Class diagram

Xem 1-20 trên 47 kết quả Class diagram
 • Roughly, shows how relevant system concepts are structured and interrelated. Represented by UML class diagram ...

  ppt56p ken1802 06-04-2011 92 22   Download

 • Trong bài giảng này giới thiệu về biểu đồ lớp (Class Diagrams) trong lập trình hướng đối tượng. Thông qua bài giảng này người học sẽ biết được biểu đồ lớp là gì, các phần tử của biểu đồ lớp, lớp, biểu diễn lớp trong UML, đặc tả thuộc tính lớp,...và các nội dung khác.

  pdf29p namthangtinhlang_03 23-11-2015 99 33   Download

 • Là sơ đồ đưa ra những hình ảnh về quan hệ cấu trúc và những ứng xử về chức năng của các lớp.Một lớp là một sự trừu tượng trong đó nó: Nhấn mạnh đến đặc tính chung,bỏ qua những đặc tính riêng biệt. Một đối tượng là một thể hiện của một lớp.Class được trình bày bởi hình chữ nhật có hiển thị class name và có lựa chọn hiển thị tên của các phương thức(operations) và thuộc tính(attributes)....

  ppt27p thienthanoze 12-11-2012 552 90   Download

 • Trong phần thực hành này chúng ta sẽ tạo ra cơ sở dữ liệu bằng SQL 2000 hoặc MS access từ các class trong Class diagram.

  doc11p kuthanh88 21-11-2010 235 102   Download

 • CLASS DIAGRAM (Sơ đồ lớp) là các khối xây dựng chính của mô hình hướng đối tượng. Nó được sử dụng để xây dựng mô hình khái niệm của một ứng dụng trong hệ thống. Sơ đồ lớp cũng có thể được sử dụng để mô hình hóa dữ liệu(data modeling).Các lớp trong một sơ đồ lớp đại diện cho cả hai đối tượng chính, tương tác trong ứng dụng và các lớp sẽ được lập trình.

  doc24p thienthanoze 12-11-2012 160 50   Download

 • Patterns Model – View – Controller defines a one-to-many dependency between objects so that when one object changes state, all its dependents are notified and updated automatically. Design Patterns Model – View – Controller provides about history, observer pattern, observer class diagram, transactions happen, observer rocks, architecture diagram, advantages, problems.

  ppt9p ngkhacvu 22-05-2015 45 18   Download

 • Class & Object Diagrams - Software Design Methodology includes UML class diagrams; class diagrams vs object diagrams; relationships; dependency; association; association name; association multiplicity; multiplicity example; multiplicity symbols; association role names; classes versus objects; class diagram example; aggregation; inheritance (generalization); multiple inheritance.

   

  pdf36p ngkhacvu 22-05-2015 19 3   Download

 • Chapter 4: Object-Oriented Data Modeling includes about Introduction, UML Language, Object-Oriented Modeling, Object Modeling Example, Tranform Class Diagram to Relational Database Schema and some thing else.

  ppt45p cocacola_10 08-12-2015 8 1   Download

 • This chapter presents the following content: What is UML? essentials of UML class diagrams, associations and multiplicity, generalization, object diagrams, more advanced features of class diagrams, the basics of Object Constraint Language, a class diagram for genealogy,...

  ppt66p youcanletgo_05 23-01-2016 11 2   Download

 • Advanced Programming Language: Chapter 2 - Objects oriented programming presents about OO Programming Concepts, Objects, Classes, UML Class Diagram, Constructors, Creating Objects Using Constructors, Default Constructor, Declaring Object Reference Variables.

  pdf179p cocacola_17 09-12-2015 11 0   Download

 • Introduction to java programming: Chapter 7 - Objects and Classes's Objectives is to understand objects and classes and use classes to model objects; learn how to declare a class and how to create an object of a class; understand the roles of constructors and use constructors to create objects; use UML graphical notations to describe classes and object.

  pdf58p cocacola_17 09-12-2015 9 0   Download

 • This chapter presents the following content: Composition, aggregation, UML class diagram for composition and aggregation, car dealership program, inheritance overview, inheritance example - people in a department store, inheritance terminology, uml class diagrams for inheritance hierarchies,...and other contents.

  ppt39p tangtuy06 01-04-2016 11 1   Download

 • Object-Oriented Design II presents of modeling classes; noun identification a library example, a library example; candidate classes; relations between classes; operations; class diagram; rough sketch wholesale system, wholesale system, expanding a class modeling financial information and some thing else.

  pdf22p ngkhacvu 22-05-2015 17 4   Download

 • classes with no operations: data encapsulation is a design concern; no design decisions here !

  ppt56p ken1802 06-04-2011 42 3   Download

 • Chapter 5 - Modeling with classes. In this chapter you will learn about the following: How to properly use the most essential features of UML class diagrams: classes, associations, generalizations and interfaces; the basics of Object Constraint Language (OCL); typical problems you will encounter when modeling with class diagrams; a step-by-step process for systematically developing class diagrams; basic techniques for implementing class diagrams in Java.

  ppt64p tangtuy06 01-04-2016 9 1   Download

 • Phân tích hướng đối tượng: Phân tích cơ sở, Định nghĩa lớp (Classes), Các thuộc tính (Attributes) và phương thức (Operations). Biểu đồ lớp UML (Class Diagrams): Quan hệ kết hợp (Associations), Tính bội/Bản số (Multiplicity), Quan hệ tập hợp (Aggregation), Quan hệ hợp thành (Composition), Quan hệ thừa kế (Generalization).

  pdf20p cuong1024 06-01-2011 351 123   Download

 • Biểu đồ lớp là gì? Biểu đồ lớp mô tả kiểu của các đối tượng trong hệ thống và các loại quan hệ khác nhau tồn tại giữa chúng; Là một kỹ thuật mô hình hóa tồn tại ở tất cả các phương pháp phát triển hướng đối tượng; Biểu đồ hay dùng nhất trong UML

  pdf29p suatuoiconbo 29-07-2011 519 110   Download

 • UML sử dụng một hệ thống ký hiệu thống nhất biểu diễn các Phần tử mô hình (model elements). Tập hợp các phần tử mô hình tạo thành các Sơ đồ UML (UML diagrams). Có các loại sơ đồ UML chủ yếu sau: Sơ đồ lớp (Class Diagram) Sơ đồ đối tượng (Object Diagram) Sơ đồ tình huống sử dụng (Use Cases Diagram) Sơ đồ trình tự (Sequence Diagram) Sơ đồ cộng tác (Collaboration Diagram hay là Composite Structure Diagram) ...

  pdf14p kemoc4 25-05-2011 199 82   Download

 • Today, we are going to talk about: Another class of linear codes, known as Convolutional codes. Structures of the encoder and different ways for representing it.: state diagram and trellis representation of the code. What is a Maximum likelihood decoder? How the decoding is performed for Convolutional codes (the Viterbi algorithm) ?

  ppt38p stevenhuynh87 08-12-2010 110 36   Download

 • Trong bài này, chúng ta tiếp tục với các mối quan hệ giữa các class và tìm hiểu thêm các khái niệm mới về các class và các sơ đồ lớp (class diagram). Nội dung chính trong bài học: + Sự tập hợp (aggregation) + Sự cấu thành (composite) + Ngữ cảnh (context) + Giao diện (interface) + Sự hiện thực (realization) + Tính rõ ràng (visibility) Sự tập hợp (aggregation): Thuật ngữ: Đôi khi một class bao gồm một số class thành phần (component class).

  pdf6p vietcuong86 23-04-2010 149 24   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản