Chủ nghĩa xã hội không tưởng

Xem 1-20 trên 334 kết quả Chủ nghĩa xã hội không tưởng
 • Chủ nghĩa xã hội không tường là những tư tưởng, những học thuyết biểu hiện dưới dạng chưa đầy đủ, chưa chín muồi những nguyện vọng của quần chúng nhân dân muốn xóa bỏ áp bức, bóc lột và mọi bất công của xã hội, mong muốn xây dựng một xã hội công bàng, bình đẳng bác ái, mọi người sống tự do,hạnh phúc...

  pdf0p emilynguyen 08-07-2009 3734 979   Download

 • Chủ nghĩa xã hội không tưởng là những tư tưởng, những học thuyết biểu hiện dưới dạng chưa đầy đủ, chưa chín muồi những nguyện vọng của quần chúng nhân dân muốn xóa bỏ áp lực

  pdf0p ntgioi120403 06-11-2009 1072 365   Download

 • Để phục vụ việc giảng dạy và học tập các bộ môn Lý luận chính trị Mác Lê nin trong hệ thống trường Đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội tái bản, có sửa chữa và bổ sung cuốn Hướng dẫn ôn thi môn Chủ nghĩa xã hội khoa học.

  pdf65p xuankhuong 16-09-2009 689 323   Download

 • Để phục vụ việc giảng dạy và học tập các bộ môn lý luận chính trị Mác Leenin trong hệ thống trường Đại hoc, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội tái bản ,có sữa chữa và bổ sung cuốn hướng dẫn ôn thi chủ nghĩa xã hội khoa học

  pdf0p ntgioi120403 04-11-2009 552 200   Download

 • Kế thừa những nhân tố tích cực của các trào lưu tư tưởng xã hội chủ nghĩa không tưởng trong lịch sử và những tinh hoa của nhân loại; khảo sát và phân tích thực tiễn của chủ nghĩa tư bản, Các Mác và Phriđrích Ăngghen đã sáng lập ra một lý thuyết khoa học về chủ nghĩa xã hội, đó là chủ nghĩa xã hội khoa học.

  pdf179p ntgioi120404 09-11-2009 965 473   Download

 • Với sự ra đời của chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa xã hội đã từ những lý thuyết không tưởng trở thành một lý luận khoa học. Qúa trình thâm nhập lý luận khoa học đó vào đời sống thực tiễn đấu tranh.Xã hội là một tập thể hay một nhóm những người được phân biệt với các nhóm người khác bằng các lợi ích, mối quan hệ đặc trưng, chia sẻ cùng một thể chế và có cùng văn hóa.

  ppt67p banmaimuaha 23-04-2011 873 259   Download

 • . Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội vào công cuộc đổi mới. Hồ Chí Minh cho rằng:"Không có chế độ nào tôn trọng con người, chú ý xem xét những lợi ích cá nhân đúng đắn và đảm bảo cho nó được thoả mãn bằng chế độ XHCN.

  ppt30p bantotcuatoi_0506 12-04-2011 820 200   Download

 • Sau khi hoàn thành về cơ bản những nhiệm vụ của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, nước ta chuyển sang thực hiện nhiệm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, không qua chế độ tư bản chủ nghĩa. Do hoàn cảnh kinh tế chính trị và xã hội của nước ta khác với các nước xã hội chủ nghĩa khác.

  ppt23p dangthikimthanh152 06-06-2011 429 141   Download

 • Để phục vụ việc giảng dạy và học tập các bộ môn lý luận chính trị Mác Leenin trong hệ thống trường Đại hoc, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.Cách mạng xã hội chủ nghĩa mưu lợi cho đại đa số nhân dân lao động, lôi cuốn đa số nhân dân tham gia và đi cùng nhân dân cho đến khi giải phóng lao động và giải phóng nhân loại một cách triệt để.

  pdf65p maithuyhanh 21-09-2009 321 125   Download

 • Mac đã cống hiến cả cuộc đời của mình vào một xã hội tốt đẹp, một xã hội ..công bằng văn minh đó chính là CNXH. Ông đã để lại cho nhân loại rất ..nhiều tác phẩm. Hai phát kiến vĩ đại nhất của Mác là học thuyết giá trị ..thặng dư và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Hai phát kiến này đã làm thay đổi ..nhận thức của toàn nhân loại. Với hai phát kiến này, Mac đã biến chủ nghĩa ..

  pdf36p truongan 19-11-2009 160 91   Download

 • Tóm tắt.

