Com server

Xem 1-20 trên 157 kết quả Com server
 • The funny thing about writing a book on COM and .NET interoperability is that one author could craft a five- to ten-page article describing the basic details that you must understand to get up and running with interop-related endeavors. At the same time, another author could write volumes of material on the exact same subject. So, you may be asking, how could this massive discrepancy between authors possibly exist?

  pdf635p huyhoang 07-08-2009 94 22   Download

 • DNS (Domain Name System) Server là máy chủ được dùng để phân giải domain thành địa chỉ IP và ngược lại. Ví dụ: liveclubhoasen.com 192.168.1.1 - Về cách thức hoạt động, DNS Server lưu trữ một cơ sở dữ liệu bao gồm các bản ghi DNS và dịch vụ lắng nghe các yêu cầu.Khi máy client gửi yêu cầu phân giải đến, DNS Server tiến hành tra cứu trong cơ sở dữ liệu và gửi kết quả tương ứng về máy client. ...

  pdf17p minhqui710 10-09-2010 483 242   Download

 • Chuẩn bị : 2 PC PC1 : Cài Win2K3 (chưa nâng cấp lên domain) PC2 : Cài WinXP Thực hiện : B1 : PC1 cài DNS với DNS Suffix : abc.com B2 : Tạo Alias : mail Tạo MX Record B3 : Cài đặt MDeamon Các trường hợp ở các hình khác để mặc định B4 : Sau khi cài xong Start MDaemon, Vào menu Setup, Primary domain, gõ các thông tin cho các mục Domain name và HELO domain là abc.com, Apply.

  pdf10p ht09dng 08-08-2010 534 231   Download

 • Đây là một phần của khóa học Master Microsoft ISA Server 2006 – TS 70-351 tại trung tâm Athena http://athena.com.vn/?vnTRUST=mod:study|sID:8 Bạn sẽ tham dự kỳ thi quốc tế của Microsoft mang mã số 70 – 351 (Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006, Configuring) trong hệ thống MCSA, MCSE. Microsoft Internet Security and Acceleration Server (ISA Server) là phần mềm chia sẻ Internet của hãng Microsoft.

  pdf144p xeroxk 18-04-2013 234 109   Download

 • Hyper-V trước đây còn được gọi là Windows Server Virtualization là công nghệ ảo hóa server của Microsoft, Hyper-V là một trong những thành phần quan trọng của Windows Server 2008. Hyper-V chỉ chạy trên nền Windows 64 bit và CPU 64 bit có hỗ trợ công nghệ ảo hóa (bạn có thể kiểm tra xem PC của mình có hỗ trợ hay không bằng cách Download công cụ Intel® Processor Identification Utility từ Web Site của Intel tại http://www.intel.com /support/process.../CS-014921.htm ...

  pdf12p thanhtung_hk 05-11-2010 224 104   Download

 • Sau khi cài đặt thành công mySQL, vì lý đo bảo mật nên mySQL Server yêu cầu mọi thao tác của bạn bây giờ đều thực hiện trên nền DOS Command cả. Nghĩa là bạn phải thực thi bằng dòng lệnh rất cực nhọc y như trong Windows Server 2008 Core vậy. Bạn có thể tham khảo thêm ở đây http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/mysql.html.

  pdf9p thanhtung_hk 05-11-2010 196 89   Download

 • www.dbebooks.com - Free Books & magazineswww.it-ebooks.info .www.it-ebooks.info Programmer to Programmer™ Get more out of WROX.com Interact Take an active role online by participating in our P2P forums Chapters on Demand Purchase individual book chapters in pdf format Wrox Online Library Hundreds of our books are available online through Books24x7.com Join the Community Sign up for our free monthly newsletter at newsletter.wrox.

  pdf820p stingdau_123 17-01-2013 75 40   Download

 • This design guide addresses implementing IPmc in a QoS-enabled IPsec VPN WAN for both site-to-site and small office/home office (SOHO). This design guide is the fourth in a series of Voice and Video Enabled IPsec VPN (V3PN) design guides hat are available under the general link http://ww.cisco.com/go/srnd, which also contains many useful design guides on QoS, IPmc, and WAN architectures: • Voice and Video Enabled IPsec VPN (V3PN) Design Guide • Enterprise Class Teleworker: V3PN for Teleworkers Design Guide • IPsec VPN Redundancy and Load Sharing Design Guide...

  pdf41p batoan 10-08-2009 143 32   Download

 • SQL Server MVP và tất cả các xung quanh chàng trai thông minh, Jonathan Kehayias, đã phát triển''Manager mở rộng sự kiện,''một giao diện người dùng để mở rộng sự kiện mà bạn có thể tải về từ .com www.codeplex / ExtendedEventManager. Jonathan cũng viết một tờ giấy trắng trên sự kiện mở rộng cho Microsoft. Có đọc một bản dự thảo, nếu bạn quan tâm trong việc thực hiện một sự kiện mở rộng giải pháp, tôi khuyên bạn nên nó. Xem www.sqlserverbible.com cho một liên kết....

  pdf10p yukogaru8 26-10-2010 81 32   Download

 • Cài đặt PHP server trên Ubuntu I - Cài đặt apache: Lệnh cài đặt sudo apt-get install apach2 Sau khi gỏ lệnh này máy tự động download và cài đặt.Trong quá trình cài đặt terminal sẽ hỏi bản có tiếp tục cài đặt hay không bạn chọn Yes (Y). Sau khi download và cài đặt xong màn hình sẽ được hình như sau: Bạn có thể tham khao thêm 1 số dòng lệnh như Đặt trang chủ Server alias 1 số lệnh cấu hình khác bạn có thể thamở địa chỉ sau: https://help.ubuntu.com/10.04/serverguide/C/httpd.

  pdf4p heavenmaster1992 26-04-2011 153 31   Download

 • COMPUTER LEARNING CENTERWWW.HUUKHANG.COM Moân hoïc: Java Server Pages Baøi 1 Nhöõng vaán ñeà chính seõ ñöôïc ñeà caäp trong khoaù hoïc: Caøi ñaët JRUN. o Caøi ñaët JDK1.3. o Caøi ñaët JRUN. o Caáu hình öùng duïng JSP Giôùi thieäu JSP. o Script. o Khai baùo chæ muïc. 1. CAØI ÑAËT JRUN 1.1. Caøi ñaët JDK Ñeå caáu hình JRUN 4.0 treân Windows, tröôùc tieân baïn caøi ñaët boä JDK1.3 hay JDK 1.

  pdf118p nuoiheocuoivo 04-05-2010 121 30   Download

 • khái quát lỗi Secure Network Operations, Inc. http://www.secnetops.com/research Strategic Reconnaissance Team research secnetops com Team Lead Contact kf secnetops com. Our Mission: Operations offers expertise in Networking, Intrusion Detection Systems (IDS), Software Security Validation, and Corporate/Private Network Security. Our mission is to facilitate a secure and reliable Internet and inter-enterprise communications infrastructure through the products and services we offer.

  pdf5p tt1991tt 20-02-2011 95 20   Download

 • S¸ch ®iÖn tö, luËn v¨n tèt nghiÖp CNTT – http:/www.diachiweb.com + [ LOG ON { [,...n]} ] : ChØ ®Þnh LOGON_name ::= ( [ NAME = logical_file_name, ] FILENAME = 'os_file_name' [, SIZE = size] [, MAXSIZE = { max_size | UNLIMITED } ] [, FILEGROWTH = growth_increment] ) [,...n] ::= FILEGROUP filegroup_name [,...n] C¸c nhãm lÖnh xo¸ : T−¬ng tù nh− trªn nÕu cã tån t¹i lÖnh thiÕt lËp th× sÏ tån t¹i lÖnh xo¸ . + DROP View View_name AS Select Statemant + DROP Procedure + DROP default + DROP Index + DROP Rule...

  pdf17p kemoc9 15-07-2011 55 8   Download

 • Microsoft Active Server Pages (ASP) là môi trường lập trình ứng dụng phía server (server side scripting) hỗ trợ mạnh trong việc xây dựng các ứng dụng Web. Các ứng dụng ASP có thể làm việc với bất kì cơ sở dữ liệu nào tương thích với ODBC như SQL, Access, Oracle, Informix,… đồng thời rất dễ viết và sửa đổi. Hơn nữa nó có thể tích hợp các công nghệ sẵn có của Microsoft như COM, ... một cách dễ dàng....

  doc19p langtuhoadinhlang 09-12-2010 287 126   Download

 • Metasploit Framework là một môi trường dùng để kiểm tra ,tấn công và khai thác lỗi của các service. Metasploit được xây dựng từ ngôn ngữ hướng đối tượng Perl, với những components được viết bằng C, assembler, và Python.Metasploit có thể chạy trên hầu hết các hệ điều hành: Linux, Windows, MacOS. Bạn có thể download chương trình tại www.metasploit.com

  pdf5p thuy201 22-12-2011 313 102   Download

 • Chuẩn bị: 2 máy windows server 2008 (1 máy làm primary một máy làm secondary). Máy 1 đã lên domain ở đây chúng tôi đã lên sẵn domain liveclubhoasen.com. Máy 2 chuẩn bị prefer DNS server ở đây DNS sever của chúng tôi là máy 1. Cài đặt (trên máy 2)

  pdf15p minhqui710 10-09-2010 311 100   Download

 • Mô hình Client / server là mô hình có ảnh hưởng lớn nhất đến ngành công nghệ thông tin . Mô hình client / server giúp cho những máy tính riêng lẻ , khả năng xử lý thấp có thể chạy được những ứng dụng rất lớn

  pdf14p giangtanthon 10-02-2010 149 81   Download

 • You are the network administrator for 21certify. The network consists of a single Active Directory domain 21certify.com. The domain contains 25 Windows server 2003 computers and 5,000 Windows 2000 Professional computers. You install and configure Software Update Services (SUS) on a server named 21certifySrv. All client computer accounts are in the Clients organizational unit (OU). You create a Group Policy object (GPO) named SUSupdates and link it to the Clients OU. You configure the SUSupdates GPO so that client computers obtain security updates from 21certifySrv.

  pdf30p thuxuan 07-08-2009 212 77   Download

 • “Chuyên trang dành cho kỹ thuật viên tin học” CHIA SẺ - KINH NGHIỆM - HỌC TẬP - THỦ THUẬT Part 45 - Upgrade Server 2008 - Internet Information Services - IIS Kể từ phiên bản Windows Server 2008 trình IIS đã được Microsoft chú trọng hơn với những thiết kế hoàn toàn mới và nhiều tính năng rất mạnh. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về IIS trong môi trường Windows Server 2008 Giả sử tôi có 2 Website là gccom.net và kythuatvien.

  pdf23p bantoisg 09-12-2009 154 70   Download

 • Mô hình client/server là mô hình có ảnh hưởng lớn nhất đến ngành công nghệ thông tin. Mô hình client/server giúp cho những máy tính riêng lẻ, khả năng xử lý thấp có thể chạy được những ứng dụng rất lớn, phức tạp.Mô hình client/server giúp phát triển một phương thức phát triển ứng dụng mới là việc phân chia ứng dụng thành nhiều lớp thực hiện những chức năng chuyên biệt.

  pdf13p vinhtk7ce 27-02-2011 164 61   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản