Chương tr

Xem 1-20 trên 513 kết quả Chương tr
 • Tham khảo tài liệu 'bm.pm.01.08 (ban du kien chuong tr lam viec)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p soncunglin 09-05-2009 92 23   Download

 • TÀI LIỆU THAM KHẢO - BỘ ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN CHO CÔNG CHỨC ĐÃ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG CHỨC MỚI NGÀNH THUẾ

  doc15p dophuly 02-06-2011 2696 1129   Download

 • Nhiều mô hình ngẫu nhiên trong Vận trù học, Kinh tế, Kĩ thuật, Dân số học, Di truyền học,... dựa trên cơ sở là quá trình Markov. Đặc biệt, hiện tại một lĩnh vực mới về Tin − Sinh học (Bioinformatics) chuyên nghiên cứu về gene ứng dụng rất mạnh các vấn đề của lí thuyết các quá trình Markov.

  pdf22p trannhu 14-07-2009 1294 460   Download

 • Lý do chọn đề tài Đổi mới giáo dục là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục đào tạo trong giai đoạn hiện nay. Để đổi mới nội dung, phƣơng pháp dạy học có hiệu quả cao cần trang bị cho học sinh hệ thống kiến thức cơ bản vững chắc.Trên cơ sở đó học sinh biết vận dụng sáng tạo kiến thức giải quyết các vấn đề học tập và thực tiễn cuộc sống.

  pdf170p quang3009 26-04-2011 378 171   Download

 • Các thành phần của router: CPU - Thực thi các lệnh của hệ điều hành Random access memory (RAM) - Chứa bản copy của flie cấu hình, lưu trữ bảng định tuyến. Thông tin trên RAM sẽ mất khi mất điện Read-only memory (ROM) - Chứa chương trình khởi động, kiểm tra phần cứng. Non-volatile RAM (NVRAM) – Lưu trữ file cấu hình khi khởi động ( startup configuration)( ví dụ địa chỉ IP, tên router, giao thức định tuyến..)...

  pdf25p thuhaui 19-11-2010 293 122   Download

 • Ch−¬ng 11. VËn hµnh lß h¬i 11.1. C¸c chÕ ®é vËn hµnh lß h¬i NhiÖm vô chñ yÕu khi vËn hµnh lß h¬i lµ ®¶m b¶o sù lµm viÖc tin cËy, an toµn cña lß h¬i trong mét thêi gian dµi víi viÖc ®¹t ®−îc ®é kinh tÕ cao nhÊt khi s¶n xuÊt ®ñ l−îng h¬i yªu cÇu vµ tu©n thñ ®å thÞ phô t¶i. ViÖc vËn hµnh lß h¬i ph¶i thùc hiÖn ®óng quy tr×nh vËn hµnh. Trong quy tr×nh vËn hµnh cho biÕt c¸c th«ng sè cña h¬i, n−íc, khãi vµ kh«ng khÝ ë c«ng suÊt ®Þnh møc, c«ng...

  pdf12p dacnac 02-09-2012 96 43   Download

 • Thực hiện chính sách đại đoàn kết các dân tộc, b-ớc vào thời kỳ đổi mới, nhiều chủ tr-ơng chính sách của Đảng và Nhà n-ớc đã ban hành nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và nâng cao nhanh đời sống đồng bào các dân tộc vùng miền núi, vùng sâu và vùng xa, từng b-ớc hòa nhập vào sự phát triển chung của cả n-ớc

  pdf131p nokia_12 09-05-2013 82 47   Download

 • Ch−¬ng 9. TRANG BÞ PHô 9.1. C¸c lo¹i van Van lµ mét thiÕt bÞ dïng ®Ó ®ãng vµ c¾t mét thiÕt bÞ khái sù liªn th«ng víi thiÕt bÞ kh¸c hoÆc víi hÖ thèng. Van ph¶i ®¶m b¶o cã trë lùc nhá khi më cho dßng m«i chÊt ®i qua vµ kÝn hoµn toµn khi ®ãng. Ph©n lo¹i: Theo nguyªn t¾c lµm viÖc, ng−êi ta ph©n thµnh van khãa, van ®iÒu chØnh, van b¶o vÖ. C¸c lo¹i van khãa, van ®iÒu chØnh cã thÓ thao t¸c b»ng tay hoÆc truyÒn ®éng b»ng khÝ nÐn, thñy lùc hoÆc b»ng ®iÖn. C¸c lo¹i...

  pdf12p dacnac 02-09-2012 87 34   Download

 • Sau gần 12 năm xây dựng và phát triển, Trƣờng ĐHDLHP trở thành thƣơng hiệu có uy tín không chỉ ở Hải Phòng mà còn ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nƣớc. Sinh viên trƣờng ĐHDLHP đƣợc học tập, hƣớng dẫn bởi đội ngũ giảng viên có trình độ học vấn cao, nhiệt tình với sự nghiệp “trồng ngƣời”.

  pdf67p samsung_12 06-05-2013 97 33   Download

 • Chương 5 Thị trường sơ cấp phát hành chứng khoán thuộc bài giảng thị trường chứng khoán, nội dung bài giảng giúp các bạn hiểu về khái niệm về chứng khoán sơ cấp, phương thức phát hành chứng khoán, trách nhiệm của tổ chức bảo lãnh phát hành chứng khoán, các hình thức bảo lãnh phát hành, phát hành cổ phiếu của công ty cổ phần.

  ppt40p depthat 19-03-2014 101 34   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: tích hợp các kiến thức về sản xuất điện năng khi dạy một số bài học vật lí (chương trình và sách giáo khoa cơ bản) góp phần nâng cao chất lượng giáo dục kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp cho học sinh thpt', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf137p muathi2013 19-05-2013 90 34   Download

 • CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU H ÀNH VÀ CHƯƠNG TR ÌNH ỨNG DỤNG 2.1 PHÂN CHIA VÀ Đ ỊNH DẠNG Ổ ĐĨA 2.2.1 Lý do phân chia và định dạng ổ đĩa 2.2.2 Phân chia ổ đĩa dùng FDISK 1. Yêu cầu Có đĩa hệ thống (DOS), tr ên đĩa có chứa tệp tin FORMAT.COM,SYS.COM 2. Phân chia ổ đĩa a. Khởi động từ đĩa hệ thống, tại dấu nhắc

  pdf35p xuongrong_battien 16-10-2011 68 25   Download

 • Chương 1 Tổng quan thị trường chứng khoán của bài giảng Thị trường chứng khoán gồm có các nội dung sau: Phân loại thị trường chứng khoán, các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán tập trung, nguyên tắc chức năng vai trò, những mặt hạn chế của thị trường chứng khoán.

  ppt34p depthat 19-03-2014 182 40   Download

 • Trắc dọc 5.1. Trắc dọc tự nhiên 5.1.1. Trắc dọc tự nhiên Sau khi đã có tuyến và cọc trên tuyến có thể vẽ trắc dọc tự nhiên. Khi chọn Trắc dọc tự nhiên sẽ xuất hiện hộp hội thoại nh- Vẽ trắc dọc tự nhiên Tr-ờng hợp tuyến dài nhiều Km bằng cách chọn đến để cắt trắc dọc ra nhiều đoạn.

  pdf0p meogiay 15-11-2011 65 22   Download

 • Công nghệ sinh học đ đ-ợc nhiều n-ớc sử dụng, coi đó l một giải pháp cho việc phát triển nông nghiệp bền vững, tăng năng suất, chất l-ợng cây trồng - vật nuôi, xử lý rác thải v vệ sinh môi tr-ờng có hiệu quả. Ph-ơng pháp sinh học dựa trên hoạt động sống của vi sinh vật.

  pdf6p banglang_1523 22-07-2012 74 23   Download

 • Chương 2 thị trường cổ phiếu của bài giảng Thị trường chứng khoán , giúp các bạn nắm được khái niệm về cổ phiếu, các loại cổ phiếu, phân biệt cổ phiếu thường và cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi, định giá cổ phiếu.

  ppt47p depthat 19-03-2014 65 28   Download

 • POP: ADT dạng struct + các functions OOP : class = class: Hiện thực của một tập các đối tượng (object) cùng loại  Cùng mô tả, cùng hành vi. Thể hiện – instance: Một thông tin về một đối tượng có trong bộ nhớ của chương trình. Biến đối tượng (gọi tắt là đối tượng): Tham chiếu đến một thực thể của lớp.

  ppt16p tuan_mit 12-05-2011 76 19   Download

 • Chương 4 Thị trường công cụ phái sinh của bài giảng Thị trường chứng khoán gồm có các ý chính sau: Khái niệm về công cụ phái sinh, các hợp đồng quyền lựa chọn hay các quyền chọn, quyền mua cổ phần quyền tiên mãi, giá trị lý thuyết của quyền tiên mãi..

  ppt31p depthat 19-03-2014 83 26   Download

 • Ngày nay sự phát triển mạnh mẽ của tin học làm cho máy tính trở thành phƣơng tiện không thể thiếu đƣợc trong mọi lĩnh vực đời sống. Hơn lúc nào hết các tính năng của máy tính đƣợc khai thác một cách triệt để. Nếu nhƣ vài ba năm trƣớc máy tính ở nƣớc ta đƣợc sử dụng chủ yếu nhƣ là một công cụ để soạn thảo văn bản thông thƣờng ,hoặc các công việc lập trình, quản lý phức tạp ,xử lý dữ liệu biểu bảng, thƣơng mại, khoa học v.v…...

  pdf81p chieuwindows23 01-06-2013 60 16   Download

 • Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Tiếng Việt 4 tuần 29 bài: Chính tả - Nghe - viết : Ai đã nghĩ ra các chữ số 1, 2, 3, 4...?. Phân biệt tr/ch, êt/êch để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Tiếng Việt 4 tuần 29 bài: Chính tả - Nghe - viết : Ai đã nghĩ ra các chữ số 1, 2, 3, 4...?.

  doc5p haphuong1968 10-04-2014 184 25   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản