» 

Chuc Nang Cua Chu Tich Nuoc

 • Đề tài: VỊ TRÍ, THẨM QUYỀN, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG BỘ MÁY NHÀ NƯỚC THEO HIẾN PHÁP NĂM 1992

  Mỗi cơ quan nhà nước là một bộ phận hợp thành của bộ máy nhâ nước, trong đó mỗi cơ quan nhà nước có một vị trí pháp lí, có một phạm vi thẩm quyền được Hiến pháp và pháp luật quy định , có quy chế tổ chức và hoạt động riêng . Theo Hiến pháp 1992 , cơ quan nhà nước ta bao gồm : · Chính phủ. · Quốc hội. · Chủ tịch nước. · Ủy ban nhân dân và hội đồng nhân dân. · Viện...

  doc 16p bachgha1 07-12-2012 211 81

 • Đề tài: Cơ cấu tổ chức của Quốc Hội

  Theo hiến pháp năm 1959, trong tổ chức của Quốc hội có Uỷ ban Thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của Quốc hội. Nhưng theo quy định của Hiến pháp 1980 thì Uỷ ban Thường vụ Quốc hội được thay thế bằng Hồi Động Nhà nước vừa là cơ quan cao nhất hoạt động thường xuyên của Quốc hội, vừa là Chủ tịch tập thể của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Việc...

  doc 23p dinhthao00 14-06-2011 143 48

 • TIỂU LUẬN: Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nhà nước thế nào là dân chủ

  Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Dân chủ là chìa khoá vạn năng để giải quyết mọi công việc khó khăn của cách mạng. Trong Đảng không có dân chủ thì đời sống của Đảng sẽ trở nên “âm u”. Trước khi đi xa trong di chúc Người căn dặn: “trong Đảng phải thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố...

  pdf 8p inside33 08-12-2012 64 17

 • Quyết định số 2072/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

  pdf 1p bupbebagsu 16-01-2013 17 2

 • Báo cáo "Quyền khiếu kiện của cán bộ, công chức "

  Quyền khiếu kiện của cán bộ, công chức Ngoài hai hệ thống toà án tư pháp và hành chính còn thành lập thêm toà án Hiến pháp có chức năng bảo vệ Hiến pháp, có thẩm quyền tuyên bố các luật của Quốc hội, các pháp lệnh của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ là vi hiến và làm vô hiệu...

  pdf 6p congchuabrave 26-04-2013 6 1

 • Đề tài: " VAI TRÒ CỦA XÃ HỘI DÂN SỰ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY "

  Xã hội dân sự là một vấn đề mới, thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu lý luận. Trong bài viết này, tác giả đã phân tích vai trò quan trọng của xã hội dân sự. Chức năng của xã hội dân sự, như tác giả khẳng định, bao gồm: thứ nhất, là cầu nối các cá nhân với nhà nước; thứ hai, tham gia hoạch định và phối hợp với nhà nước thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà...

  pdf 10p bengoan369 08-12-2011 263 82

 • Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

  Trình tự thực hiện: - Nộp hồ sơ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình tại Đơn vị có chức năng quản lý kế hoạch ngân sách trực thuộc UBND cấp huyện. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Đơn vị có chức năng quản lý kế hoạch ngân sách tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định trình Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt theo đúng thời hạn quy định - Nộp lệ thẩm định...

  doc 2p phihung 21-08-2009 290 70

 • TẠP CHÍ TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC SỐ THÁNG 2 NĂM 2009

  Báo Nhân Dân số 5409 ra ngày 3/2/1969, đúng vào dịp kỷ niệm 39 năm thành lập Đảng đã đăng bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh với bút danh: T.L, nhan đề “Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. 40 năm đã qua kể từ ngày tác phẩm ra đời, cũng là gần 40 năm Bác Hồ đi xa, sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã tiến những bước quan...

  doc 63p caolaw 13-10-2009 201 70

 • Tiểu luận “Bí thư Đảng ủy đồng thời là chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã-vấn đề đặt ra từ thực tiễn”

  Công cuộc đổi mới đã và đang làm cho đất nước ta đạt được những bước tăng trưởng mạnh, hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân đang ngày càng hoàn thiện, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Những thành tựu đó đã chứng minh vai trò to lớn của ĐCSVN trong lãnh đạo nhà nước...

  doc 23p nguyenanhhuan 23-06-2010 183 55

 • TÀI LIỆU ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2008

  Căn cứ Luật Thống kê công bố theo Lệnh số 13/2003/L/CTN ngày 26 tháng 6 năm 2003 của Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 93/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê;

  doc 46p tim_hqt 19-04-2011 73 21

 • BÀI 2: BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Bộ máy nhà nước là hệ thống các cơ quan từ trung ương đến địa phương bao gồm nhiều loại cơ quan như cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp và cơ quan tư pháp. Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được cấu thành từ năm cơ quan, bao gồm: cơ quan quyền lực nhà nước, cơ quan Chủ tịch nước, cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan xét xử và cơ quan kiểm sát. Dưới đây chúng ta...

  pdf 11p tong111287 15-06-2013 105 17

 • Phân tích báo cáo tài chính

  Phân tích báo cáo tài chính là mối quan tâm của các đối tượng như chủ doanh nghiệp, chủ ngânhàng, các nhà đầu tư, các nhà cung cấp và các cơ quan quản lý chức năng của nhà nước. Việc phân tích báo cáo tài chính có ảnh hưởng đến quyết định chiến lược phù hợp và đúng đắn cho công ty

  pdf 127p tab_12 29-07-2013 35 11

 • Phân tích Báo cáo Tài chính

  Phân tích báo cáo tài chính là mối quan tâm của các đối tượng như chủ doanh nghiệp, chủ ngânhàng, các nhà đầu tư, các nhà cung cấp và các cơ quan quản lý chức năng của nhà nước. Việc phân tích báo cáo tài chính có ảnh hưởng đến quyết định chiến lược phù hợp và đúng đắn cho công ty

  pdf 13p tab_12 29-07-2013 21 6

 • Báo cáo "Cần có quy định về quyền khởi tố vụ án hình sự của Viện kiểm sát hay không? "

  Cần có quy định về quyền khởi tố vụ án hình sự của Viện kiểm sát hay không? Để tăng cường vai trò của người đứng đầu nhà nước, Chủ tịch nước phải do nhân dân bầu cử trực tiếp. Ứng cử viên chức vụ Chủ tịch nước là công dân Việt Nam, thường trú ở Việt Nam không ít hơn 10 năm trước ngày ứng cử, có tuổi đời không dưới 35, là người có sức khoẻ, có uy tín, trí tuệ...

  pdf 6p congchuabrave 26-04-2013 16 5

 • Ngân hàng Nhà nước và của khách hàng

  . Ngân hàng Thương mại 2.1. Hệ thống tổ chức Ngân hàng Thương mại 2.1.1. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Thương mại Các ngân hàng thương mại được thành lập theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

  pdf 6p marc222 10-08-2011 9 2

 • Đề án về “Những bất cập trong thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong quá trình gia nhập WTO”

  Trong xu thế toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, những mối quan hệ kinh tế ngày càng mở rộng, việc hội nhập kinh tế khu vực và thế giới để phát triển là nhu cầu tất yếu khách quan của mỗi quốc gia. Việt nam đã va đang tích cực, chủ động chuẩn bị các điều kiện để tham gia vào các tổ chức kinh tế quốc tế, trong đó có Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Do Việt nam là một quốc gia...

  pdf 27p minhtam 15-07-2009 589 317

 • Đề tài : “Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức trên địa bàn quận 12 – Thực trạng và giải pháp”.

  www.HanhChinhvn.com MỤC LỤCaTrong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc ta, đội ngũ những người cốt cán, cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng. Vai trò to lớn đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Cán bộ là gốc của mọi vấn đề, gốc có tốt thì ngọn mới tốt. Nghị quyết Ban chấp hành Trung ương lần thứ 3 khóa VIII cũng đã nêu “Cán bộ là nhân tố...

  pdf 36p carnation89 01-03-2012 1017 315

 • Báo cáo tốt nghiệp: Tín dụng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  Mục đích của bài viết là mong một phần làm sáng tỏ, nêu bật nên được tầm quan trọng của quan hệ tín dụng trong nền kinh tế thị trường nói chung và đặc biệt là quan hệ tín dụng trong nền kinh thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam nói riêng thông qua việc phân tích bản chất , chức năng, vai trò cũng như các hình thức tồn tại của quan hệ tín dụng , đồng thời có...

  doc 7p trinhthiutha 06-02-2010 580 205

 • Đề tài " NHỮNG BẤT CẬP TRONG THU HÚT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM TRONG QUÁ TRèNH GIA NHẬP WTO "

  Trong xu thế toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, những mối quan hệ kinh tế ngày càng mở rộng, việc hội nhập kinh tế khu vực và thế giới để phát triển là nhu cầu tất yếu khách quan của mỗi quốc gia. Việt nam đó va đang tích cực, chủ động chuẩn bị các điều kiện để tham gia vào các tổ chức kinh tế quốc tế, trong đó có Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Do Việt nam là một quốc...

  doc 28p anhluadem 17-11-2010 279 168

 • Triết Học: Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng XH

  Vận dụng mối quan hệ này vào việc luận chứng tính tất yếu của việc cải cách nền hành chính quốc gia ở nước ta hiện nay?Khái niệm CSHT và KTTT * Cơ sở hạ tầng (CSHT): là toàn bộ những QHSX hợp thành cơ cấu kinh tế của một hình thái kinh tế – xã hội nhất định. Khái niệm CSHT phản ánh chức năng xã hội của các QHSX với tư cách là cơ sở kinh tế của các hiện tượng xã hội. CSHT...

  pdf 4p abcdef_36 09-10-2011 359 116

 • + Xem thêm 108 Chuc Nang Cua Chu Tich Nuoc khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản