» 

Chứng Từ Kế Toán Ngân Hàng

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 1: Tổng quan kế toán ngân hàng

  Bài giảng Kế toán ngân hàng Chương 1: Tổng quan kế toán ngân hàng nhằm trình bày về đối tượng, nhiệm vụ và đặc điểm của kế toán ngân hàng, các nguyên tắc cơ bản và yêu cầu của kế toán, tổ chức công tác kế toán tại đơn vị ngân hàng, tài khoản hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng, chứng từ kế toán ngân hàng.

  pdf 18p good_12 30-06-2014 12 4

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại: Chương 1 - Đặng Thế Tùng

  Chương 1 Tổng quan về kế toán ngân hàng thương mại, cùng tìm hiểu chương học này thông qua các nội dung sau: kế toán với hoạt động ngân hàng, tài khoản và hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng, chứng từ kế toán ngân hàng.

  pdf 16p kevinle124 04-06-2014 7 2

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại: Chương 1 - Ths. Nguyễn Tăng Đông

  Chương 1 Tổng quan kế toán ngân hàng thương mại thuộc bài giảng kế toán ngân hàng thương mại. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: đối tượng, mục tiêu, vị trí của kế toán ngân hàng; đặc điểm của kế toán ngân hàng; chứng từ kế toán ngân hàng; hệ thống tài khoản, bảng cân đối tài khoản, bảng cân đối kế toán.

  pdf 13p tichtutite 18-06-2014 8 1

 • Quyết định 1789/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  Quyết định 1789/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Chế độ chứng từ kế toán ngân hàng

  doc 14p sontinh 18-08-2009 580 142

 • Chương 1 - Tổng quan về kế toán ngân hàng thương mại - THs Đinh Đức Thịnh

  Nắm được sự khác biệt giữa kế toán ngân hàng và kế toán doanh nghiệp. Nắm được cách thức tổ chức bộ máy kế toán tại các ngân hàng thương mại. Nắm được các phương pháp hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu của ngân hàng thương mại .

  ppt 49p lehoang_0104 01-09-2011 168 70

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại: Chương 1

  Cùng tìm hiểu chương 1 Tổng quan về kế toán ngân hàng thương mại với những kiến thức về: Đối tượng của kế toán NHTM, nhiệm vụ của kế toán NHTM, đặc điểm của kế toán NHTM, tài khoản kế toán NHTM, chứng từ kế toán NHTM, tổ chức bộ máy kế toán trong NHTM.

  pdf 30p thuthum 16-04-2014 28 4

 • Bài giảng môn học Kế toán ngân hàng: Chương 1 - Trần Thị Kỳ

  Bài giảng môn học Kế toán ngân hàng: Chương 1 - Tổng quan về kế toán ngân hàng. Nội dung phần 1 bao gồm: Khái niệm, vai trò của kế toán ngân hàng; đối tượng của kế toán ngân hàng; các quy định và nguyên tắc kế toán; chứng từ kế toán ngân hàng; hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng; báo cáo tài chính của kế toán ngân hàng; tổ chức kế toán ngân hàng.

  pdf 67p connhangheo91 03-07-2014 7 2

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 1 - TS. Trần Thị Kỳ

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 1 Tổng quan về kế toán ngân hàng nhằm trình bày về tổng quan về Kế toán ngân hàng, kế toán một số nghiệp vụ ngân hàng như huy động vốn, tín dụng, thanh toán qua ngân hàng, mua bán ngoại tệ...cùng tìm hiểu bài giảng để sâu hơn về nghiệp vụ kế toán ngân hàng.

  pdf 67p bad_12 04-07-2014 11 2

 • Giáo trình Kế toán ngân hàng ( Bài tập)

  Cung cấp kiến thức khái quát về hệ thống ngân hàng của một quốc gia, mối liên hệ giữa các ngân hàng nằm trong hệ thống ngân hàng của một quốc gia nói chung, cụ thể về cơ cấu tổ chức quản lý, chức năng và nhiệm vụ của ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống ngân hàng thương mại. Từ đó sinh viên có cái nhìn về công tác kế toán ngân hàng trong tổng thể của hệ thống tổ chức...