  doc17p thanhhoandesign 20-05-2011 139 54   Download

 • Một số kiểu quan.niệm thường gặp.trong tư tưởng.HCM về Chủ.nghĩa xã hội..- Quan niệm về.CNXH một cách.tổng quát: Xem.xét Chủ nghĩa xã.hội, CNCS như.một chế độ xã.hội hoàn chỉnh.bao gồm nhiều.mặt khác nhau.của đời sống, là.con đường giải.phóng nhân loại.cần lao, áp bức.HCM “chỉ có.CNCS mới cứu.nhân loại, đem.lại cho mọi.người không.phân biệt chủng.tộc, và nguồn.

  doc7p closeup244 18-12-2010 801 50   Download

 • Giai đoạn đầu của chủ nghĩa cộng sản, có chế độ sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất được xác lập, quan hệ xã hội giwuax giai cấp nông dân, tri thức là đoàn kết liên minh, hợp tác nhằm xây dựng xã hội mới tốt đẹp, không còn chế độ người bóc lột người, nhân dân được ấm no, hạnh phúc

  doc8p minhtam1808 18-03-2011 165 48   Download

 • Chủ nghĩa xã hội khoa học là trong ba bộ phận cấu thành nen chủ nghĩa Mác Lênin: CNXHKH được C.Mác và Ăng-ghen sáng lập dựa trên hai phát triển vĩ đại là chủ nghĩa duy vật lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư. Nhờ hai phát kiến ấy các ông đã đi đến kết luận một cách lôgic rằng: CNXH trước sau sẽ thay bằng CNTB.

  pdf32p dellvietnam 23-08-2012 140 35   Download

 • Tiền đề lý luận trực tiếp cho sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học là chủ nghĩa xã hội không tưởng - phê phán đầu thế kỷ XIX..Những vấn đề được triết học đặt ra và tìm lời giải đáp trước hết là những vấn đề về thế giới quan..Phép biện chứng thừa nhận trong những trường hợp cần thiết, bên cạnh cái “hoặc là ... hoặc là...”, còn có cả cái “vừa là ...

  doc5p lllien 20-09-2012 133 33   Download

 • Chủ nghĩa xã hội không tưởng trước Mác đã không nhận thức được vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân..Vấn đề cơ bản của triết học là vấn đề vật chất và ý thức..Phát triển là sự vận động đi lên theo đường thẳng ..Kiến trúc thượng tầng là khái niệm dùng để chỉ tầng lớp lãnh đạo cao nhất của xã hội..

  doc6p lllien 20-09-2012 88 27   Download

 • Trong bài viết này, tác giả đã đưa ra năm tiêu chí để xác định bản chất của chủ nghĩa xã hội. Đó là: giải phóng lực lượng sản xuất, phát triển lực lượng sản xuất, thủ tiêu chế độ bóc lột, xoá bỏ sự phân hoá giàu – nghèo để cuối cùng, đạt đến đích cùng nhau giàu có.

  pdf8p bengoan258 11-12-2011 61 20   Download

 • Chủ nghĩa xã hội không tưởng trước Mác đã thể hiện đậm nét tinh thần nhân đạo, phê phán mạnh mẽ chế độ áp bức, bóc lột, bất công đương thời..Ph.Ăngghen cho rằng: Vấn đề mối quan hệ giữa vật chất và ý thức là vấn đề cơ bản chỉ của triết học hiện đại..Phạm trù triết học khác với phạm trù khoa học chuyên ngành..

  doc4p lllien 20-09-2012 43 12   Download

 • .Sau tất cả những điều đã nói trên đây, bạn đọc sẽ không lấy làm ngạc nhiên khi được biết rằng sự trình bày về những nét cơ bản của chủ nghĩa xã hội trong chương trên hoàn toàn không làm vừa lòng ông Đuy-rinh.

  pdf19p meoconlaoca 25-06-2011 25 6   Download

 • Những thành tựu của 20 năm đổi mới đã khẳng định tính.đúng đắn về sự lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa ở.Việt Nam, khẳng định bản lĩnh và trí tuệ của Đảng ta..Không chỉ nhân dân ta cảm nhận được điều đó, mà cả các.quốc gia và các tổ chức quốc tế cũng thừa nhận. Trong đó,.không chỉ có các bạn bè truyền thống mà cả những người.bạn mới của Việt Nam.

  doc6p truongnamgv5a 04-01-2011 146 60   Download

Đồng bộ tài khoản