Ctdl

Xem 1-20 trên 68 kết quả Ctdl
 • Bài Tập Lớn CTDL & GT THE LORD OF THE RINGS: THE TWO TOWERS Phiên bản 1.0 1. Giới thiệu (Phóng tác từ nguồn wikipedia) Hành trình của Hiệp hội bảo vệ nhẫn rất gian nan và nguy hiểm khi luôn luôn bị thế lực bóng tối của chúa tể Sauron ngăn cản. Đã có người hy sinh, bị bắt trên suốt dọc hành trình. Frodo đã biến mất cùng với chiếc nhẫn. Aragorn (chính là hiệp sĩ Strider) và những người còn lại tiếp tục cuộc hành trình (có phần vô vọng).

  pdf9p mokahdco 04-11-2012 152 117   Download

 • Các ứng dụng của các lớp CTDL

  pdf12p hoang3 03-11-2009 66 16   Download

 • Chương trình đổi số nguyên dương N sang số nhị phân (CTDL)

  doc1p nhatdang01 04-12-2010 173 15   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 1: Tổng quan về CTDL và thuật toán" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về CTDL và thuật toán, các tiêu chuẩn của CTDL, vai trò của CTDL, độ phức tạp của thuật toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf27p doinhugiobay_16 28-02-2016 41 11   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Chương 1 - Tổng quan về cấu trúc dữ liệu và thuật toán do ThS. Phạn Nguyệt Thuần trình bày. Bài giảng trình bày tổng quan về CTDL và thuật toán, các tiêu chuẩn của CTDL, vai trò của CTDL, độ phức tạp của thuật toán, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình, tiêu chuẩn của chương trình. Để nắm vững nội dung kiến thức bài giảng mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  pdf31p ngoctamtam 25-10-2016 16 5   Download

 • Baøi taäp Toång hôïp CTDL 1 (Phaàn 3) Nguyeãn Tri Tuaán – Khoa CNTT, ñaïi hoïc KHTN TP.HCM ---oOo--Baøi 25: Vieát thuaät toaùn tìm phaàn töû thay theá trong thao taùc “Xoaù moät phaàn töû P coù 2 con trong caây BST”, söû duïng nguyeân taéc “Tìm phaàn töû taän cuøng beân traùi cuûa nhaùnh phaûi P”. Baøi 26: Cho moät danh saùch lieân keát ñôn vôùi phaàn töû ñaàu laø Head. Haõy cho bieát taùc duïng cuûa haøm sau neáu lôøi goïi haøm laø fn(Head). int fn ( NODE *p ) { if (pNULL) return (1 + fn(p-Next)); else...

  pdf2p it_p0k3t 05-05-2011 31 4   Download

 • Baøi taäp Toång hôïp CTDL 1 (Phaàn 1) Nguyeãn Tri Tuaán – Khoa CNTT, ñaïi hoïc KHTN TP.HCM ---oOo--Baøi 1: Cho moät caây nhò phaân coù goác laø Root, moãi nuùt chöùa moät soá nguyeân. a. Haõy vieát chöông trình tính trung bình coäng cuûa caùc nuùt trong caây. b. Haõy vieát chöông trình tính trung bình coäng cuûa caùc soá döông trong caây. c. Haõy vieát chöông trình tính trung bình coäng cuûa caùc soá aâm trong caây. d. Haõy vieát chöông trình tính tæ soá: R= a/b Vôùi a = toång soá caùc nuùt coù giaù trò ...

  pdf3p it_p0k3t 05-05-2011 31 3   Download

 • Baøi taäp Toång hôïp CTDL 1 (Phaàn 2) Nguyeãn Tri Tuaán – Khoa CNTT, ñaïi hoïc KHTN TP.HCM ---oOo--Baøi 13: Cho moät caây nhò phaân tìm kieám t coù caáu truùc nuùt laø BST_NODE ñöôïc khai baùo nhö sau: struct BST_NODE { int Key; // Khoaù cuûa nuùt int So_lan; // Soá laàn xuaát hieän cuûa khoaù trong caây struct BST_NODE *Left, *Right; } struct BST_TREE { struct BST_NODE *pRoot; // Nuùt goác cuûa caây } struct BST_TREE t; // Caây t a. Haõy vieát thuû tuïc/haøm thöïc hieän thao taùc xoaù phaàn töû coù khoaù X. Caùch xoaù nhö...

  pdf3p it_p0k3t 05-05-2011 31 3   Download

 • Baøi taäp Toång hôïp CTDL 1 (Phaàn 4) Nguyeãn Tri Tuaán – Khoa CNTT, ñaïi hoïc KHTN TP.HCM ---oOo--Baøi 37: Cho moät caây nhò phaân coù goác laø Root. Haõy vieát ñoaïn chöông trình kieåm tra xem caây naøy coù phaûi laø caây caân baèng khoâng ? (Giaû söû ta ñaõ coù haøm tính chieàu cao cuûa nuùt p nhö sau: int Chieu_Cao(NODE *p)) Baøi 38: Cho daõy soá f(n) = 1 neáu n = 0 hay n = 1 f(n-1) + f(n-2) neáu n 1 a. Haõy vieát moät thuû tuïc/haøm ñeä qui tính giaù trò cuûa f(n),...

  pdf1p it_p0k3t 05-05-2011 30 3   Download

 • Hướng dẫn làm bài tập Project hay Đồ án môn học ---oOo--1. Phạm vi áp dụng: Hướng dẫn này được áp dụng cho các bài thực hành giữa kỳ (bài tập project) vàv các bài đồ án cộng điểm của các môn học sau: - CTDL 1 & 2 - Lập trình C trên Windows - OOP 2. Yêu cầu chung: - Thường các bài tập Project hay đồ án sẽ được yêu cầu nộp 2 phần chính: Sưu liệu: là phần tài liệu .DOC đi kèm, để mô tả bài tập. Chỉ nộp file. Xem phần [3] để biết nội...

  pdf2p nuoiheocuoivo 07-05-2010 905 239   Download

 • Buổi giới thiệu về cấu trúc dữ liệu và giải thuật các thuật toán tìm kiếm...Dùng ngôn ngữ máy tính (C, Pascal,...) để diễn tả thuật toán, CTDL thành câu lệnh. Kỹ năng lập trình đòi hỏi cần học tập và thực hành (nhiều). Dùng phương pháp tinh chế từng bước để chuyển hoá bài toán sang mã chương trình cụ thể.

  ppt30p tanvui92 19-03-2011 374 146   Download

 • Kiểu dữ liệu có cấu trúc hay còn gọi là cấu trúc dữ liệu (CTDL) là một kiểu dữ liệu mà các ÐTDL của nó là các ÐTDL có cấu trúc. Như vậy CTDL là một tập hợp các ÐTDL có cấu trúc cùng với tập hợp các phép toán thao tác trên các ÐTDL đó. Các kiểu dữ liệu như mảng, mẩu tin, chuỗi, ngăn xếp (stacks), danh sách, con trỏ, tập hợp và tập tin là các CTDL.

  ppt33p big_salary_forever 09-05-2010 325 134   Download

 • Cũng như ngăn xếp, hàng đợi là CTDL tuyến tính. Hàng đợi là một danh sách các đối tượng, một đầu của danh sách được xem là đầu hàng đợi, còn đầu kia của danh sách được xem là đuôi hàng đợi. Với hàng đợi, chúng ta chỉ có thể xen một đối tượng mới vào đuôi hàng và loại đối tượng ở đầu hàng ra khỏi hàng. Trong chương này chúng ta sẽ nghiên cứu các phương pháp cài đặt hàng đợi và trình bày một số ứng dụng của hàng đợi....

  doc17p daodangson01041991 20-09-2010 260 104   Download

 • Từ trước tới nay chúng ta mới chỉ nghiên cứu các CTDL để biểu diễn tập dữ liệu, trong đó dữ liệu được hoàn toàn xác định bởi một thuộc tính được gọi là khoá của dữ liệu, và khoá của dữ liệu được sử dụng trong các phép toán tìm kiếm, xen, loại. Chúng ta sẽ nói đến các dữ liệu được xác định chỉ bởi một thuộc tính khoá như là các dữ liệu một chiều.

  doc22p daodangson01041991 20-09-2010 182 87   Download

 • Trong chương này, chúng ta sẽ trình bày KDLTT ngăn xếp. Cũng giống như danh sách, ngăn xếp là CTDL tuyến tính, nó gồm các đối tượng dữ liệu được sắp thứ tự. Nhưng đối với danh sách, các phép toán xen, loại và truy cập có thể thực hiện ở vị trí bất kỳ của danh sách, còn đối với ngăn xếp các phép toán đó chỉ được thực hiện ở một đầu. Mặc dù các phép toán trên ngăn xếp là rất đơn giản, song ngăn xếp là một trong các CTDL quan trọng nhất. ...

  doc19p daodangson01041991 20-09-2010 177 81   Download

 • Các CTDL được nghiên cứu trong các chương trước (danh sách, ngăn xếp, hàng đợi) là các CTDL tuyến tính (các thành phần dữ liệu được sắp xếp tuyến tính). Trong chương này chúng ta sẽ nghiên cứu một loại CTDL không tuyến tính: CTDL cây. Cây là một trong các CTDL quan trọng nhất trong khoa học máy tính. Hầu hết các hệ điều hành đều tổ chức các file dưới dạng cây.

  doc40p daodangson01041991 20-09-2010 135 68   Download

 • Cuốn sách này trình bày các vấn đề cơ bản, quan trọng nhất của Cấu trúc dữ liệu (CTDL) và thuật toán đã được đề xuất trong IEEE/ACM computing curricula, theo quan điểm hiện đại. Khi thiết kế thuật toán để giải quyết một vấn đề, chúng ta cần phải sử dụng các đối tượng dữ liệu và các phép toán trên các đối tượng dữ liệu ở mức độ trừu tượng.

  doc38p daodangson01041991 20-09-2010 183 66   Download

 • Trong mục 8.4 chúng ta đã nghiên cứu CTDL cây tìm kiếm nhị phân và sử dụng CTDL này để cài đặt KDLTT tập động. Chúng ta đã chỉ ra rằng, các phép toán tập động trên cây tìm kiếm nhị phân, trong trường hợp xấu nhất, sẽ đòi hỏi thời gian O(n), trong đó n là số đỉnh của cây. Đó là trường hợp cây suy biến thành danh sách liên kết, tức là tất cả các nhánh trái (phải) của mọi đỉnh đều rỗng....

  doc45p daodangson01041991 20-09-2010 135 64   Download

 • Nội dung: - Vai trò của CTDL - Tiêu chuẩn đánh giá - Một vòng bộ nhớ - Trừu tượng hóa dữ liệu

  ppt15p trang82bh 04-12-2009 187 60   Download

 • Tham số truyền vào là tên của file nén và tên file kết quả giải nén. Kết quả trả về 0 nếu không thành công; 1 nếu thành công. - Destructor: giải phóng các dữ liệu Yêu cầu: thư viện được xây dựng...

  pdf5p littlechick108 14-04-2011 148 58   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản