Công nhân và những vấn đề xã hội

Xem 1-20 trên 1005 kết quả Công nhân và những vấn đề xã hội
 • Bài viết trình bày sự quan tâm của công nhân đang lao động trong các loại hình doanh nghiệp đối với các vấn đề xã hội, phương tiện nhận biết các vấn đề xã hội của người công nhân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf6p doibatcong123 10-05-2016 20 1   Download

 • Công nhân và những vấn đề xã hội Bài viết nghiên cứu hai nội dung cụ thể: Thứ 1 là: Công nhân đang lao động trong các loại hình doanh nghiệp nêu trên có quan tâm đến các vấn đề xã hội hay không, những vấn đề xã hội bức xúc theo ý kiến của người công nhân là gì. Thứ 2: Những vấn đề xã hội mà những người công nhân đang mong muốn giải quyết nhất là gì và những nguồn thông tin chính mà những người công nhân thu thập và nắm bắt về các vấn đề...

  pdf6p butmauluc 31-08-2013 49 7   Download

 • Mặc dù Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội đã và đang tích cực thực hiện Nghị quyết 20/NQ-TW về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhưng hiện nay công nhân, lao động nước ta vẫn còn một số điểm bất cập, bức xúc cần giải quyết.

  pdf6p truongnghen 24-01-2013 25 6   Download

 • Để làm tròn vai trò giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng đất nước, giai cấp công nhân nhất định phải được phát huy hết tiềm năng của mình trước hết là trong nhà máy, xí nghiệp. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Đội ngũ công nhân các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp và những vấn đề xã hội đang đặt ra" dưới đây.

  pdf23p thuythuy1702 09-04-2016 19 1   Download

 • Bài viết "Cơ cấu đội ngũ công nhân, lao động thủ đô và những vấn đề xã hội đặt ra hiện nay" trình bày về cơ cấu đội ngũ công nhân, lao động thủ đô, bầu không khí tâm lý trong tập thể lao động, đời sống vật chất và tinh thần trong đời sống của công nhân lao động thủ đô.

  pdf11p thuythuy1702 09-04-2016 10 1   Download

 • Giải quyết tốt các vấn đề xã hội là một trong những chủ trương, giải pháp lớn nhằm phát triển kinh tế - xã hội của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới. Những vấn đề xã hội Đảng ta quan tâm bao gồm các lĩnh vực liên quan đến sự phát triển của con người và xã hội như: dân số và nguồn nhân lực, lao động và việc làm, giáo dục và y tế, đạo đức và văn hoá, những đảm bảo về an ninh và an toàn xã hội của đời sống cá nhân và cộng...

  pdf6p danghuytru 28-10-2010 2173 455   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là lựa chọn được những vấn đề xã hội có mực độ ảnh hưởng lớn, bức xúc trong xã hội để tập trung nghiên cứu; luận giải, phân tích nguyên nhân cũng như thực trạng của vấn đề đã nảy sinh và chiều hướng của nó trong thời gian sắp tới; tìm ra giải pháp cho từng vấn đề và phương hướng để hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực, giải quyết các vấn đề xã hội nối chung một cánh hiệu quả và mang tính lâu dài đối với ...

  pdf171p tsmttc_009 12-08-2015 53 12   Download

 • Khẳng định một trong những nguyên nhân dẫn đến thành công của công cuộc đổi mới ở Việt Nam hơn 20 năm qua là nhờ thực hiện có hiệu quả chủ trương đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam về việc giải quyết hợp lý những vấn đề xã hội và dân sinh, trong bài viết này, tác giả đã đưa ra và luận giải 3 vấn đề: 1. Thành quả đổi mới và chủ trương chung về vấn đề xã hội và dân sinh; 2. Phát triển bền vững và vấn đề công bằng; 3.

  doc5p nvminh753159 27-05-2013 83 11   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài giảng Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 7 - Đường lối xây dựng và phát triển văn hóa, giải quyết các vấn đề xã hội sau đây để bổ sung thêm những kiến thức về  đường lối xây dựng và phát triển văn hóa; quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội.

   

  ppt33p thuytrang_9 04-09-2015 90 19   Download

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 7 - Đường lối xây dựng phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội cung cấp cho các bạn những kiến thức về quá trình nhận thức và nội dung đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa; quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội.

   

  ppt34p thuytrang_9 04-09-2015 86 11   Download

 • Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạy cùng với biểu hiện của nó mà loài người dã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn.Xây dựng thể chế văn hóa còn chậm, chưa kịp thời đổi mới, ảnh hưởng đến sự phát trển của văn hóa nước nhà, Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức lối sống hời hợt và nặng nề bảo thủ...

  pdf40p meomeoten 27-05-2013 86 19   Download

 • Bài giảng "Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - Chương  7: Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội" cung cấp cho các bạn những kiến thức về quá trình nhận thức và nội dung đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa; quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội.

  pdf63p sontungantv 16-05-2016 46 17   Download

 • Quy định đạo đức công vụ và xây dựng chuẩn giá trị xã hội nhằm giáo dục đội ngũ cán bộ công chức rèn luyện phẩm chất đạo đức là vấn đề không mới, nhưng làm sao để mỗi cán bộ, công chức luôn nhận thức đúng về về đạo đức và chuẩn giá trị xã hội,... Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Nhận thức về đạo đức và chuẩn giá trị xã hội của cán bộ, công chức nhà nước" dưới đây.

  pdf5p anh0510 22-02-2016 35 13   Download

 • Vai trò lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam và nhiệm vụ nghiên cứu cơ cấu xã hội, những vấn đề cần tìm hiểu khi nghiên cứu cơ cấu xã hội giai cấp công nhân Việt Nam là những nội dung chính trong bài viết "Mấy vấn đề nghiên cứu cơ cấu xã hội giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p thuythuy1702 09-04-2016 33 4   Download

 • Bài viết "Nghiên cứu giai cấp công nhân Việt Nam từ hướng tiếp cận cơ cấu xã hội - một số vấn đề đáng quan tâm" tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về việc phác họa bức chân dung xã hội giai cấp công nhân – những đặc trưng về số lượng và chất lượng; phân tích các nhóm xã hội bên trong giai cấp công nhân và mối quan hệ giữa chúng;... Mời bạn đọc tham khảo tài liệu chi tiết hơn.

  pdf0p songcochat 18-05-2016 18 3   Download

 • Bài viết "Đội ngũ giáo viên vùng cao ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, những vấn đề thực tiễn đặt ra hiện nay" nêu lên những vấn đề về thực trạng và giải pháp có ý nghĩa rất tốt về thực trạng đào tạo đội ngũ giáo viên vùng cao ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf0p thuytct36 29-03-2016 14 0   Download

 • Từ các phân tích trên về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân cả về lý luận lẫn thực tiễn đã khẳng định tính khách quan của sứ mệh lịch sử của giai cấp công nhân, đúng như lời của C.Mác nói.

  doc13p meoo1989 10-04-2010 7430 1123   Download

 • Trong quá trình công nghiệp hóa ,hiện đại hóa của nước ta hiện nay có nhiều đổi mới và đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực đời sống ,xã hội.Tuy nhiên,cùng với nhưng thành tựu mà nhà nước ta đã đạt được thì vẫn con nhiều nhưng vấn đề cần được khắc phục ,giải quyết.Đời sông của nhân dân ngày càng được nâng cao ,kinh tế của hộ cá thể ngày càng ổn đinh.

  doc24p doanhuan87 03-08-2010 661 339   Download

 • Trong công cuộc đổi mới nước ta hiện nay, vắn đề thất nghiệp và các chính sách giải quyết việc làm đang là vấn đề nóng bỏng "và không kém phần bức bách" đang được toang xã hội đặc biết quan tâm.

  pdf33p 951847623 09-04-2012 453 161   Download

 • Xây dựng nền dân chủ XHCN.Quan niệm về dân chủ và nền dân chủ.Những đặc trung cơ bản của nên dân chủ XHCN. Tính tất yếu của việc xây dựng nền dân chủ XHCN .Quan điểm về dân chủ và nền dân chủ: phản ánh những giá trị nhân văn, là kết quá của cuộc đấu tranh lâu dài chống áp bức.Gắn với nhà nước và giai cấp cầm quyền, phản ánh trình độ phát triển cá nhân và cộng đồng xã hội...

  ppt44p meomeoten 31-08-2012 310 91   Download

Đồng bộ tài khoản