Công văn 16/10/2001

Xem 1-7 trên 7 kết quả Công văn 16/10/2001
 • Công văn 16/10/2001 của Tổng cục Hải quan về thuế nhập khẩu

  doc1p hoangyen 17-08-2009 24 2   Download

 • Thông tư 10/2002/TT-BTCCBCP về nhân sự Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các đơn vị thành viên Tổng công ty có 100% vốn nhà nước do Ban tổ chức cán bộ hính phủ ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 180/2001/QĐ-TTg ngày 16/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về nhân sự Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các đơn vị thành viên Tổng công ty có 100% vốn nhà nước...

  pdf4p lawdn10 31-10-2009 40 1   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ vào Nghị quyết số 12/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 2 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XI (2002- 2007) và năm 2003; Pháp lệnh này sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ,...

  pdf6p abcdef_42 01-11-2011 37 4   Download

 • Năm học 2002 – 2003 tổng chi tăng 19.314 triệu đồng tương ứng tăng 23,44% trong đó chi cho YTHĐ tăng 3.343 triệu đồng tương ứng tăng 10,98% và chi cho KCB tăng 15.971 triệu đồng tương ứng tăng 30,76% so với năm học 2001 – 2002. Năm học 2003 – 2004 tổng chi tăng đột biến 52.028 triệu đồng tương ứng tăng 51,16% trong đó chi cho YTHĐ chỉ tăng 3.282 triệu đồng tương ứng tăng 9,71% còn phần lớn là chi cho KCB tăng 48.746 triệu đồng tương ứng tăng 71,79% so với năm học 2002 – 2003....

  pdf30p ttcao10 28-08-2011 13 2   Download

 • Đưa GDP năm 2005 gấp hai lần so với năm 1995 . Nhịp độ tăng trưởng GDPbình quân hàng năm thời kỳ năm năm 2001 – 2005 là 7,5%, trong đó nông, lâm, ngư nghiệp tăng 4,3%, công nghiệp và xây dựng tăng 10,8%, dịch vụ tăng 6.2% . Giá trị sản xuấtnông, lâm ,ngư nghiệp tăng 4,8%/năm . Giá trị sản xuất ngành công nghiịep tăng 13%/năm . Giá trị dịch vụ tăng 7,5%/năm . Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 16%/năm . Cơ cấu ngành kinh tế trong GDP đến 2005 dự kiến : Tỷ trọng nông ,...

  pdf6p caott10 18-06-2011 36 4   Download

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 17/2001/TT-BYT NGÀY 01 THÁNG 8 NĂM 2001 CỦA BỘ Y TẾ HƯỚNG DẪN DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VỀ THUỐC VÀ NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC TẠI VIỆT NAM VÀ THÔNG TƯ SỐ 10/2003/TT-BYT NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN CÁC CÔNG TY NƯỚC NGOÀI ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VỀ VẮC XIN, SINH PHẨM Y TẾ VỚI VIỆT NAM

  pdf3p chuon-chuon 18-01-2012 58 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ CẬN NGHÈO Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về tín dụng đối với hộ cận nghèo, Điều 1.

  pdf3p minhtri2205 29-05-2013 19 1   Download

Đồng bộ tài khoản