 A. 想吃什么就吃什么自己 B. 自己想吃什么就吃什么 C. 什么想吃自己就什么吃 D. 吃什么就自己想吃什么 Câu 2: 他的这些话都是发______内心的,绝对可信。 A. 在 B. 从 C.

  pdf5p xedap7mau 05-06-2013 63 15   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG TRUNG QUỐC Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 368 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) trong các câu sau. Câu 1: Phiên âm đúng của từ 抓紧 là: ______uājǐn. A. ch B. sh C. z Câu 2: Phiên âm đúng của từ 狂热 là: ______. A. kuángrē B. kuángrè C. kuāngrē Câu 3: Phiên âm đúng của từ 详细 là: x ______xì. A. ióng B. ián...

  pdf5p xedap7mau 05-06-2013 61 13   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG NHẬT Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 147 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho cách viết bằng chữ Hán của phần được gạch chân trong các câu dưới đây. Câu 1: A. Câu 2: A. Câu 3: A. Câu 4: A. Câu 5: A. しゅうごう場所は ゆうびんきょくの 前です。 集合 B. 集分 C. 分集 去年の 夏は たいふうが 多かったです。 台風 B.

  pdf6p xedap7mau 05-06-2013 51 11   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG NHẬT Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 428 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho cách đọc của phần được gạch chân trong các câu dưới đây. Câu 1: 大学生の ボランティアかつどうに ついて 発表して いただけませんか。 A. はっぴょう B. はつぴょう C. はっびょう D.

  pdf6p xedap7mau 05-06-2013 32 9   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG TRUNG QUỐC Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 482 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) giải thích từ / cụm từ gạch chân trong các câu sau. Câu 1: 你必须珍惜现在所拥有的一切,要不然到失去的时候你会后悔的。 A. 否则 B. 况且 C. 要是 D. 然而 Câu 2: 这个工厂成立于1980 年。 A. 给 B. 对 C. 从 D. 在 D. 一种食品 D. 不严重 D.

  pdf6p xedap7mau 05-06-2013 50 8   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG TRUNG QUỐC Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 735 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) trong các câu sau. Câu 1: Phiên âm đúng của từ 详细 là: x ______xì. A. iáng B. íng C. ián Câu 2: Phiên âm đúng của từ 狂热 là: ______. A. kuángrē B. kuāngrè C. kuāngrē Câu 3: Phiên âm đúng của từ 抓紧 là: ______uājǐn. A. zh B. sh...

  pdf5p xedap7mau 05-06-2013 57 8   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG TRUNG QUỐC Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 274 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) xác định từ loại của từ gạch chân trong các câu sau. Câu 1: 许多人不知道电脑有这么大的好处。 A. 代词 B. 动词 C. 形容词 D. 名词 Câu 2: 他叫来几样菜,独自坐在桌前等着朋友们。 A. 量词 B. 数词 C. 助词 D.

  pdf5p xedap7mau 05-06-2013 54 7   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG NHẬT Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 291 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống để hoàn thành các câu trong các hội thoại dưới đây. Câu 1: 先生:「明日は 午後から ひまですが。」 ミン:「それでは、明日の 午後 ______ので、よろしく おねがいします。」 A. めしあがりました B.

  pdf6p xedap7mau 05-06-2013 35 6   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG PHÁP - Hệ 3 năm Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 315 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau. Câu 1: – Tu as des nouvelles de ______ amis français ? – Oui, je leur téléphone tous les quinze jours. A. leur B. tes C. vos D. ta Câu 2: Je travaille avec Jacques ______ trois ans. A. dans B. depuis C. sur...

  pdf6p xedap7mau 05-06-2013 33 6   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG NHẬT Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 613 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong các câu hoặc các tình huống dưới đây. Câu 1: テレビを 見______ ごはんを 食べないで ください。 A. ても B. ながら C. まえに D. あとで Câu 2: 明日 ここ______ テニスの しあいが あります。 A. に B. が C. を D.

  pdf6p xedap7mau 05-06-2013 41 5   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG NHẬT Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 841 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) phù hợp với ý nghĩa của câu được gạch chân dưới đây. Câu 1: A. B. C. D. Câu 2: A. B. C. D. Câu 3: A. B. C. D. Câu 4: A. B. C. D. Câu 5: A. B. C. D.

  pdf6p xedap7mau 05-06-2013 52 5   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG NHẬT Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 936 Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống, từ câu 1 đến câu 2.

  pdf6p xedap7mau 05-06-2013 40 5   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Luyện chọn nhanh đáp án bài tập trắc nghiệm Hóa học 12" giới thiệu cách tìm đáp án đúng, nhanh và chính xác nhất các bài tập trắc nghiệm hóa học về các nội dung: Este, lipit, cacbohiđrat, amin, amino axit, protein, polime và vật liệu polime, đại cương về kim loại,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf66p tramnamcodon_03 02-04-2016 21 5   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG PHÁP - Chương trình Chuẩn và Nâng cao Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 169 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau. Câu 1: Elle s’entraîne régulièrement ______ participer au prochain championnat. A. afin de B. de peur de C. à condition de D. de crainte de Câu 2: Je n’arrive pas à dormir pour avoir bu _____ de café. A. bien B....

  pdf6p xedap7mau 05-06-2013 26 4   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG PHÁP - Chương trình Chuẩn và Nâng cao Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 415 Đọc bài khóa và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu từ 1 đến 8. Contre les cancers de l’enfant, la chasse au trésor Chaque année, en France, près de 1800 enfants sont touchés par un cancer. Soit 1 sur 450. En 40 ans les progrès de la recherche...

  pdf6p xedap7mau 05-06-2013 20 4   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG ĐỨC Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 319 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu sau. Câu 1: Deutschland ______ Europa. A. besteht aus B. kommt aus C. geht zu D. gehört zu Câu 2: Als Fußballprofi ______ man jeden Tag hart trainieren. A. muss B. kann C. darf D. will Câu 3: Samuel hat meine E-Mail noch nicht ______. A. reagiert B. gesprochen...

  pdf6p xedap7mau 05-06-2013 23 3   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG PHÁP - Hệ 3 năm Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 527 Đọc bài khóa và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu từ 1 đến 8.

  pdf6p xedap7mau 05-06-2013 15 3   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG PHÁP - Chương trình Chuẩn và Nâng cao Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 536 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau. Câu 1: Ce livre est très important pour votre travail, _______. A. je vous le recommande B. je vous déconseille de le lire C. vous n’avez pas besoin de le lire D. je ne l’ai pas encore lu Câu 2: Il...

  pdf6p xedap7mau 05-06-2013 23 3   Download

Đồng bộ tài khoản