Chuổi bytes

Xem 1-20 trên 39 kết quả Chuổi bytes
 • Giới thiệu chuỗi: Trong ASM 8086 khái niệm chuỗi bộ nhớ hay chuỗi là 1 mảng các byte hay word. - Các lệnh thao tác với chuỗi cũng được thiết kế cho các thao tác với mảng. Cờ định hướng (Direction Flag) : xác định hướng cho các thao tác chuỗi. DF=0 chuỗi được xử lý theo chiều tăng tức địa chỉ vùng nhớ chứa chuỗi tăng dần. (chuỗi được xử lý từ trái qua phải).

  ppt46p thanhtungt_hy 10-09-2010 200 83   Download

 • Một chỉ thị chuỗi có thể xử lý trên một byte, một từ hay từ kép: Các chỉ thị chuỗi sử dụng các thanh ghi DS:SI hoặc ES:DI, trong đó SI và DI chứa địa chỉ offset...

  pdf18p robowonder 17-06-2011 66 9   Download

 • Hướng dẫn : Dùng hàm 0AH INT 21H để nhập chuổi DS:DX địa chỉ của buffer đệm lưu chuỗi. Byte 0 : số byte tối đa có thể nhập. Byte 1 : chứa giá trị 0 Byte 2 trở đi : để trống (lưu các ký tự sẽ nhập) Để nhập 1 chuỗi ký tự vào Buffer đệm ta khai báo như sau : .DATA BUFFERN DB 80,0,80 DUP(?)

  pdf5p zues09 08-07-2011 49 9   Download

 • Cờ hướng DF (Direction Flag) : xác định hướng xử lí chuỗi. Khi DF = 0 (dùng lệnh CLD) chuỗi được xử lí tăng dần, ngược lại DF = 1 (lệnh STD) chuỗi được xử lí giảm dần. Con trỏ chuỗi: DS:SI – địa chỉ nguồn và ES:DI – địa chỉ đích. Các lệnh trên chuỗi : MOVSB (MOVSW) : chuyển nội dung của byte (word) được định bởi DS:SI đến byte (word) được chỉ bởi ES: DI. Sau đó SI và DI tự động tăng lên 1 (hoặc 2) nếu cờ DF = 0 hay giảm 1 (hoặc 2) nếu DF = 1...

  doc2p kaisermtv 04-09-2010 181 76   Download

 • Trong ASM 8086 khái niệm chuỗi bộ nhớ hay chuỗi là 1 mảng các byte hay word.  Các lệnh thao tác với chuỗi cũng được thiết kế cho các thao tác với mảng. hướng DF Cờ định hướng (Direction Flag) : xác định hướng cho các thao tác chuỗi.

  pdf5p zues09 08-07-2011 111 20   Download

 • Trong ASM 8086 khái niệm chuỗi bộ nhớ hay chuỗi là 1 mảng các byte hay word. Các lệnh thao tác với chuỗi cũng được thiết kế cho các thao tác với mảng.

  ppt46p ducito 26-11-2011 49 16   Download

 • NẠP 1 CHUỖI CÁC BYTES CHUYỂN BYTE TẠI ĐỊA CHỈ DS:SI  AL SI TĂNG 1 NẾU DF=0 SI GiẢM 1 NẾU DF =1 STRING1 DB ‘ABC’ MOV AX,@DATA MOV DS,AX LEA SI, STRING1 CLD LODSB LODSB ……. NẠP BYTE THỨ 1 VÀ THỨ 2  AL

  pdf5p zues09 08-07-2011 33 10   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'chương 9 tập tin (file)', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf36p itvantien 03-08-2012 62 9   Download

 • ASC (text) : Chuyển đổi các ký tự double-byte sang các ký tự single-byte. BATHTEXT (number) : Dịch số ra chữ (tiếng Thái-lan), rồi thêm hậu tố "Bath" ở phía sau. CHAR (number) : Chuyển đổi một mã số trong bộ mã ANSI (có miền giá trị từ 1 255) sang ký tự tương ứng.

  pdf3p yesno123 16-09-2011 42 8   Download

 • Chuyển một BYTE : MOVSB chuyển nội dung của byte được định bởi DS:SI đến byte được chỉ bởi ES: DI. Sau đó SI và DI tự động tăng lên 1 nếu cờ DF = 0 hay giảm 1 nếu DF = 1. MOVSB chỉ chuyển 1 byte. Vậy cả chuỗi ta làm thế nào ? Sau khi đã chuyển 1 word của chuỗi cả SI và DI cùng tăng lên 2 nếu DF=0 hoặc cùng giảm đi 2 nếu DF=1

  pdf5p zues09 08-07-2011 30 6   Download

 • Khái niệm: Địa chỉ của biến là số thứ tự của byte đầu tiên trong một dãy các byte liên tiếp mà máy dành cho biến.

  ppt64p trinh02 23-01-2013 47 5   Download

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 8 được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về đời sống của dữ liệu của ứng dụng VC#, các cấp độ ghi/đọc dữ liệu phổ biến, ghi/đọc chuỗi byte thô ra từ file, ghi/đọc chuỗi ra từ file, ghi/đọc hệ thống đối tượng ra/vào file.

  pdf27p cocacola_17 12-12-2015 18 4   Download

 • Ngôn ngữ assembly giữa ngôn ngữ máy và ngôn ngữ cấp cao. Ngôn ngữ cấp cao được đặc trưng như: Pascal, C ... Còn chương trình ngôn ngữ máy là một chuỗi các byte nhị phân được đặc trưng bởi các lệnh mà máy tính có thể thực thi. Ngôn ngữ assembly thay thế các mã nhị phân của ngôn ngữ máy để sử dụng các “thuật nhớ“ dễ dàng trong quá trình lập trình.

  pdf18p cantuyphuoc 07-12-2009 529 227   Download

 • Các hàm trong excel g. HÀM XỬ LÝ VĂN BẢN VÀ DỮ LIỆU Bao gồm các hàm xử l{ chuỗi văn bản như trích lọc, tìm kiếm, thay thế, chuyển đổi chuỗi văn bản trong Excel. Hàm ASC() Dùng để đổi các k{ tự double-byte sang các k{ tự single-byte cho những ngôn ngữ sử dụng bộ k{ tự double-byte.

  pdf22p yukogaru2 18-08-2010 282 149   Download

 • Mảng và các chế độ địa chỉ: Khai báo mảng một chiều, Các phần tử của mảng một chiều, Các chế độ địa chỉ, Các lệnh thao tác với chuỗi. Khai báo mảng một chiều: Mảng một chiều gồm một chuỗi liên tiếp các byte hay word trong bộ nhớ.

  ppt47p phanquanghau 19-10-2010 245 93   Download

 • Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ - Giáo Trình Lập Trình Truyền Thông Ví dụ: Hãy lưu chương trình sau vào tập tin OutStream1.java import java.io.*; public class OutStream1 { public static void main(String args[]) { OutputStream os = System.out; // Monitor = System.out try { String str = "The example of OutputStream"; byte b[] = str.getBytes(); // Đổi chuỗi thành mảng các bytes os.write(b); } catch (IOException ie) { System.out.print("Error: "+ie); } } } Biên dịch và thực thi chương trình ta được kết quả sau: 1.6.3.

  pdf10p myxaodon12 16-11-2011 135 54   Download

 • Giao diện hệ thống tệp Khái niệm tệp Các phương pháp truy cập Cấu trúc thư mục Nối hệ thống tệp Dùng chung tệp Bảo vệ 1 2 Khái niệm tệp Không gian địa chỉ logic liên tục Các kiểu: Dữ liệu Số Ký tự Nhị phân Cấu trúc tệp Chuỗi các từ, byte Cấu trúc bản ghi đơn giản: gồm các dòng, độ dài cố định, độ dài thay đổi Cấu trúc phức tạp: tài liệu có khuôn dạng, các tệp nạp có định vị lại Yếu tố quyết định cấu trúc: Hệ điều hành Chương trình ...

  pdf7p kanguru_91 28-09-2010 123 52   Download

 • Truy xuất tự do 80 bytes này theo kiểu định địa chỉ trực tiếp hay gián tiếp MOV A,5FH Hay như: MOV R0,#5FH MOV A,@R0 Truy xuất các bit riêng rẽ là 1 đặc trưng của VĐK. Các bit có thể được set, xóa, AND, OR … chỉ bằng 1 lệnh so với 1 chuỗi lệnh của VXL

  pdf9p ntgioi120405 18-11-2009 142 44   Download

 • Phần mềm chỉ đòi hỏi đăng kí duy nhất là 1 dãy seri@l dạng chuỗi kí tự XXXXX- XXXXXXXXXX-XXXXX-XXXXX (X là 1 kí tự bất kỳ) th“ dễ "mò" seri@l nhất. Trước hết, bạn hãy "sắm" cho mình 1 bộ đồ nghề dùng để mò seri@l. Rất đơn giản, bạn chỉ cần tìm 1 trình ứng dụng xem mã byte tại memory RAM nào đó là được.

  pdf6p it_p0k3t 05-05-2011 103 42   Download

 • LẬP TRÌNH XỬ LÝ MẢNG & CHUỔI • GiỚI THIỆU • CỜ HƯỚNG DF • CÁC LỆNH THIẾT LẬP VÀ XÓA CỜ HƯỚNG • CÁC LỆNH THAO TÁC TRÊN CHUỔI • MỘT SỐ THÍ DỤ MINH HỌA •THƯ ViỆN LIÊN QUAN ĐẾN CHUỔI Chương 14 Lập trình XL Chuỗi 1 GiỚI THIỆU CHUỖI Trong ASM 8086 khái niệm chuỗi bộ nhớ hay chuỗi là 1 mảng các byte hay word.  Các lệnh thao tác với chuỗi cũng được thiết kế cho các thao tác với mảng.

  pdf46p suatuoi_thomngon 31-07-2011 110 29   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản