Chuyển từ doanh nghiệp vốn nhà nước thành công ty cổ phần

Xem 1-20 trên 59 kết quả Chuyển từ doanh nghiệp vốn nhà nước thành công ty cổ phần
 • Hướng dẫn kế toán khi chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần - Theo Thông tư số 106/2008/TT-BTC ban hành ngày 18/11/2008, Bộ Tài chính hướng dẫn: khi nhận được thông báo hoặc quyết định cổ phần hoá (CPH), doanh nghiệp CPH có trách nhiệm kiểm kê, phân loại tài sản doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.

  doc15p catbui 07-05-2009 432 133   Download

 • Thông tư số 20/2007/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

  pdf10p lawdn2 31-10-2009 41 4   Download

 • Công ty cổ phần Công Trình Đô Thị Cam Ranh là DoanhNghiệp được thành lập dưới hình thức chuyển từ Doanh nghiệp nhà nước thành Công Ty cổ phần. Công ty được tổ chức và hoạt động theo luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp quy có liên quan. Vốn của Công ty thuộc sở hữu của các cổ đông, trong đó cổ đông nhà nước tham gia trên 51% vốn điều lệ và là cổ phần chi phối.

  doc47p gacon_dagiu 25-06-2011 172 80   Download

 • 1. Thông tư này được áp dụng đói với người lao động đang làm việc tại công ty nhà nước, đơn vị hạch toán phụ thuộc của công ty nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nhà nước ( sau đây gọi là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước) thực hiện cổ phần hóa theo quy định tại nghị định số 109/ 2007/ NĐ- CP. 2.

  pdf8p tuongvan 20-07-2009 284 56   Download

 • Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước là việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần đối với những doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ 11% vốn đầu tư, nhằm tạo điều kiện cho người lao động trong doanh nghiệp có cổ phẩn làm chủ thực sự doanh nghiệp. Huy động vốn toàn xã hội để đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển doanh nghiệp góp phần tăng trưởng kinh tế. 2.

  pdf14p kemoc4 06-06-2011 133 46   Download

 • Thông tư này áp dụng đối với các công ty cổ phần được chuyển đổi từ công ty nhà nước theo quy định tại Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần; Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần; Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/06/2007 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, có...

  doc4p konbetocroi 05-09-2012 65 9   Download

 • Thông Tư của Bộ lao động- thương binh và xã hội số 14-2006-BLĐTBXH ngày 04 tháng 10 năm 2007 hướng dẫn thực hiện chính sách đối với lao động theo nghị định số 109/2007/ NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

  doc4p nguyenhaohung1988 30-09-2009 78 3   Download

 • - Đối với cơ quan hành chính nhà nước: + Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ cho đơn vị thẩm định Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, UBCKNN xem xét và cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng. Trường hợp từ chối, UBCKNN phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do + Chuyển Giấy Chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng cho tổ chức đề nghị cấp ...

  doc17p minhthanh 17-08-2009 217 32   Download

 • Cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước thực chất là quá trình chuyển đổi các doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần là một biện pháp chuyển doanh nghiệp 2 từ sở hữu Nhà nước sang hình thức sở hữu nhiều thành phần, trong đó tồn tại một phần sở hữu Nhà nước. Công ty cổ phần là doanh nghiệp trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều cổ phần do tối thiểu hai cổ đông sở hữu, được phép phát hành chứng khoán và có tư cách pháp nhân.

  pdf20p huemanvdoc 26-11-2009 265 103   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TÀI CHÍNH VÀ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP KHI THỰC HIỆN CHUYỂN DOANH NGHIỆP 100% VỐN NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2011/NĐ-CP NGÀY 18/7/2011 CỦA CHÍNH PHỦ

  pdf24p chuon-chuon 18-01-2012 90 11   Download

 • Thông tư số 106/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn kế toán khi chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần do Bộ Tài chính ban hành

  pdf21p lawdn1 31-10-2009 58 7   Download

 • Thông tư số 146/2007/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện một số vấn đề về tài chính khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành

  pdf48p lawdn2 31-10-2009 128 5   Download

 • Thông tư 26/2013/TT-BTNMT hướng dẫn việc xác định diện tích đất loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp quy định tại Điều 31 Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

  pdf6p thanhdieutran 15-04-2014 14 0   Download

 • Thông tư 146/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số vấn đề về tài chính khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

  pdf66p hasang 19-08-2009 215 44   Download

 • Thông tư 106/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán khi chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần

  pdf16p hasang 19-08-2009 178 30   Download

 • Thông tư 20/2007/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

  doc9p hasang 19-08-2009 204 22   Download

 • Cổ phần hoá và cổ phần hoá DNNN. 1.Cổ phần hoá. Công ty cổ phần là doanh nghiệp trong đó vốn điều lệ đợc chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và nghĩa vụ khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, cổ đông có quyền tự do chuyển nhựng cổ phần của mình cho người khác........

  pdf21p kimku11 06-10-2011 52 15   Download

 • Nghị định của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

  doc37p qanhy09 09-05-2011 73 12   Download

 • Thông tư của bộ tài chính số 106/2008/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2008 hướng dẫn kế toán khi chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

  doc17p duclechinh 16-04-2010 106 11   Download

 • Thông Tư của Bộ lao động- thương binh và xã hội số 20-2007-BLĐTBXH ngày 04 tháng 10 năm 2007 hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo nghị định số 109/2005/ NĐ-Cp ngày 26 tháng 6 năm 2007 của chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

  doc9p nguyenhaohung1988 30-09-2009 115 10   Download

Đồng bộ tài khoản