Communication foundation

Xem 1-20 trên 134 kết quả Communication foundation
 • Trong các bài trước, chúng ta đã tập trung phần lớn vào việc cài đặt dịch vụ với Windows Communication Foundation. Hai bài trước chúng ta đã được giới thiệu về ba thành phần quan trọng để xây dựng dịch vụ WCF là address (địa chỉ), bindings, và contracts. Bài này chúng ta tập trung về phía client (máy khách, hay là các chương trình sử dụng dịch vụ WCF, ta gọi chung là client).

  pdf14p soicon824 20-04-2011 116 58   Download

 • Trong các bài trước, chúng ta đã nói đến các địa chỉ (address) và bindings trong Windows Communication Foundation. Bài này sẽ giới thiệu tới các bạn về thành phần thứ ba rất quan trọng của WCF, đó là các contract (giao kèo). Nội dung của bài này sẽ tập trung vào thảo luận các loại contract, một số ví dụ để định nghĩa contract và lập trình với contract.

  pdf18p soicon824 20-04-2011 116 54   Download

 • Bài này sẽ tập trung vào các thành phần cho riêng phía dịch vụ của Windows Communication Foundation. Thực chất trong các bài trước chúng ta đã nói tới các chủ đề và khái niệm có liên quan đến dịch vụ và client, rất nhiều trong số chúng vẫn áp dụng được cho phía dịch vụ. Tuy vậy, vẫn còn có một số khái niệm phía dịch vụ chưa được nhắc tới.

  pdf16p soicon824 20-04-2011 107 56   Download

 • Các bài trước chúng ta đã biết qua về các thành phần tạo nên một dịch vụ trên Windows Communication Foundation, đồng thời cũng biết cách xây dựng một client để sử dụng các dịch vụ đó. Tuy vậy chúng ta chưa hề đề cập tới một vấn đề rất quan trọng trong truyền dữ liệu đó là việc đảm bảo an toàn dữ liệu cũng như tính nhất quán của dữ liệu.

  pdf15p soicon824 20-04-2011 87 36   Download

 • Teach yourself the essentials of Windows Communication Foundation (WCF) 4 — one step at a time. With this practical, learn-by-doing tutorial, you get the clear guidance and hands-on examples you need to begin creating Web services for robust Windows-based business applications. Discover how to:

  pdf737p phungnguyet_123 20-02-2013 50 17   Download

 • Windows Communication Foundation (WCF) is the easiest way to produce and consume Web services on the Microsoft platform. With .NET 3.5, WCF has been extensively revamped--and Visual Studio 2008 gives developers powerful new tools for utilizing it. Essential Windows Communication Foundation shows developers exactly how to make the most of WCF with .NET 3.5 and Visual Studio 2008.

  pdf605p trasua_123 06-01-2013 91 9   Download

 • Bài này giới thiệu tổng quan về công nghệ Windows Communication Foundation (WCF). Phần đầu nói về những công nghệ đã được triển khai trên thế giới nhằm giải quyết vấn đề liên lạc giữa máy tính với máy tinh và những khó khăn thách thức trong việc triển khai các công nghệ trên. Từ đó dẫn đến sự ra đời của công nghệ nền tảng WCF, là nền tảng thống nhất cho việc xây dựng nhanh các ứng dụng cần giao tiếp.

  pdf16p nhocs200508 26-04-2011 111 54   Download

 • Các bài trước chúng ta đã biết các thành phần cấu thành một dịch vụ trên WCF cũng như cách xây dựng một dịch vụ WCF, đồng thời cũng đã được giới thiệu cách xây dựng chương trình ứng dụng để sử dụng các dịch vụ WCF. Trong bài cuối cùng này, chúng ta sẽ được làm quen với một số ứng dụng của dịch vụ WCF theo một số cách khác nhau.

  pdf16p soicon824 20-04-2011 165 88   Download

 • Bài này giới thiệu tổng quan về công nghệ Windows Presentation Foundation (WPF). Phần đầu nói về những thách thức trong việc xây dựng giao diện người dùng hiện đại, từ đó dẫn đến sự ra đời của công nghệ WPF, công nghệ xây dựng giao diện mới của Microsoft. Sau đó sẽ giới thiệu những khái niệm, mục tiêu căn bản và các thành phần quan trọng của WPF.

  pdf23p soicon824 20-04-2011 83 41   Download

 • Hiện nay đã có rất nhiều phần mềm dành cho doanh nghiệp. Tuy nhiên một số các phần mềm này lại có giá quá cao khiến doanh nghiệp không đủ kinh phí để triển khai. Còn đối các sản phẩm giá thấp hơn thì lại không thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng dữ liệu tập trung và tổng hợp dữ liệu một cách thường xuyên của các doanh nghiệp có nhiều chi nhánh tại nhiều vị trí địa lý khác nhau.Nội dung của khóa luận này sẽ trình bày về một công nghệ mới nằm trong .

  pdf79p truongnghen 31-08-2012 77 28   Download

 • Đƣợc giới thiệu ở .NET 3  WCF cung cấp mô hình lập trình đơn giản, thống nhất và có thể mở rộng và có thể tƣơng tác với các công nghệ phân tán khác: DCOM, .NET Remoting, XML web service, Sockets, P2P,…  Tích hợp các công nghệ phân tán vào trong API với namespace System.ServiceModel  Cung cấp các công nghệ khác nhau để ngƣời sử dụng service có thể sử dụng dễ dàng.

  pdf29p thangkhongusi 10-04-2013 76 20   Download

 • Windows Communication Foundation (WCF) is Microsoft’s unified programming model for building service-oriented applications. It enables developers to build secure, reliable, transacted solutions that integrate across platforms, and interoperate with existing investments.

  pdf719p vantung_dong 14-11-2014 20 6   Download

 • Bài 3 và 4 của bài giảng Lập trình Windows Phone (Module 4) trang bị cho người học những kiến thức về WCF và Cloud. Trong bài giảng này người học sẽ tìm hiểu hai nội dung chính, đó là: WCF – Windows Communication Foundation, Windows Azure Mobile Services. Mời các bạn tham khảo.

  ppt18p kiepnaybinhyen_01 27-11-2015 22 4   Download

 • Dạy cho mình những yếu tố cần thiết của Windows Communication Foundation (WCF) 4 - một bước tại một thời điểm. Với này, thực tế học theo làm hướng dẫn, bạn sẽ có được hướng dẫn rõ ràng và thực hành ví dụ bạn cần để bắt đầu tạo ra các dịch vụ Web cho doanh nghiệp mạnh mẽ dựa trên Windows applications.Discover làm thế nào để: * Xây dựng và máy chủ SOAP và REST

  pdf47p lovecafe2 30-08-2011 52 16   Download

 • In keeping with the objectives of the previous editions, the third edition is intended to provide broad coverage of satellite communications systems, while maintaining sufficient depth to lay the foundations for more advanced studies. Mathematics is used as a tool to illustrate physical situations and obtain quantitative results, but lengthy mathematical derivations are avoided. Numerical problems and examples can be worked out using a good calculator or any of the excellent mathematical computer packages readily available.

  pdf586p nguyenkhoidao 05-12-2012 71 17   Download

 • The wide proliferation of wireless communications unavoidably leads to the scarcity of frequency spectra. On one hand, wireless users become increasingly difficult to find available frequency bands for communications. On the other hand, many preallocated frequency bands are ironically under-utilized and thus the resources there are simply wasted. This situation leads to the introduction of cognitive radio, which was proposed in the last decade to address this dilemma.

  pdf310p orchid_1 25-09-2012 41 12   Download

 • This intuitive yet rigourous introduction derives the core results of digital communication from first principles. Theory, rather than industry standards, motivates the engineering approaches, and key results are stated with all the required assumptions. The book emphasizes the geometric view, opening with the inner product, the matched filter for its computation, Parseval's theorem, the sampling theorem as an orthonormal expansion, the isometry between passband signals and their baseband representation, and the spectral-efficiency optimality of quadrature amplitude modulation (QAM).

  pdf0p ringphone 06-05-2013 26 4   Download

 • Dissertation summary for doctoral philosophy program in education: Methods to develop communication skills for children with autism 3 - 4 years old: Based on theoretical and practical foundation about communication skills of CwA, the dissertation proposes and experiments methods to improve the communication skills for CwA.

  pdf14p nganhanggddt2014 01-07-2014 28 3   Download

 • In 2002, the Human Science Research Concil was commisioned by the WK Kellog Foundation to develop and implement a five-year intervention project focusing on orphans and vulnerable chidren (OVC) in southern Africa. In collaboration with several partner organisations, the project currently focuses on how children, families in Botswana, South Africa and Zimbabwe are coping with the impact of HIV/AIDS. The aim of the project is to develop models of best practise so as to enhance and improve support structures for OVC in the southern African region as a whole....

  pdf0p chieckhanpieu 19-03-2013 26 1   Download

 • The two dominant networking models are the Open Systems Interconnection (OSI) and the Internet model (TCP/IP).The first is a theoretical framework; the second is the actual model used in today's data communications. In Chapter 2, we first discuss the OSI model to give a general background. We then concentrate on the Internet model, which is the foundation for the rest of the lecture.

  ppt42p tangtuy04 12-03-2016 2 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản