Chu chuyển vốn quốc tế

Xem 1-20 trên 108 kết quả Chu chuyển vốn quốc tế
 • Nội dung chương 8: Chu chuyển vốn Quốc tế thuộc bài giảng Tài chính Quốc tế trình bày về cán cân thanh toán, tài khoản vãng lai, các yếu tố tác động đến tài khoản vốn, tỷ giá hối đoái, các tổ chức giám sát chu chuyển vốn Quốc tế. Tài liệu này giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy.

  ppt73p phuongpham357 25-07-2014 102 38   Download

 • Nội dung chính trong chương 1 Chu chuyển vốn quốc tế nằm trong bài giảng tài chính quốc tế nhằm trình bày về cán cân thanh toán, cán cân vãng lai, xu hướng cán cân mậu dịch của Việt Nam, dự trữ ngoại hối của Việt Nam và các yếu tố ảnh hưởng đến cán cân thanh toán vãng lai.

  ppt86p orange_12 05-06-2014 52 15   Download

 • Nội dung trình bày trong chương 21 Cấu trúc quốc tế và chi phí sử dụng vốn nằm trong bài giảng tài chính quốc tế nhằm trình bày về các đặc điểm trong cấu trúc vốn của một MNC, các đặc điểm của một MNC ảnh hưởng đến chi phí sử dụng vốn, các đặc điểm của một quốc gia ảnh hưởng đến chi phí sử dụng vốn va so sánh chi phí sử dụng vốn dùng mô hình định giá tài sản vốn.

  ppt27p orange_12 05-06-2014 77 21   Download

 • Chương 4 Chu chuyển vốn quốc tế và mối liên hệ giữa lạm phát lãi suất tỷ giá hối đoái trình bày cán cân thanh toán là việc ghi nhận các giao dịch được thực hiện qua bút tóan kép : mỗi giao dịch được ghi vào sổ hai lần : một khoản có một khoản nợ.

  pdf258p one_12 24-01-2014 167 20   Download

 • Trong bài 2 Chu chuyển vốn quốc tế thuộc Tài chính quốc tế nhằm trình bày về cán cân thanh toán quốc tế đo lường dòng chu chuyển vốn quốc tế như thế nào? cấu trúc của cán cân thanh toán quốc tế, tài khoản vãng lai, tài khoản tài chính.

  ppt24p green_12 13-05-2014 61 19   Download

 • Nhằm giúp sinh viên có thêm tư liệu học tập và giảng viên có thêm kinh nghiệm trong việc thiết kế bài giảng. Dưới đây là bài giảng Tài chính Quốc tế chương 2: Chu chuyển vốn Quốc tế và mối liên hệ giữa lạm phát lãi suất tỷ giá hối đoái trình bày về cách chu chuyển vốn Quốc tế, cán cân thanh toán, lý thuyết ngang sức giá mua, hiệu ứng fisher Quốc tế. Mời các bạn tham khảo.

  pdf43p lamtran89 14-07-2014 71 11   Download

 • Bài giảng môn học Tài chính quốc tế cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về quản trị tài chính đa quốc gia, chu chuyển vốn quốc tế và mối liên hệ giữa lạm phát – lãi suất – tỷ giá hối đoái, quản trị tiền mặt quốc tế, đầu tư trực tiếp ra nước ngoài và cấu trúc vốn của công ty đa quốc gia,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf629p doinhugiobay_01 09-11-2015 36 9   Download

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Bài 2 do Lê Thị Hồng Minh thực hiện nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về chu chuyển vốn quốc tế bao gồm cán cân thanh toán; tài khoản vãng lai; các yếu tố ảnh hưởng đến cán cân tài khoản vãng lai và một số nội dung khác. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về điều này.

   

  pdf26p thuytrang_6 20-07-2015 18 3   Download

 • Bài giảng Tài chính quốc tế Bài 2 "Chu chuyển vốn quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Cán cân thanh toán quốc tế đo lường dòng chu chuyển vốn quốc tế như thế nào, cấu trúc của cán cân thanh toán quốc tế, tài khoản vãng lai, tài khoản vốn/tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf38p sangbanmai_0906 15-01-2018 5 2   Download

 • Chuyên đề Tự do hóa tài chính trình bày về tài chính tiền tệ, tự do hóa tài chính, chu chuyển vốn quốc tế, đồng tiền chuyển đổi tự do.

  pdf113p six_12 14-03-2014 107 54   Download

 • • Việc ghi nhận các giao dịch được thực hiện qua bút toán kép : mỗi giao dịch được ghi vào sổ hai lần trên tư cách là một khoản có và một khoản nợ. • Như vậy, trên tổng thể tổng các khoản có và tổng các khoản nợ sẽ bằng nhau đối với một cán cân thanh toán của một quốc gia; tuy nhiên đối với một phần nào của báo cáo cán cân thanh toán, có thể có vị thế thâm hụt hay thặng dư. ...

  pdf63p mientrung102 30-01-2013 71 19   Download

 • Bài giảng Tài chính quốc tế của Nguyễn Thị Thúy Việt gồm 5 chương, bao gồm: Tổng quan về quản trị tài chính đa quốc gia, chu chuyển vốn quốc tế & mối liên hệ giữa lạm phát – lãi suất – tỷ giá hối đoái, quản lý nợ và tài sản ngắn hạn, quản trị tiền mặt quốc tế, đầu tư trực tiếp ra nước ngoài và cấu trúc vốn của công ty đa quốc gia. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

  ppt629p thuyngan1005 02-08-2012 327 146   Download

 • Chương 6 đề cập đến vấn đề di chuyển quốc tế các nguồn lực. Chương này trình bày một số nội dung chủ yếu sau: Di chuyển vốn quốc tế, di chuyển lao động quốc tế (International Labor Force Migration). Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf24p tangtuy02 11-03-2016 72 17   Download

 • Trong điều kiện: -Chu chuyển vốn quốc tế là tự do -Các quốc gia điều có rủi ro như nhau -không có chi phí giao dịch và thuế “nếu việc đầu tư (hay đi vay) trên thị trường tiền tệ quốc tế có bảo hiểm rủi ro ngoại hối, thì mức lãi suất đầu tư (hay đi vay) là như nhau cho dù đồng tiền đầu tư (hay đi vay) là đồng tiền nào”

  ppt24p cr7cr9 28-04-2011 209 88   Download

 • Bài giảng Tài chính quốc tế - Tác động của chính phủ đối với tỷ giá hối đoái nhằm trình bày các hệ thống tỷ giá hối đoái theo cách phân loại mới của IMF và theo cách phân loại truyền thống, nghiên cứu định lượng về can thiệp của chính phủ đối với tỷ giá.

  pdf31p big_12 06-06-2014 119 24   Download

 • Bài giảng Tài chính quốc tế - Bộ ba bất khả thi nhằm xem xét bộ ba bất khả thi kinh điển của Robert Mindell và Maerus Fleming vào thập niên 1960, nghiên cứu những phiên bản mới của lý thuyết này để xem xét việc lựa chọn chính sách kinh tế của chính phủ các quốc gia.

  pdf19p fast_12 24-06-2014 46 17   Download

 • Nội dung của Chương 2 Thị trường tài chính quốc tế nằm trong bài giảng tài chính quốc tế nhằm trình bày về các nội dung: thị trường ngoại hối, các giao dịch ngoại hối trong đó có giao dịch kỳ hạn và giao dịch không kỳ hạn, tính chất của các ngân hàng có cung cấp dịch vụ ngoại hối.

  ppt19p orange_12 05-06-2014 62 11   Download

 • Thuyết trình: Xu hướng điều hành bộ ba bất khả thi ở Trung Quốc: chu chuyển vốn và chính sách tiền tệ nhằm trình bày về các đặc điểm của cán cân thanh toán, dòng vốn trên tài khoản vãng lai và dòng FDI, dòng vốn đầu tư danh mục(FPI) , đánh giá tác động của dự trữ tích lũy gia tăng lên chính sách tiền tệ.

  ppt54p big_12 06-06-2014 33 7   Download

 • Nền kinh tế mở và đóng Một nền kinh tế đóng là một nền kinh tế không có giao dịch với các nền kinh tế khác trên thế giới. Không có xuất nhập khẩu, không có chu chuyển vốn quốc tế. Một nền kinh tế mở là nền kinh tế có giao dịch tự do với các nền kinh tế khác trên thế giới.

  pdf9p lananh27108 18-09-2011 258 47   Download

 • Cán cân thanh toán là một đo lƣờng tất cả các giao dịch giữa các cƣ dân trong nƣớc và cƣ dân nƣớc ngoài qua một thời kỳ quy định. Việc dùng từ “tất cả các giao dịch” có thể gây hiểu lầm, bởi vì một vài giao dịch có thể đƣợc ƣớc tính. Việc ghi nhận các giao dịch có thể đƣợc thực hiện qua bút toán kép. Tức là, mỗi giao dịch đƣợc ghi vào sổ hai lần trên tƣ cách là một khoản có và một khoản nợ....

  pdf43p ctrl_12 06-07-2013 27 4   Download

Đồng bộ tài khoản