  pdf 1p matquykyo1810 26-01-2010 2696 1827

 • KẾ TOÁN NGÂN HÀNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

  Chương thứ nhất TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG Mục tiêu: Cung cấp kiến thức khái quát về hệ thống ngân hàng của một quốc gia, mối liên hệ giữa các ngân hàng nằm trong hệ thống ngân hàng của một quốc gia nói chung, cụ thể về cơ cấu tổ chức quản lý, chức năng và nhiệm vụ của ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống ngân hàng thương mại. Từ đó sinh viên có cái nhìn về công...

  pdf 37p misadu 08-07-2010 1456 922

 • KẾ TOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

  Nắm được sự khác biệt căn bản giữa Kế toán Ngân hàng & Kế toán Doanh nghiệp Nắm được cách thức tổ chức công tác kế toán tại các Ngân hàng Thương mại Nắm được phương pháp hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu của NHTM

  pdf 19p dragonet_lucky 31-12-2010 873 497

 • KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

  Tham khảo tài liệu 'kế toán ngân hàng', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 164p 951847623 09-04-2012 446 293

 • Chứng từ kế toán và kiểm kê_chương 2

  Tham khảo tài liệu 'chứng từ kế toán và kiểm kê_chương 2', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 24p huemanvdoc 24-11-2009 583 187

 • TỔNG QUAN VỀ CÁC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

  Cung cấp kiến thức khái quát về hệ thống ngân hàng của một quốc gia, mối liên hệ giữa các ngân hàng nằm trong hệ thống ngân hàng của một quốc gia nói chung, cụ thể về cơ cấu tổ chức quản lý, chức năng và nhiệm vụ của ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống ngân hàng thương mại. Từ đó sinh viên có cái nhìn về công tác kế toán ngân hàng trong tổng thể của hệ thống tổ chức...

  pdf 164p 123968574 22-06-2012 349 176

 • CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

  TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ BÀI GIẢNG KẾ TOÁN NGÂN HÀNG.

  pdf 12p huytaichinh1 12-09-2011 300 141

 • GIÁO TRÌNH VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

  Mục tiêu: Cung cấp kiến thức khái quát về hệ thống ngân hàng của một quốc gia, mối liên hệ giữa các ngân hàng nằm trong hệ thống ngân hàng của một quốc gia nói chung, cụ thể về cơ cấu tổ chức quản lý, chức năng và nhiệm vụ của ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống ngân hàng thương mại. Từ đó sinh viên có cái nhìn về công tác kế toán ngân hàng trong tổng thể của hệ thống...

  pdf 168p insert_12 17-08-2013 85 33

 • Quyết định 63/QĐ-NH2 của Ngân hàng Nhà nước

  Quyết định 63/QĐ-NH2 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định về bảo quản chứng từ kế toán của Ngân hàng Nhà nước

  doc 8p nguyetnga 19-08-2009 134 30

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - ĐH Kinh tế - Luật

  Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại trình bày đặc điểm của kế toán toán ngân hàng có tính giao dịch và xử lý nghiệp vụ ngân hàng. Phản ánh chi tiết tình hình tạo lập và sử dụng vốn, có tính cập nhật và chính xác cao độ. Kế toán ngân hàng có số lượng chứng từ lớn và phức tạp, có tính tập trung và thống nhất cao.

  pdf 169p top_12 18-04-2014 39 14

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại: Chương 2 - Ths. Nguyễn Tăng Đông

  Chương 2 Kế toán nghiệp vụ huy động vốn thuộc bài giảng kế toán ngân hàng thương mại. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: nguồn vốn huy động, nguyên tắc kế toán, chứng từ kế toán, tài khoản sử dụng , phương pháp hạch toán.

  pdf 19p tichtutite 18-06-2014 17 6

 • Giáo trình Kế toán ngân hàng: Phần 1 - ĐH kinh tế

  Tham khảo giáo trình kế toán ngân hàng phần 1 với các phần kiến thức về kế toán ngân hàng trong kinh doanh, bộ máy kế toán ngân hàng trong kinh doanh, chứng từ và quy trình luân chuyển chứng từ trong kế toán ngân hàng, tổ chức vận dụng hình thức kế toán ngân hàng, kế toán ngân quỹ.

  pdf 53p lamtran89 05-07-2014 16 4

 • + Xem thêm 813 Chứng Từ Kế Toán Ngân Hàng khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản