Classes

Xem 1-20 trên 3509 kết quả Classes
 • Là sơ đồ đưa ra những hình ảnh về quan hệ cấu trúc và những ứng xử về chức năng của các lớp.Một lớp là một sự trừu tượng trong đó nó: Nhấn mạnh đến đặc tính chung,bỏ qua những đặc tính riêng biệt. Một đối tượng là một thể hiện của một lớp.Class được trình bày bởi hình chữ nhật có hiển thị class name và có lựa chọn hiển thị tên của các phương thức(operations) và thuộc tính(attributes)....

  ppt27p thienthanoze 12-11-2012 528 87   Download

 • SKKN: Using teaching aids in a language class help the students find it easy to perceive, understand, practise and use the item with confidence and creativity; using teaching aids is very important and necessary in new method of teaching English.

  doc14p phamdinhduy 28-11-2014 119 29   Download

 • Giáo trình "Family and friends starter Class book" đáp ứng được nhu cầu học tập, giúp học sinh phát triển kỹ năng trong cuộc sống và phát huy thái độ tích cực trong việc học Tiếng Anh. Cuốn giáo trình này được chia thành 2 phần với các bài học như: What colour is it? What's this? Is it a plane? Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf29p nganga_04 24-09-2015 70 26   Download

 • This module continues the discussion of the class begun in Module 8. It examines a number of class-related topics, including overloading constructors, passing objects to functions, and returning objects. It also describes a special type of constructor, called the copy constructor, which is used when a copy of an object is needed. Next, friend functions are described, followed by structures and unions, and the ‘this’ keyword. The module concludes with a discussion of operator overloading, one of C++’s most exciting features....

  pdf55p chankinh1 13-09-2009 92 22   Download

 • Roughly, shows how relevant system concepts are structured and interrelated. Represented by UML class diagram ...

  ppt56p ken1802 06-04-2011 87 22   Download

 • Trong bài giảng này giới thiệu về biểu đồ lớp (Class Diagrams) trong lập trình hướng đối tượng. Thông qua bài giảng này người học sẽ biết được biểu đồ lớp là gì, các phần tử của biểu đồ lớp, lớp, biểu diễn lớp trong UML, đặc tả thuộc tính lớp,...và các nội dung khác.

  pdf29p namthangtinhlang_03 23-11-2015 73 22   Download

 • Tạo một Generic Class Các NET Framework. Class Thư viện chứa một số lớp học chung loại có sẵn cho bạn. Bạn cũng có thể định nghĩa các lớp học của riêng chung của bạn, mà là những gì bạn sẽ làm gì trong phần này.

  pdf12p golly_tit 11-08-2010 68 19   Download

 • 9,1 Xác định một Class trong Visual Basic NET Trước khi viết mã., Bạn nên mất một chút thời gian để quyết định loại dữ liệu những gì cần phải có hành động và những gì một nhà phát triển (cho dù đó là bạn hay đồng đội một) sẽ muốn thực hiện trên dữ liệu đó

  pdf7p luvpro 06-08-2010 38 12   Download

 • Why does the CME now offer two Milk contracts? The Milk (Class III) was changed from the BFP in January 2000 to conform to the new component pricing structure of the dairy "reform" legislation for milk used in the manufacturing of hard cheeses. It has provided an excellent risk management tool for the cheese- milk industry.

  pdf15p batrinh 16-07-2009 89 11   Download

 • The research aims to: Realize the reality of applying communicative activities in speaking classes of grade 11th students at Cao Lanh City high school – benefits and challenges; find out some solutions for difficulties in teaching and learning process; suggest some implications for practicing communicative activities.

  pdf88p nickluvik123 03-07-2014 51 11   Download

 • The DataViewManager Class A DataViewManager allows you to centrally manage multiple DataView objects in a DataSet. A DataViewManager also allows you to create DataView objects on the fly at runtime

  pdf1p daisuphu 29-07-2010 46 10   Download

 • The SqlDataAdapter Class You use an object of the SqlDataAdapter class to synchronize data stored in a DataSet object with a SQL Server database

  pdf6p daisuphu 29-07-2010 71 10   Download

 • Trong bài bào này tác giả trình bày mô hình kiến trúc, các kỹ thuật xây dựng và những thử nghiệm so sánh trong phát triển phần mềm quản lý phòng thí nghiệm V-Class dựa trên kỹ thuật lập trình hường đối tượng thành phần.

  pdf11p uocvong07 14-10-2015 37 10   Download

 • The DataSet Class You use an object of the DataSet class to represent a local copy of the information stored in the database.

  pdf6p daisuphu 29-07-2010 44 9   Download

 • The DataTable Class You use an object of the DataTable class to represent a table. You can also store multiple DataTable objects in a DataSet. Table 11.1 shows some of the DataTable properties.

  pdf3p daisuphu 29-07-2010 50 9   Download

 • The SqlCommand Class You use an object of the SqlCommand class to execute a command against a SQL Server database

  pdf3p daisuphu 29-07-2010 83 9   Download

 • The SqlDataReader Class You use an object of the SqlDataReader class to read rows retrieved from a SQL Server database, an object of the OleDbDataReader class to read rows from any database that supports OLE DB

  pdf4p daisuphu 29-07-2010 68 8   Download

 • Understanding the SqlConnection Class You use an object of the SqlConnection class to connect to a SQL Server database, and this object handles the communication between the database and your C# program.

  pdf2p daisuphu 29-07-2010 48 8   Download

 • Các System.Object Class Một trong những loại tài liệu tham khảo quan trọng nhất trong NET Framework. Là lớp Object trong namespace System. Để đánh giá đầy đủ ý nghĩa của lớp System.Object yêu cầu bạn hiểu thừa kế

  pdf1p golly_tit 11-08-2010 57 7   Download

 • Creating a Generic Class The .NET Framework Class Library contains a number of generic classes readily available for you. You can also define your own generic classes, which is what you will do in this section. Before we do this, I will provide a bit of background theory. The Theory of Binary Trees In the following exercises, you will define and use a class that represents a binary tree. This is a very practical exercise because this class happens to be one that is missing from the System.Collections....

  pdf12p linhcuuhoa 10-09-2010 49 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản