Công văn 18/12/2001

Xem 1-20 trên 20 kết quả Công văn 18/12/2001
 • Công văn 18/12/2001 của Tổng cục Thuê về việc ưu đãi thuế

  doc1p hoangyen 17-08-2009 23 1   Download

 • Quyết định 45/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi khoản 2 Điều 1 của Quyết định số 12/2001/QĐ-TTg ngày 18/1/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình đến năm 2020

  doc1p quynhtrang 19-08-2009 60 3   Download

 • Nghị quyết số 18/2001/NQ-HĐ về việc điều chỉnh, bổ xung chỉ tiêu, cơ chế để tiếp tục thực hiện nghị quyết 12/HĐ-NQ về công tác phòng, chống ma tuý giai đoạn 2001-2005 (HĐND Thành phố Hà Nội - Khóa XII Kỳ họp thứ 5, từ ngày 16 đến ngày 18/7/2001) do Hội đồng nhân dan thành phố Hà Nội ban hành

  pdf3p lawvhxh15 19-11-2009 55 2   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về hợp tác xã.

  doc28p economy00 18-06-2010 155 34   Download

 • CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị quyết số 02/2002/QH11 ngày 05 tháng 8 năm 2002 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ nhất quy định danh sách các bộ và cơ quan ngang bộ của Chính phủ; Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ N...

  doc4p emyzip209 28-03-2013 37 3   Download

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN VẬT CHẤT HẬU CẦN ĐỐI VỚI SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN, CHIẾN SĨ ĐANG PHỤC VỤ TRONG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật an ninh quốc gia ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật công an nhân dân ngày 28 tháng 11 năm 2005; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an; Chính phủ ban hành Nghị định quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ...

  pdf36p minhtri2205 29-05-2013 22 3   Download

 • Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XI, kỳ họp thứ 8 (Từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 29 tháng 11 năm 2005) Luật giao dịch điện tử Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về giao dịch điện tử. Chương I những quy định chung Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về...

  pdf15p ctnhukieu6 30-04-2011 79 26   Download

 • QUYẾT ĐỊNH Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Căn cứ Nghị quyết số 494/NQ-UBTVQH13 ngày 18 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng; ...

  pdf7p poqueen 13-05-2013 48 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ BẢO TỒN, TÔN TẠO VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN GIAI ĐOẠN 2012 - 2020 VÀ TẦM NHÌN 2030 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009; Căn cứ Luật xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;...

  pdf6p minhtri2205 29-05-2013 22 3   Download

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ ch...

  pdf10p minhtri2205 29-05-2013 11 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ BẢO TỒN, TÔN TẠO VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ KHU DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA HÀM RỒNG, TỈNH THANH HÓA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;

  pdf7p luatsuminhtri 19-06-2013 23 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT 1/500 BẢO TỒN, TÔN TẠO DI TÍCH LỊCH SỬ DINH ĐỘC LẬP, HỘI TRƯỜNG THỐNG NHẤT, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;

  pdf6p luatsuminhtri 19-06-2013 24 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC NGƯỜI CÓ CÔNG BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

  pdf4p luatsuminhtri 19-06-2013 11 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN KHOA HỌC LAO ĐỘNG VÀ XÃ HỘI BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ,

  pdf3p luatsuminhtri 19-06-2013 11 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Căn cứ Nghị quyết số 494/NQ-UBTVQH13 ngày 18 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng;...

  pdf5p poqueen 13-05-2013 33 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ KHU DI TÍCH LỊCH SỬ NHÀ TRẦN Ở ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009; Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (tờ trình số 04/TTr-BVHTTDL ngày 03 tháng 01...

  pdf6p minhtri2205 29-05-2013 14 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ KHU DI TÍCH LỊCH SỬ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG, TỈNH QUẢNG NINH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009; Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (tờ trình số 10/TTr-BVHTTDL ngày 05 tháng 01 năm...

  pdf5p minhtri2205 29-05-2013 15 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN MỞ RỘNG VÀ PHÁT TRIỂN KHU DI TÍCH LỊCH SỬ VÀ DANH THẮNG YÊN TỬ, TỈNH QUẢNG NINH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009; Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (tờ trình số 03/TTr-BVHTTDL ngày 03 tháng 01 năm 2013) và Ủy...

  pdf8p minhtri2205 29-05-2013 20 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC BỘ CÔNG THƯƠNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công l...

  pdf4p luatsuminhtri 25-06-2013 17 1   Download

 • Nghị định số 189/2013/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001, căn cứ Luật Doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc7p bethuy1990 20-11-2015 10 0   Download

Đồng bộ tài khoản