Chương trình dịch

Xem 1-20 trên 5680 kết quả Chương trình dịch
 • Tài liệu tham khảo môn chương trình dịch...

  pdf2p truong531 23-06-2011 148 39   Download

 • Mô tả các bước chính của chương trình dịch Phân tích từ vựng là gì? Viết một chương trình phân tích từ vựng Mô tả từ tố - biểu thức chính quy (REs) Viết một chương trình sinh ra chương trình phân tích từ vựng

  pdf19p suatuoi_thomngon 31-07-2011 97 31   Download

 • Kiểm tra tính đúng đắn về cú pháp của chương trình nguồn. Xác định chức năng của các thành phần trong chương trình nguồn câu Phân tích cú pháp không làm tất cả mọi công đoạn của chương trình dịch Ví dụ: kiểm tra kiểu, khai báo biến, khởi tạo biến Để lại cho phần phân tích ngữ nghĩa Đặc tả cú pháp của ngôn ngữ

  pdf27p suatuoi_thomngon 31-07-2011 83 24   Download

 • Bài giảng Chương trình dịch có mục tiêu cung cấp những kiến thức cơ bản về chương trình dịch, cung cấp các phương pháp phân tích từ vựng, phân tích cú pháp, cơ sở cho việc tìm hiểu các ngôn ngữ lập trình, rèn luyện kỹ năng lập trình cho sinh viên.

  ppt267p hhkoyeu 23-07-2014 81 22   Download

 • Sử dụng cú pháp điều khiển (giống kiểm tra kiểu) Sinh mã các nút biểu thức hoặc nút lệnh dựa vào mã của các nút con Cú pháp điều khiển – Mô tả chính xác chương trình dịch cần làm gì – Có thể cài đặt dễ dàng – Có thể chứng minh tính đúng của chương trình dịch

  pdf16p suatuoi_thomngon 31-07-2011 44 9   Download

 • Mục đích của bài giảng "Nhập môn chương trình dịch - Chương 4: Phân tích cú pháp" là cung cấp cho sinh viên các kiến thức: Các phương pháp phân tích cú pháp, cánh cài đặt một bộ PTCP từ một Văn phạm phi ngữ cảnh, các khái niệm và sử dụng công cụ sinh bộ PTCP - Yacc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf85p nhasinhaoanh_09 13-10-2015 26 6   Download

 • Bài giảng "Nhập môn chương trình dịch - Chương 4: Phân tích cú pháp" có cấu trúc gồm 5 phần trình bày vai trò của bộ phân tích cú pháp, văn phạm của ngôn ngữ lập trình, phân tích cú pháp từ trên xuống, phân tích cú pháp từ dưới lên, sinh bộ phân tích cú pháp. Nối tiếp nội dung của phần 1, phần 2 trình bày các nội dung của phần phân tích cú pháp từ dưới lên và sinh bộ phân tích cú pháp,

  pdf47p nhasinhaoanh_09 13-10-2015 42 5   Download

 • Bài giảng "Xây dựng chương trình dịch - Bài 7: Phân tích cú pháp tiền định" trình bày các nội dung: Phân tích tiền định, tính FOLLOW, bảng phân tích tiền định. Đây là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf3p nhasinhaoanh_09 13-10-2015 18 3   Download

 • Bài giảng Chương trình dịch cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về chương trình dịch; các phương pháp phân tích từ vựng, phân tích cú pháp; cơ sở cho việc tìm hiểu các ngôn ngữ lập trình; rèn luyện kỹ năng lập trình cho sinh viên. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf268p youcanletgo_05 21-01-2016 19 6   Download

 • Bài giảng Nhập môn chương trình dịch - Chương 1: Giới thiệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Lịch sử phát triển của Kỹ thuật dịch, khái quát quá trình biên dịch, cấu thành của chương trình dịch, định nghĩa của ngôn ngữ lập trình cấp cao,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf48p nhasinhaoanh_09 13-10-2015 18 4   Download

 • Bài giảng Nhập môn chương trình dịch - Chương 2: Chương trình dịch đầu tiên" cung cấp các kiến thức giúp sinh viên có thể các thành phần cấu tạo nên chương trình dịch đơn giản, hoạt động và cài đặt các giai đoạn của kỳ đầu của chương trình dịch cơ bản - Phân tích từ vựng, phân tích cú pháp và sinh mã trung gian, sử dụng máy ảo kiểu stack. Mời các bạn cùng tham kho nội dung chi tiết.

  pdf59p nhasinhaoanh_09 13-10-2015 22 3   Download

 • Bài giảng Nhập môn chương trình dịch - Chương 3: Phân tích từ vựng" cung cấp cho người đọc các kiến thức giúp sinh viên có thể nắm được các kỹ thuật xác định và cài đặt bộ PTTV, xây dựng lược đồ cho các biểu thức chính quy mô tả ngôn ngữ, DFA và NFA - các automata hữu hạn xác định và không xác định dùng để nhận dạng chính xác ngôn ngữ, sử dụng công cụ có sẵn Lex để sinh ra bộ PTTV. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf104p nhasinhaoanh_09 13-10-2015 25 5   Download

 • Bài giảng "Nhập môn chương trình dịch - Chương 5: Phân tích ngữ nghĩa" cung cấp cho sinh viên các kiến thức: Những vấn đề cơ bản của ngữ nghĩa, kiểm tra kiểu - Hệ thống kiểu trong ngôn ngữ lập trình, bảng ký hiệu. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên công nghệ thông tin dùn làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf24p nhasinhaoanh_09 13-10-2015 15 5   Download

 • Bài giảng "Nhập môn chương trình dịch - Chương 6: Sinh mã trung gian" giới thiệu tới sinh viên các kiến thức: Ngôn ngữ trung gian, một số ngôn ngữ trung gian, mô tả các nút biểu thức của IR, toán tử, mô tả các nút lệnh của IR, cây sinh IR,... Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên công nghệ thông tin dùn làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf27p nhasinhaoanh_09 13-10-2015 19 3   Download

 • Bài giảng "Xây dựng chương trình dịch - Bài 1: Bộ xử lý ngôn ngữ" cung cấp co người học các kiến thức: Ngôn ngữ lạp trình cấp cao, ngôn ngữ lập trình các thế hệ, đặc trưng của ngôn ngữ lập trình cấp cao, các cú pháp và ngữ nghĩa của ngôn ngữ lập trình, bộ xử lý ngôn ngữ, các công cụ liên quan đến trình biên dịch,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf6p nhasinhaoanh_09 13-10-2015 18 4   Download

 • Bài giảng "Xây dựng chương trình dịch - Bài 2: Các giai đoạn chính của chương trình dịch" cung cấp cho người học các kiến thức: Các giai đoạn của trình biên dịch, phân tích từ vựng, phân tích cú pháp, phân tích ngữ nghĩa, sinh mã trung gian, các vấn đề thiết kế bộ sinh mã đích. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf6p nhasinhaoanh_09 13-10-2015 26 4   Download

 • Bài giảng "Xây dựng chương trình dịch - Bài 3: Văn phạm sản sinh" giới thiệu tới người người học các kiến thức: Làm thế nào để sản sinh ra các sâu, suy dẫn (Derivations), suy dẫn trái và suy dẫn phải, cây suy dẫn (Cây phân tích cú pháp), đệ quy, khử đệ quy trái. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf3p nhasinhaoanh_09 13-10-2015 18 2   Download

 • Bài giảng "Xây dựng chương trình dịch - Bài 4: BNF và sơ đồ cú pháp" cung cấp cho sinh viên các kiến thức: Công thức siêu ngữ Backus và các biến thể, so sánh BNF và EBNF, định nghĩa sơ đồ cú pháp, sơ đồ cú pháp của KPL. Đây là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf5p nhasinhaoanh_09 13-10-2015 22 2   Download

 • Bài giảng "Xây dựng chương trình dịch - Bài 5: Bộ phân tích từ vựng" trình bày các nội dung: Nhiệm vụ của bộ phân tích từ vựng, từ tố có cấu trúc cú pháp, các từ tố của KPL, xử lý các loại từ tố, các phép toán quan hệ, xử lý tên - Từ khóa, cấu trúc dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf4p nhasinhaoanh_09 13-10-2015 23 2   Download

 • Bài giảng "Xây dựng chương trình dịch - Bài 6: Phân tích cú pháp trên xuống có quay lui" cung cấp cho các bạn sinh viên các kiến thức: Bài toán phân tích cú pháp, giải thuật phân tích top down quay lui, nút hoạt động là ký hiệu không kết thúc A, điều kiện để thực hiện giải thuật, giải thuật phân tích cú pháp quay lui,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf8p nhasinhaoanh_09 13-10-2015 10 2   Download

Đồng bộ tài khoản