» 

Cơ Chế Quản Lý Tài Chính

 • Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính trong các tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam hiện nay

  Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính trong các tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam hiện nay trình bày cơ sở lý luận của việc hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại các tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam từ khi chuyển đổi đến nay. Giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính trong các tập đoàn kinh tế nhà nước.

  pdf 114p pink_12 26-05-2014 23 12

 • Tiểu luận:Khảo sát nhằm giải quyết các vấn đề cơ chế quản lý tài chính tại các trường đại học tại Việt Nam

  Đánh giá chung về hệ thống văn bản qui định về cơ chế quản lý tài chính của các trường đại học Tính hệ thống (đầy đủ) Tính hợp lý, nhất quán Tính cập nhật, kịp thời Tính hiệu quả Mức độ phù hợp với thực tiễn Đánh giá thực trạng các qui định về quản lý các nguồn thu Tính hệ thống (đầy đủ

  pdf 14p chaen_12 09-12-2013 11 4

 • Thông tư 105/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính

  Thông tư 105/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2009/TT-BTC ngày 02/01/2009 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 101/2008/QĐ-TTg ngày 18/07/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với hệ thống Kho bạc Nhà nước thuộc Bộ Tài chính giai đoạn 2009 - 2013

  pdf 2p lythong 18-08-2009 458 38

 • Thông tư 15/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính

  Thông tư 15/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các dự án thuộc Danh mục dự án sử dụng nguồn vốn vay ADB của Chương trình phát triển ngành nông nghiệp

  doc 6p trongthuy 18-08-2009 246 30

 • Thông tư 116/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính

  Thông tư 116/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 64/2009/QĐ-TTg ngày 20/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với ngành Thuế năm 2009 và năm 2010

  doc 7p lythong 18-08-2009 286 23

 • Thông tư 09/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính

  Thông tư 09/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Đài Truyền hình Việt Nam

  pdf 16p lythong 18-08-2009 143 22

 • Thông tư liên tịch 68/2006/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp

  Thông tư liên tịch 68/2006/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự

  doc 6p landai 14-08-2009 216 22

 • Thông tư 117/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính

  Thông tư 117/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 63/2009/QĐ-TTg ngày 20/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với ngành Hải quan năm 2009 và năm 2010

  doc 6p lythong 18-08-2009 274 13

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Quản lý tài chính góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các tập đoàn kinh tế Việt Nam

  Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Quản lý tài chính góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các tập đoàn kinh tế Việt Nam trình bày cơ chế quản lý tài chính góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các tập đoàn kinh tế, thực trạng cơ chế quản lý tài chính góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các tập đoàn kinh tế, hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính góp phần nâng cao năng lực cạnh...

  pdf 183p cuong300 24-05-2014 31 13

 • Thông tư 01/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính

  Thông tư 01/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 101/2008/QĐ-TTg ngày 18/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với hệ thống kho bạc nhà nước thuộc Bộ Tài chính giai đoạn 2009 - 2013

  pdf 8p lythong 18-08-2009 219 11

 • Thông tư 110/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính

  Thông tư 110/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án tài trợ bằng nguồn vốn Quỹ Phát triển Nông nghiệp (IFAD)

  pdf 8p lythong 18-08-2009 117 10

 • Thông tư 77/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

  Thông tư 77/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính, giải ngân dự án giảm nghèo khu vực miền Trung

  doc 16p sontinh 18-08-2009 40 5

 • Thông tư 46/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

  Thông tư 46/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính Dự án Đa dạng hoá thu nhập nông thôn tỉnh Tuyên Quang

  doc 13p sontinh 18-08-2009 49 2

 • Thiết lập cơ chế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở Việt Nam

  Từ Đại hội Đảng VI năm 1986, Đảng và Nhà nước ta xác định chúng ta đang trong thời kì quá độ, tiến lên chủ nghĩa xã hội, trong đó, xây dựng một nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước và định hướng xã hội chủ nghĩa chính là nhiệm vụ trọng tâm xuyên xuốt trong giai đoạn lịch sử này. Để có được bài học đó, chúng ta đã phải trả giá bằng một thời kỳ dài...

  doc 107p dinhthao00 14-06-2011 51 27

 • Quyết định 63/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  Quyết định 63/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với ngành Hải quan năm 2009 và năm 2010

  pdf 7p lythong 18-08-2009 89 6

 • Báo cáo tốt nghiệp:"Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính tại công ty CP May II Hưng Yên"

  Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đã bước sang một hướng mới đó là chuyển từ nền kinh tế với cơ chế quản lý tập trung sang nền kinh tế thị trường. Trong bối cảnh này, các doanh nghiệp sản xuất đang đứng trước những thử thách gay gắt của quy luật cạnh tranh. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay khi nền kinh tế Việt Nam đang đứng trong thời kỳ mở cửa và hội nhập vào các khu vực...

  doc 82p tunhung152 20-08-2010 312 127

 • LUẬN VĂN: Một số giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính tại công ty cổ phần bao bì tiền phong

  Thị trường kinh doanh ngày nay đang ngày một mở rộng hơn, một mặt mang lại những lợi ích dài hạn để doanh nghiệp phát triển thông qua mở rộng thị trường và đổi mới cơ chế quản lý và kinh doanh theo yêu cầu cạnh tranh, mặt khác sẽ là những thách thức không nhỏ đối với khả năng của doanh nghiệp, buộc các doanh nghiệp phải cơ cấu lại sản xuất kinh doanh, chuyển dịch đầu tư và...

  pdf 95p vaio1111 03-09-2012 45 25

 • Luận văn đề tài : Tăng cường vai trò kinh tế của Nhà nước là nhân tố quan trọng để hình thành và hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế mới ở nước ta hiện nay

  “Tư tưởng chủ đạo của kế hoạch và các chính sách kinh tế là giải phóng mọi năng lực sản xuất hiện có, khai thác mọi khả năng tiềm tàng của đất nước và sử dụng có hiệu quả sự giúp đỡ quốc tế để phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất đi đôi với xây dựng và củng cố quan hệ sản xuất XHCN”. Đó chính là lời khẳng định của Đảng tại Đại Hội VI (1986) về việc...

  pdf 36p nguyenhuucanh1212 26-01-2013 48 24

 • Thông tư 108/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính

  Thông tư 108/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

  doc 31p mychau 18-08-2009 412 22

 • LUẬN VĂN BÁO CÁO : MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN PHONG

  Thị trường kinh doanh ngày nay đang ngày một mở rộng hơn, một mặt mang lại những lợi ích dài hạn để doanh nghiệp phát triển thông qua mở rộng thị trường và đổi mới cơ chế quản lý và kinh doanh theo yêu cầu cạnh tranh, mặt khác sẽ là những thách thức không nhỏ đối với khả năng của doanh nghiệp, buộc các doanh nghiệp phải cơ cấu lại sản xuất kinh doanh, chuyển dịch đầu tư và...

  pdf 102p muathi2013 12-05-2013 26 15

 • + Xem thêm 2437 Cơ Chế Quản Lý Tài Chính khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản