Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo

Xem 1-20 trên 35 kết quả Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo
 • Thông tư liên tịch 125/2008/TTLT-BTC-BGD&ĐT của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010

  pdf34p lythong 18-08-2009 348 44   Download

 • Đại hội IX của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định mục tiêu tổng quát của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010 của nước ta là: Đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại hoá.

  pdf86p chipchip1122 16-03-2013 106 27   Download

 • Thông tư liên tịch 81/2003/TTLT-BTC-BGDĐT của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nội dung, mức chi và quản lý kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2005

  doc7p thuylam 16-08-2009 82 4   Download

 • KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2013-2015

  pdf11p mungtetmoi 21-01-2013 23 3   Download

 • Quyết định số 07/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf8p lawgd2 04-11-2009 107 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf10p cunghoangdao 27-12-2012 34 3   Download

 • Quyết định số 26/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia Giáo dục và Đào tạo đến năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf0p lawgd6 04-11-2009 41 1   Download

 • Thông tư liên tịch số 125/2008/TTLT-BTC-BGD&ĐT về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010 do Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  pdf11p lawttnh14 13-11-2009 144 13   Download

 • Thông tư liên tịch 81/2003/TTLT-BTC-BGDĐT về việc hướng dẫn nội dung, mức chi và quản lý kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2005 do Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  pdf8p lawvhxh12 19-11-2009 49 3   Download

 • Thông tư liên tịch 81/2003/TTLT-BTC-BGDĐT về việc hướng dẫn nội dung, mức chi và quản lý kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2005 do Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  pdf9p quyenlinh 23-10-2009 59 2   Download

 • Thông tư liên tịch 90/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí Dự án Tăng cường năng lực dạy nghề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục - đào tạo đến năm 2010

  pdf13p nguyenchien 08-08-2009 368 52   Download

 • Thông tư liên tịch số 90/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí dự án tăng cường năng lực dạy nghề thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục – đào tạo đến năm 2010 do Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

  pdf13p lawgd1 04-11-2009 191 18   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG, TRUNG TÂM DẠY NGHỀ ĐƯỢC HỖ TRỢ ĐẦU TƯ TẬP TRUNG BẰNG KINH PHÍ NĂM 2010 CỦA DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC ĐÀO TẠO NGHỀ” THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO ĐẾN 2010 BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  pdf28p inoneyear2 18-03-2010 91 8   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG, TRUNG TÂM DẠY NGHỀ ĐƯỢC HỖ TRỢ ĐẦU TƯ TẬP TRUNG BẰNG KINH PHÍ NĂM 2010 CỦA DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC ĐÀO TẠO NGHỀ” THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO ĐẾN 2010 BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  pdf28p daumeoduoicop 27-03-2010 125 9   Download

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN PHÁT HÀNH, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG THÍ ĐIỂM THẺ HỌC NGHỀ NÔNG NGHIỆP TỪ NGUỒN KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIÁO DỤC ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020"; Liê...

  pdf15p vienthieu 31-12-2010 106 7   Download

 • Quyết định số 18/2002/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia dân số và kế hoạch hoá gia đình đến năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf5p lawgd6 04-11-2009 48 4   Download

 • Thông tư liên tịch 92/2003/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quản lý tài chính đối với Dự án "Tăng cường năng lực đào tạo nghề" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục - Đào tạo

  doc5p vanson 19-08-2009 76 3   Download

 • Quyết định 99/2002/QĐ-TTg về việc thành lập Ban chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf4p lawgd6 04-11-2009 58 2   Download

 • Thông tư liên tịch số 92/2003/TTLT-BTC-BLĐTBXH về việc hư g dẫn quản lý tài chính đối với Dự án "Tăng cường năng lực đào tạo nghề" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục - Đào tạo do Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

  pdf5p lawdt6 02-12-2009 71 1   Download

 • Thông tư liên tịch 102/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH quy định quản lý và sử dụng nguồn vốn sự nghiệp thực hiện một số Dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012 - 2015 do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

  pdf19p minhquanmq 27-03-2014 30 0   Download

Đồng bộ tài khoản